ФЕРЕЗОЛ ЖИДКОСТЬ 15МЛ купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЕРЕЗОЛ ЖИДКОСТЬ 15МЛ купить в Ирпене

Артикул: 8549
Производитель: ЛУБНЫФАРМ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ЛУБНЫФАРМ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Ферезол(PhereSol)

 

 

 

Склад:

діючіречовини: 1 г рідиниміститьфенолу 600 мг,трикрезолу 400мг.

 

Лікарськаформа. Рідинанашкірна.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, якізастосовуютьудерматології.Засоби, якізастосовуютьдлявидаленнябородавок тамозолей. КодАТС D11А F.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длявидаленняпапілом,гострокiнцевихкондилом  шкіри,кератом,бородавок,сухихмозолів.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату.Невуси.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Ферезолзастосовуютьдорослимлише в умовахлікувальногозакладу ілишезовнішньо.Препаратнаносятьбезпосередньона утворення,щообробляються,уникаючийого потраплянняна сусідніділянкишкіри і особливона слизовуоболонку.Папіломи,бородавки,кондиломизмазуютьбезперервнопротягом 10-60хвилин(залежно відїх розмірів).Принаявності папілом,які маютьтонку ніжку,змазують лишеніжку.Повторнуобробкуздійснюютьчерез 6-8 днівпісля того,як струпвідпаде.

Бородавкина кистях,кератоми,сухі мозолі зявищамиороговінняпопередньорозм'якшуютьшляхомрозпарювання,а потімзмазуютьпрепаратомбезперервнопротягом 1години. Принеобхідності  через  2 тижні зазначену  процедуру  можна  повторити. Допускається проведення

4-5 процедур.

КожнупроцедурупроводятьзмочуючиФерезоломтвердоютурундою зхірургічноївати, обережнонаносячипрепарат наповерхню, щообробляється.

 

 

 

 

 

 

 

Побічніреакції.

Збоку шкіри: обробкаФерезоломділянкишкірипоблизу окаможеспричинитинабряксітківки, щозазвичай минаєсамостійно.

Збоку імунноїсистеми: вокремихвипадкахможливіалергічніреакції.

Загальніреакції тареакції умісці нанесення:відчуттяпечіння у  місцінанесення.

 

Передозування.

Припотраплянніпрепарату навелику площуповерхнішкіриможливий хімічнийопік,загальнаінтоксикаціяорганізму.

Лікування.Терапіясимптоматична.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддюможливе тількитоді, колиочікуванакористь дляматері перевищуєпотенційнийризик дляплода абодитини.

Уперіодгодуваннягруддю нерекомендуєтьсявидалятиутворення,розташованіна молочнихзалозах ікистях рук.

 

Діти. Незастосовуютьдітям.

 

Особливостізастосування.

Недопустимепотраплянняпрепарату вочi та наслизовіоболонки. Недопускаєтьсябинтуванняобробленоїпрепаратомділянки шкiри,видаленняструпів; неможнаповторно наноситипрепаратранішезазначенихвище термінів.До ділянокшкіри,обробленихФерезолом, неповиненторкатисясинтетичнийодяг.

ДлязапобіганнядерматитуобробленаФерезоломділянкашкіриповиннависохнути навідкритомуповітрі.Ділянку, наяку наносилиФерезол, неможназмащуватибудь-якими мазями;допускаєтьсяпромиванняводою. Приправильномузастосуванніпрепарат незалишає рубців.

Не можнаоброблятиФерезоломповерхню шкіриплощею понад20 см2.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає. ПриобробціФерезоломділянкишкірипоблизу окаможливевиникнення набрякусітківки, щоможенегативнопозначитисяна гостротізору. Утакому разіслід уникатикеруванняавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Компонентипрепаратулегкорозчиняютьсяу мазевійоснові, у зв’язку зчимзмащуватибудь-якимимазями обробленуФерезоломділянкушкіри нерекомендується.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ферезол –комбінованийпрепарат, щочинитьприпікальнутабактерициднудію. Механізмпротимікробноїдії полягає унеоборотнійкоагуляціїбілків, яківходять доскладужиттєво важливихструктурзбудника(цитоплазматичноїмембрани,джгутиківтощо), щопризводитьдо втратифункцій, яківонивиконують, тазагибелімікроба.Препарат немаєвираженоївибірковостівідноснопевних видівмікробів, активнийвідносногрампозитивних,грамнегативнихбактерій,грибів,вірусів,найпростіших.Механізмприпікальноїдії зумовленийдеструкцієюмакромолекулклітин таволокон шкіриі слизовихоболонок(хімічнийопік). При контактіз тканинамиорганізмуспричиняєхімічніопіки.

Фармакокінетика. Невстановлена.

 

 

 

 

 

Фармацевтичніхарактеристики.

Основніфізико-хімічнівластивості: легкорухливамаслянистарідина відсвітло-коричневогодотемно-бурогокольору ззапахомфенолу.

 

Термінпридатності. 4роки.

 

Умовизберігання.

Зберігати воригінальнійупаковці притемпературівід 8 до 15 °С.

Зберігати внедоступномудля дітеймісці.

У разівипаданнякристалівфлакон передзастосуваннямнеобхіднонагріти наводяній баніпри температурівід 30 до 40 °С, ледьзбовтуючийого вміст;післярозчиненнякристалівпрепаратпридатний дозастосування.Незастосовуватипрепаратпіслязакінченнятермінупридатності.

 

Упаковка.

По 15 г уфлаконі.

 

Категоріявідпуску. Зарецептом.

 

Виробник.

ВАТ«Лубнифарм».

 

Місцезнаходження.

Україна, 37500, м.Лубни,Полтавськаобл., вул.Петровського,16.

Нет аналогов