ЗОБОФИТ КАПС. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЗОБОФИТ КАПС. №30

Артикул: 1106
Бренд: НУТРИМЕД ООО
Нет в продаже
Производитель: НУТРИМЕД ООО

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

<p><span>Склад: кожна капсула 240 мг містить: береза повисла, листя</span></p>

 

<p><span>(Betula pendula) – 50 мг; дрок, трава (Genista tinctoria) – 10 мг;</span></p>

 

<p><span>перстач білий, корінь (Potentilla alba) – 80 мг; гадючник ше-</span></p>

 

<p><span>стипелюстковий, бульбокорені (Filipendula vulgaris) - 30 мг;</span></p>

 

<p><span>мар’їн коріньпівонія похила (Paeonia anomala) – 30 мг; спіруліна</span></p>

 

<p><span>(Spirulina) – 40 мг.</span></p>

 

<p><span>Рекомендації щодо вживання: рекомендується в раціоні</span></p>

 

<p><span>дієтичного харчування для оптимізації хімічного складу раціону</span></p>

 

<p><span>осіб із порушеною функцією щитоподібної залози як додат-</span></p>

 

<p><span>кове джерело йоду, з метою забезпечення нормальних та</span></p>

 

<p><span>відновлення порушених функцій щитоподібної залози.</span></p>

 

<p><span>Состав: каждая капсула 240 мг содержит: берёза повислая, ли-</span></p>

 

<p><span>стья (Betula pendula) – 50 мг; дрок, трава (Genista tinctoria) – 10</span></p>

 

<p><span>мг; лапчатка белая, корень (Potentilla alba) – 80 мг; лабазник</span></p>

 

<p><span>шестилепестковый, клубни (Filipendula vulgaris) - 30 мг; марьин</span></p>

 

<p><span>кореньпион уклоняющийся (Paeonia anomala) – 30 мг; спирули-</span></p>

 

<p><span>на (Spirulina) – 40 мг.__</span></p>

 

<p><span>Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вжива-</span></p>

 

<p><span>ти по 2 капсули 1-3 рази в день, запивати водою.</span></p>

 

<p><span>Особливості застосування: тривалість прийому 3-4 тижні.</span></p>

 

<p><span>Рекомендации по применению: рекомендуется в рационе ди-</span></p>

 

<p><span>етического питания для оптмизации химического состава раци-</span></p>

 

<p><span>она лицам с нарушенными функциями щитовидной железы в ка-</span></p>

 

<p><span>честве дополнительного источника йода, с целью обеспечения</span></p>

 

<p><span>нормальных и восстановлению нарушенных функций щитовид-</span></p>

 

<p><span>ной железы.</span></p>

 

<p><span>Способ применения и рекомендуемая суточная доза: прини-</span></p>

 

<p><span>мать по 2 капсулы 1-3 раза в день, запивать водой.</span></p>

 

<p><span>Особенности применения: длительность приёма 3-4 недели.</span></p>

 

<p><span>Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих</span></p>

 

<p><span>компонентів. Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдель-</span></p>

 

<p><span>ных компонентов.</span></p>

 

<p><span>Умови та термін зберігання (кінцевий термін реалізації або</span></p>

 

<p><span>дата виготовлення і термін придатності до споживання):</span></p>

 

<p><span>зберігати в чистих, сухих приміщеннях, в захищеному від світла</span></p>

 

<p><span>місці при температурі не вище 20°С.</span></p>

 

<p><span>Условия и срок хранения (конечный срок реализации или</span></p>

 

<p><span>дата изготовления и срок годности к употреблению): хранить</span></p>

 

<p><span>в чистых, сухих помещениях, в защищённом от света месте при</span></p>

 

<p><span>температуре не более 20°С.</span></p>

 

<p><span>Додаткова інформація: Щитоподібна залоза відіграє важливу</span></p>

 

<p><span>роль в життєдіяльності організму. Від її нормальної роботи за-</span></p>

 

<p><span>лежить якість нашого життя. Значно частіше почали зустрічати-</span></p>

 

<p><span>ся такі захворювання , як аутоімуний тиреоїдит, вузловий зоб,</span></p>

 

<p><span>рак щитоподібної залози, кістозні перетворення залози, спон-</span></p>

 

<p><span>танний гіпотиреоз та інш. Це відбувається внаслідок забруднен-</span></p>

 

<p><span>ня оточуючого середовища радіонуклеїдами, різноманітними</span></p>

 

<p><span>промисловими відходами, погіршенням якості питної води, про-</span></p>

 

<p><span>дуктів харчування та інш.</span></p>

 

<p><span>Необхідні речовини, які забезпечують нормальне функціонуван-</span></p>

 

<p><span>ня щитоподібної залози, містяться в лікарських рослинах.</span></p>

 

<p><span>Зобофіт являє собою ретельно підібраний та збалансований</span></p>

 

<p><span>комплекс трав, який сприяє нормалізації функцій в щитоподіб-</span></p>

 

<p><span>ній залозі.</span></p>

 

<p><span>Дослідження довели, що прийом Зобофіту:</span></p>

 

<p><span>• Сприяє зменшенню об’єму щитоподібної залози та по-</span></p>

 

