РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЛИМЕПИРИД-ЛУГАЛ ТАБ. 2МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИМЕПИРИД-ЛУГАЛ ТАБ. 2МГ №30

Артикул: 9977
Бренд: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
Нет в продаже
Производитель: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
ATC: A10BB12
Международное название: Glimepiride
Содержание: глімепіриду у перерахунку на 100% речовину 2 мг
Применение: Інсулінонезалежний цукровий діабет (у разі неефективності дієтотерапії, підвищення фізичної активності та зниження маси тіла).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т Р У КЦ І Ядлямедичногозастосуванняпрепарату ГЛІМЕПІРИД-ЛУГАЛ

(GLIMEPIRIDE-LUGAL)

 

Склад:

діючаречовина: glimepiride;

1 таблеткаміститьглімепіридуу перерахункуна 100% речовину 2мг або 3 мг, або 4мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,повідон, натріюлаурилсульфат,кросповідон,магнію стеарат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати, завиняткомінсулінів.Сульфонаміди,похіднісечовини. КодАТС А10В В12.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Інсулінонезалежнийцукровийдіабет II типу,якщо рівеньцукру в кровіне можнаадекватнопідтримуватилише дієтою,фізичнимивправами тазниженняммаси тіла.

 

Протипоказання.Глімепірид-Лугалнепризначенийдля лікуванняінсулінозалежногоцукровогодіабету Ітипу. Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнапрекома,кома,печінковата/абониркова недостатність(у тому числіу хворих, щоперебуваютьнагемодіалізі).Підвищена чутливістьдокомпонентівпрепарату таінших похіднихсульфонілсечовинитасульфаніламідів.Періодвагітностіабогодуваннягруддю, дитячийвік.

 

Спосібзастосуваннята дози. Успішнелікуванняцукровогодіабету залежитьвіддотриманняпацієнтомвідповідногораціонухарчування,регулярноїфізичноїактивності, атакожпостійногоконтролюрівня глюкозив крові тасечі.Недотриманняхворим дієтине може бутикомпенсованеприйманням таблетокчи інсуліну.Препаратзастосовуютьдорослим.

Дозуваннязалежить відрезультатіваналізіввмістуглюкози вкрові тасечі.

Початковадозастановить 1мг (1/2 таблеткипо 2 мг)глімепіридуна добу. Якщотака дозадозволяєдосягтиконтролюзахворювання,її слідзастосовуватидляпідтримувальноїтерапії.

Якщоглікемічнийконтроль не єоптимальним,дозуванняпотрібнозбільшуватидо 2, 3 або 4 мгглімепіридуна добупоетапно (зінтерваламив 1 - 2 тижні).

Доза,більша за 4 мгна добу, даєкращі результатитільки вокремихвипадках.Максимальнарекомендованадоза – 6 мгГлімепірид-Лугалуна добу.

Якщомаксимальнадобова дозаметформінунезабезпечуєдостатньогоглікемічногоконтролю,можнарозпочатисупутню терапіюпацієнтаглімепіридом.

Дотримуючисьпопередньогодозування метформіну,прийомпрепаратуслідрозпочати знизької дози,яку потімможнапоступово підвищуватидомаксимальноїдобової дози,орієнтуючисьна бажанийрівеньметаболічногоконтролю.Комбінована терапіямаєпроводитисяпід пильнимнаглядомлікаря.

Якщомаксимальнадобова дозаГлімепірид-Лугалунезабезпечуєдостатньогоглікемічногоконтролю, занеобхідностіможе бутирозпочатасупутнятерапіяінсуліном. Дотримуючисьпопередньогодозуванняглімепіриду,лікуванняінсуліномслід починатиз низькоїдози, якупотім можнапідвищувати,орієнтуючисьна бажанийрівень метаболічногоконтролю.Комбінованатерапія маєпроводитисяпід пильнимнаглядомлікаря.

Зазвичайодна дозаГлімепірид-Лугалуна добу єдостатньою.Їїрекомендуєтьсяприйматинезадовго дочи під часситногосніданку або– якщосніданкунемає –незадовго передабо під часпершогоосновногоприйманняїжі. Помилкивзастосуванніпрепарату,наприкладзабути прийнятичергову дозу,ніколи неможна виправлятишляхомнаступногоприйомувищої дози.Таблеткуслід ковтатинерозжовуючи, запиваючирідиною.

Якщо ухворогоспостерігаєтьсягіпоглікемічнареакція наприймання препаратув дозі 1 мг надобу, цеозначає, щохвороба можебутиконтрольованатільки за допомогоюдотриманнядієти.

Поліпшенняконтрольованостідіабету супроводжуєтьсяпідвищеннямчутливості доінсуліну,тому під часкурсулікування потребавглімепіридіможезменшуватися.З метоюуникнення гіпоглікеміїслідпоступовозменшувати дозуабо взагаліперерватитерапію.Необхідністьу переглядідозуваннятакож можевиникнути,якщо впацієнтазмінюєтьсявага тіла чиспосіб життяабо діютьінші чинники,які підвищуютьризик гіпо-чигіперглікемії.

Перехідвідпероральнихгіпоглікемічнихагентів доГлімепірид-Лугалу. Відіншихпероральнихгіпоглікемічнихагентівзазвичайможназдійснитиперехід доГлімепірид-Лугалу.

Під частакогопереходуслідвраховувати силута періоднапіввиведенняпопередньогозасобу. Удеякихвипадках,особливоякщо протидіабетичнийпрепарат маєдовгийперіод напіввиведення(наприклад,хлорпропамід),передпочаткомприйманняГлімепірид-Лугалурекомендуєтьсяпочекатидекількаднів. Цедозволить зменшитиризикгіпоглікемічнихреакцій внаслідокадитивноїдії двохагентів.

Рекомендованапочатковадоза – 1 мгглімепіридуна добу. Якзазначалосявище, дозаможе бутипоетапнозбільшена зурахуваннямреакції напрепарат.

Перехідвід інсулінудо Глімепірид-Лугалу. Увинятковихвипадкаххворим надіабет II типу,якіотримуютьінсулін, можебути показаназаміна йогонаГлімепірид-Лугал.Такий перехідслідпроводитипід пильнимнаглядомлікаря.

 

Побічніреакції.

Порушенняз боку кровіталімфатичноїсистеми. Зрідка:тромбоцитопеніявідсередньогодо тяжкогоступеня,лейкопенія,гранулоцитопенія,агранулоцитоз,еритроцитопенія,гемолітичнаанемія тапанцитопенія,які зазвичай зникаютьпісляприпиненнялікування.

Імуннірозлади.  Дуже рідко: алергічнийваскуліт,легкіреакціїпідвищеноїчутливості,які можутьрозвиватисядо серйознихформ ізрозвит

Нет аналогов