Рецептурный
ДИАПИРИД ТАБ. 4МГ №30 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДИАПИРИД ТАБ. 4МГ №30 купить в Житомире

Артикул: 9994
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A10BB12
Международное название: Glimepiride
Действующие вещество: глімепіриду (мікронізованого) 4 мг в перерахуванні на 100 % речовину
Применение: Інсулiнонезалежний цукровий дiабет II типу, якщо рiвень глюкози в кровi не можна адекватно контролювати за допомогою лише дiєти, фiзичних вправ та зниження маси тiла.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ДІАПІРИД®

(DIAPIRIDE)

 

Склад:

діючаречовина: glimepiride;

1 таблеткаміститьглімепіриду(мікронізованого)2 мг або 3 мг, або4 мг вперерахуванніна 100 % речовину;

допоміжніречовини,таблетки по 2мг:лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна102, натріюкрохмальгліколят(тип А), повідон(25), залізаоксид жовтий(Е 172),індигокармін(Е 132), магніюстеарат;

допоміжніречовини,таблетки по 3мг: лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна102, натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон (25),заліза оксиджовтий (Е 172),магніюстеарат;

допоміжніречовини,таблетки по 4мг:лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна102, натріюкрохмальгліколят(тип А), повідон(25), індигокармін(Е 132), магнію стеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіабетичнізасоби.Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати, завиняткомінсулінів.Сульфонаміди,похіднісечовини. КодАТС А10В В12.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

інсулінонезалежнийцукровийдіабет II типу,якщо рівеньцукру в кровіне можнаадекватнопідтримуватилише дієтою,фізичнимивправами тазниженняммаси тіла.

 

Протипоказання.

Відомапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату та допохіднихсульфонілсечовиниабо інших сульфаніламіднихпрепаратів. Інсулінозалежнийцукровийдіабет I типу.Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнакома. Тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки. Вагітністьабо періодгодуваннягруддю. Дитячийвік.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Успішнелікування цукровогодіабетузалежить віддотримання пацієнтомвідповідногораціонухарчування,регулярноїфізичноїактивності, атакожпостійногоконтролюрівняглюкози в кровіта сечі.Недотриманняхворим дієтине може бутикомпенсованеприйомомтаблеток чиінсуліну.Препаратзастосовуютьдорослим. Таблеткуслід ковтатинерозжовуючи,запиваючирідиною.

Дозуваннязалежить відрезультатіваналізіввмістуглюкози вкрові тасечі. ЗазвичайДіапірид®застосовують1 раз на добу.Препаратрекомендуєтьсяприйматинезадовго дочи під часситногосніданку або,якщо сніданкунемає,незадовгоперед або підчас першогоосновногоприйому їжі.Якщо був пропущенийчерговийприйомпрепарату, неслід збільшуватидозу принаступномуприйомі.

МонотерапіяДіапіридом®.

Початковадоза становить1 мгглімепіридуна добу. Якщотака доза даєзмогуадекватноконтролюватирівень цукру,її застосовуютьяк підтримуючу.

Якщоглікемічнийконтроль не єоптимальним,дозуванняпотрібнозбільшуватидо 2, 3 чи 4 мгглімепіридуна добупоетапно (зінтерваламив 1-2 тижні). Якщоу хворогоспостерігаєтьсягіпоглікемічнареакція наприйом препаратув дозі 1 мг надобу, цеозначає, щохворобуможнаконтролюватитільки задопомогоюдотриманнядієти. Доза,більша 4 мг надобу, даєкращірезультатитільки в окремихвипадках.Максимальнарекомендованадоза – 6 мгДіапіриду®на добу.

Комбінаціязметформіном.

Якщомаксимальнадобова дозаметформіну незабезпечуєдостатньогоглікемічногоконтролю,можнарозпочатисупутнютерапіюпацієнтаглімепіридом.

Дотримуючисьпопередньогодозуванняметформіну,прийомпрепарату  слідрозпочати знизької дози,яку потімможнапоступовопідвищуватидомаксимальноїдобової дози,орієнтуючисьна бажанийрівеньметаболічногоконтролю.Комбінованутерапіюпотрібнопроводитипід пильнимнаглядомлікаря.

Комбінаціяз інсуліном.

Якщомаксимальнадобова дозаДіапіриду®незабезпечуєдостатньогоглікемічногоконтролю, занеобхідностіможнарозпочатисупутнютерапіюінсуліном.Дотримуючисьпопередньогодозуванняглімепіриду,лікування інсуліномслідпочинати знизької дози,яку потімможнапідвищувати,орієнтуючисьна бажаний рівеньметаболічногоконтролю.Комбінованутерапіюпотрібнопроводитипід пильнимнаглядомлікаря.

Поліпшенняконтрольованостідіабету супроводжуєтьсяпідвищеннямчутливостідо інсуліну,тому під часкурсу лікуванняпотреба вглімепіридіможе зменшуватися.  Зметоюуникненнягіпоглікеміїслідпоступовозменшуватидозу абовзагаліперерватитерапію.Необхідністьу переглядідозуваннятакож можевиникнути,якщо у пацієнтазмінюєтьсямаса тіла чиспосіб життя  абодіють іншічинники, якіпідвищуютьризик гіпо-чигіперглікемії.

Перехідз пероральнихгіпоглікемічнихагентів наДіапірид®.

З іншихпероральнихгіпоглікемічнихагентівзазвичайможнаперейти наДіапірид®.Під частакогопереходуслідвраховувати силута періоднапіввиведенняпопередньогозасобу. Удеякихвипадках,особливо якщоантидіабетичнийпрепарат маєтривалий періоднапіввиведення(наприкладхлорпропамід),передпочаткомприйомуДіапіриду®рекомендуєтьсяпочекатидекількаднів. Цедасть змогузменшитиризикгіпоглікемічнихреакційвнаслідокадитивноїдії двохагентів.

Рекомендованапочатковадоза – 1 мгглімепіридуна добу. Дозаможе бутипоетапнозбільшена зурахуваннямреакції напрепарат.

Перехідз інсуліну наДіапірид®.

Увинятковихвипадкаххворим нацукровий діабетІІ типу, якіотримуютьінсулін, можебутипоказаназаміна йогона Діапірид®.Такийперехід слідпроводитипід пильним наглядомлікаря.

 

Побічніреакції.

Порушенняз боку кровіта лімфатичноїсистеми: рідко–тромбоцитопеніявідсередньогодо тяжкогоступеня,лейкопенія,гранулоцитопенія,агранулоцитоз,еритроцитопенія,гемолітичнаанемія тапанцитопенія,які зазвичай зникаютьпісляприпиненнялікування.

Імуннірозлади: дужерідко – алергічнийваскуліт,реакціїпідвищеної чутливостівіднезначних досерйозних із розвиткомдиспное,зниженнямартеріальноготиску, іноді– шок.Можливаперехресна алергіяізсульфонілсечовиною,сульфонамідамиабоспорідненимисполуками. 

Порушенняметаболізму: рідко–гіпоглікемічніреакції, що виникаютьздебільшогоодразу,можуть набуватитяжких формта не завждилегко піддаютьсякорекції.Виникненняцих реакцій залежить,як і під часінших видівгіпоглікемічноїтерапії, відсуб’єктивнихчинників,таких якособливостіхарчуваннята дозування.

Порушеннязору: через змінирівняглюкози вкрові можутьвиникатитимчасовіпорушеннязору, особливона початкулікування.

Нет аналогов