<p><span>кращенню структури тканин залози</span></p>

 

<p><span>• Запобігає розвитку ускладнень при тиреоїдитах</span></p>

 

<p><span>• Зменшує об’єм щитоподібної залози при гіперплазії</span></p>

 

<p><span>щитоподібної залози</span></p>

 

<p><span>• Пропонується як профілактичний засіб особам, що меш-</span></p>

 

<p><span>кають в забрудненій місцевості</span></p>

 

<p><span>Основні показання до застосування: дифузний зоб, гіпотиреоз,</span></p>

 

<p><span>аутоімуний тиреоїдит.</span></p>

 

<p><span>Клінічні дослідження засвідчили доцільність прийому Зобофіту</span></p>

 

<p><span>по 2 капсули 1-3 рази на день протягом 4 тижнів. Можливе подо-</span></p>

 

<p><span>вження курсу лікування до трьох місяців декілька разів на рік.</span></p>

 

<p><span>Дополнительная информация: Щитовидная железа играет</span></p>

 

<p><span>важную роль в жизнедеятельности организма. От её нормаль-</span></p>

 

<p><span>ной работы зависит качество жизни. Значительно чаще стали</span></p>

 

<p><span>встречаться такие заболевания, как аутоиммунный тиреоидит,</span></p>

 

<p><span>узловой зоб, рак щитовидной железы, кистозное перерождение</span></p>

 

<p><span>железы, спонтанный гипотиреоз и др. Причиной тому являются:</span></p>

 

<p><span>загрязнение окружающей среды радионуклидами, различными</span></p>

 

<p><span>промышленными отходами, ухудшение качества питьевой воды,</span></p>

 

<p><span>продуктов питания и др.</span></p>

 

<p><span>Необходимые вещества, обеспечивающие нормальное функци-</span></p>

 

<p><span>онирование щитовидной железы, содержатся в лекарственных</span></p>

 

<p><span>растениях. Зобофит представляет собой тщательно подобран-</span></p>

 

<p><span>ный и сбалансированный комплекс трав, который способствует</span></p>

 

<p><span>нормализации функций щитовидной железы.</span></p>

 

<p><span>Исследования показали, что приём Зобофита:</span></p>

 

<p><span>• Способствует уменьшению объёма щитовидной железы</span></p>

 

<p><span>и улучшению структуры тканей</span></p>

 

<p><span>• Предотвращает развитие осложнений при тиреоидитах</span></p>

 

<p><span>• Уменьшает объём щитовидной железы</span></p>

 

<p><span>• Рекомендован как профилактическое средство для лиц,</span></p>

 

<p><span>проживающих в эндемичных районах</span></p>

 

<p><span>Показания к применению: диффузный зоб, гипотиреоз,</span></p>

 

<p><span>аутоиммунный тиреоидит.</span></p>

 

<p><span>Клинические исследования показали, что Зобофит целесоо-</span></p>

 

<p><span>бразно принимать по 2 капсулы 1-3 раза в день на протяжении 4</span></p>

 

<p><span>недель. Возможно увеличение длительности курса до трёх ме-</span></p>

 

<p><span>сяцев несколько раз в год.</span></p>

 

<p><span>Термін придатності до вживання - 24 місяці з дати виготовлен-</span></p>

 

<p><span>ня.</span></p>

 

<p><span>Срок годности к употреблению - 24 месяца от даты изготов-</span></p>

 

<p><span>ления.</span></p>

 

<p><span>Виробник:</span></p>

 

<p><span>ТОВ «Нутрімед»</span></p>

 

<p><span>Україна, м. Київ-55, 03055</span></p>

 

<p><span>вул. В. Василевської 7</span></p>

 

<p><span>Производитель:</span></p>

 

<p><span>ООО «Нутримед»</span></p>

 

<p><span>Украина, г. Киев-55, 03055</span></p>

 

<p><span>ул. В.Василевской 7</span></p>

 

<p><span>ЗАТВЕРДЖЕНО</span></p>

 

<p><span>Висновок державної санітарно –</span></p>

 

<p><span>епідеміологічної експертизи</span></p>

 

<p><span>№ 05.03.02-068022</span></p>

 

<p><span>от 05.06.2007</span></p>

 

<p><span>ТУ У 15.8-30112347-011-2003</span></p>

 

<p><span>Не є лікарським засобом</span></p>

 

<p><span>УТВЕРЖДЕНО</span></p>

 

<p><span>Заключение государственной</span></p>

 

<p><span>санитарно – эпидемиологической экспертизы</span></p>

 

<p><span>№ 05.03.02-068022</span></p>

 

<p><span>от 05.06.2007</span></p>

 

<p><span>ТУ У 15.8-30112347-011-2003</span></p>

 

<p><span>Не является лекарственным средством</span></p>

 

<p><span>Додаткову інформацію можна отримати по телефону:</span></p>

 

<p><span>(044)454-0-100 або на сайті www.nutrimed.ua</span></p>

 

<p><span>Дополнительную информацию можно получить по телефону:</span></p>

 

<p><span>(044)454-0-100 или на сайте www.nutrimed.ua</span></p>

Нет аналогов