Рецептурный
ДИАНОРМЕТ 850 ТАБ. 850МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДИАНОРМЕТ 850 ТАБ. 850МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 9945
Производитель: ТЕВА
Нет в продаже
Производитель: ТЕВА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ДІАНОРМЕТ®850

(DIANORMET®850)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблеткаміститьметформінугідрохлориду850 мг;

допоміжніречовини:повідон,тальк, магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Пероральнігіпоглікемічнізасоби, завиняткомінсулінів.Код АТС А10В А02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Цукровийдіабет 2 типу(інсуліннезалежний),принеефективностідієтотерапії,особливо у  хворих знадлишковоюмасою тіла:

- якмонотерапіяабокомбінованатерапіясумісно зіншимипероральнимигіпоглікемічнимизасобами абосумісно зінсуліномдлялікування дорослих;

- якмонотерапіяабокомбінованатерапія з інсуліномдлялікуваннядітей вікомвід10 років.

Зниженняускладненьдіабету у дорослихпацієнтів зцукровимдіабетом 2типу інадлишковоюмасою тіла,якізастосовувалиметформін якпрепаратпершої лініїпіслянеефективноїдієтотерапії.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдометформінуабо до іншихкомпонентівпрепарату.

Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома.

Ниркованедостатністьабо порушенняфункціїнирок(кліренскреатиніну < 60мл/хв).

Гострістани, щопротікають зризикомрозвиткупорушеньфункціїнирок, такіяк:

зневодненняорганізму,тяжкіінфекційні захворювання,шок,застосуванняпід часрадіоізотопнихабо рентгенологічнихдослідженьіз внутрішньосудиннимвведеннямйодовмісноїконтрастноїречовини.

Гостріта хронічнізахворювання,що можутьпризводитидо розвиткугіпоксії:

серцеваабо дихальнанедостатність,гострийінфарктміокарда,шок.

Серйозніхірургічнівтручання.

Печінкованедостатність,гостреотруєння алкоголем,алкоголізм,абстинентнийсиндром.

Пропасниця,сепсис,нирковіінфекції,бронхолегеневізахворювання.

Лактоацидоз(у т.ч. ванамнезі).

Дотриманнягіпокалорійноїдієти (меншеніж 1000 кал/добу).

Нерекомендованозастосовуватипрепаратпацієнтамвіком понад 60років, якізаймаютьсяважкоюфізичноюпрацею, щопов’язано зпідвищенимризикомрозвитку уних лактоацидозу.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Монотерапіяабокомбінація зіншимипероральнимипротидіабетичнимизасобами.

Дорослі.Зазвичайпочатковадозастановить 500мг (застосовуватиувідповідномудозуванні) або850 мг метформінугідрохлориду2-3 рази на добупід час абопісляприйому їжі.

Через10-15 днівпроведеноголікуваннядозу необхідновідкоригувативідповіднодо результатіввимірюваньрівняглюкози усироватці крові.

Повільнезбільшеннядози сприяєзменшеннюпобічнихефектів збокутравноготракту.

Максимальнарекомендованадоза метформінугідрохлоридустановить 3000мг(застосовуватиувідповідномудозуванні) надобу, розподіленана 3 прийоми.

У разізаміниіншогопероральногопротидіабетичногозасобупрепаратомДіанормет®850 необхідноприпинитизастосуванняпопередньогопрепарату тазастосовуватиДіанормет®850 увищезазначенихдозах.

Діти.Метформінугідрохлоридзастосовуютьдітям вікомвід 10 років.Зазвичайпочаткова дозастановить 500мг(застосовуватиу відповідномудозуванні)або 850 мгметформінугідрохлориду1 раз на добупід час абопісляприйому їжі.Через 10-15 днівлікуваннядозунеобхідновідкоригувативідповіднодорезультатіввимірюваньрівня глюкозиу сироватцікрові.

Повільнезбільшеннядози сприяєзниженнюпобічнихефектів збокутравноготракту.

Максимальнарекомендованадозастановить 2000мг(застосовуватиу відповідномудозуванні)метформінугідрохлоридуна добу,розподіленана 2-3 прийоми.

Комбінованатерапіясумісно зінсуліном.

Діанормет®850 укомбінації зінсуліномзастосовуютьдляпокращенняконтролюконцентраціїглюкози укрові.Зазвичайпочатковадоза становить500 мг(застосовуватиувідповідномудозуванні)або 850 мг 2-3 разина добу, тодіяк дозуінсулінупідбираютьвідповіднодо результатіввимірюваннярівняглюкози у крові.

Упацієнтівлітньоговіку можливепогіршенняфункціїнирок, томудозу метформінунеобхіднопідбирати наоснові оцінкифункціїнирок, якуслідпроводитирегулярно(див. розділ«Особливостізастосування»).

 

Побічніреакції.

Найчастішиминебажанимиреакціями,особливо напочаткулікування, є нудота,блювання,діарея, більу животі, відсутністьапетиту. Цісимптоми, якправило,минаютьсамостійно. 

Порушенняметаболізму:лактоацидоз.

Притриваломузастосуванніпрепарату можерозвинутисягіповітамінозвітаміну В12(зниженнявсмоктування).Спостерігаєтьсяприпризначенніметформінупацієнтам ізмегалобластноюанемією в анамнезі.

Збокунервовоїсистеми: порушеннясмаку.

Збокутравноготракту: нудота,блювання,діарея, більу животі, відсутністьапетиту,металевийприсмак у роті,метеоризм. Найчастішеці побічніявищавиникають напочаткулікування і,як правило,спонтанно зникають.Щобзапобігтирозвитку цихпобічнихреакцій,рекомендуєтьсяповільнезбільшеннядозування тазастосовуванняпрепарату 2-3 рази на добупід час абопісляприйому їжі.

Збокугепатобіліарноїсистеми:порушенняпоказниківфункціїпечінки, медикаментознийгепатит, щоминаютьпісля відміниметформіну.

Збоку шкіри іпідшкірноїклітковини: шкірніалергічніреакції,включаючивисипання,еритему,свербіж,кропив’янку.

З бокусистемикрові:мегалобластнаанемія.

 

Передозування.

Призастосуванніпрепаратуу дозі 85 г розвиткугіпоглікеміїнеспостерігалося Однаку такому разіспостерігавсярозвитоклактоацидозу,що вимагаєприпиненнялікуванняметформіномі терміновоїгоспіталізаціїхворого. Найефективнішимзаходом длявиведення з організмулактату іметформіну єгемодіаліз.

Такожпроводятьсимптоматичнелікування.

 

Застосуван

Нет аналогов