РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЛИРИД ТАБ. 4МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЛИРИД ТАБ. 4МГ №30

Артикул: 9997
Бренд: САНДОЗ д.д.
Нет в продаже
Производитель: САНДОЗ д.д.
ATC: A10BB12
Международное название: Glimepiride
Содержание: 4 мг глімепіриду
Применение: Лікування інсулінонезалежного цукрового діабету типу II, при якому застосування спеціальної дієти, фізичних вправ і зменшення маси тіла є недостатнім.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 Глірид (Glirid)

Склад:

діючаречовина: glimepiride;

1 таблеткаміститьглімепіриду  1 мг або 2мг, або 3 мг, або 4мг;

допоміжніречовини:

таблеткипо 1 мг – лактозимоногідрат,натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон К30,заліза оксидчервоний (Е 172), целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат;                                      

таблеткипо 2 мг – лактозимоногідрат,натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон К30,заліза оксиджовтий (Е 172),індигокармін(Е 132), целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат;                                      

таблеткипо 3 мг – лактозимоногідрат,натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон К30,заліза оксиджовтий (Е 172),целюлозамікрокристалічна,магнію стеарат;                                       

таблеткипо 4 мг – лактозимоногідрат,натріюкрохмальгліколят(тип А),повідон К30,індигокармін(Е 132), целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат.                                      

 

Лікарськаформа. таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіабетичнізасоби.Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати, завиняткомінсулінів.Сульфонаміди,похіднісечовини. КодАТС А10В В12.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

інсулінонезалежнийцукровийдіабет II типу, якщорівень цукрув крові неможнаадекватнопідтримуватилише дієтою,фізичнимивправами тазниженняммаси тіла.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоглімепіридуабо добудь-якогокомпонентапрепарату, допохіднихсульфонілсечовиниабо до іншихсульфонамідів.Інсулінозалежнийцукровийдіабет I типу.Діабетичнийкетоацидоз,діабетичнакома. Тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки.

У разітяжкогопорушенняфункціїнирок абопечінкинеобхідноперевестипацієнта натерапіюінсуліном.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Успішнелікуванняцукровогодіабетузалежить віддотриманняпацієнтомвідповідногораціонухарчування,регулярноїфізичноїактивності, атакожпостійногоконтролюрівняглюкози у  кровіта сечі. Недотриманняхворим дієтинекомпенсуєтьсяприйомомтаблеток чиінсуліну.Препаратзастосовуютьдорослим. Таблеткуслід ковтатинерозжовуючи,запиваючирідиною.

Дозуваннязалежить відвмістуглюкози у сироватцікрові тасечі.ЗазвичайГлірид застосовують    1 разна добу.Препарат рекомендуєтьсяприйматинезадовго дочи під часситногосніданку або,якщо сніданкунемає,незадовгоперед або підчас першогоосновногоприйому їжі.Якщо бувпропущенийчерговийприйомпрепарату, неслід збільшуватидозу принаступномуприйомі.

Монотерапія

Початковадозастановить 1мг глімепіридуна добу. Якщотака доза даєзмогу адекватноконтролюватирівень цукру,її застосовуютьякпідтримуючу.

Якщоглікемічнийконтроль не єоптимальним,дозуванняслідпоступовозбільшувати (зінтервалом в1-2 тижні) до 2, 3або 4 мгглімепіридуна добу. Якщоу хворогоспостерігаєтьсягіпоглікемічнареакція приприйомі 1 мгГліриду надобу, цеозначає, щохворобуможна контролюватитільки задопомогоюдотриманнядієти. Доза,більша 4 мг надобу, даєкращі результатитільки вокремихвипадках.Максимальнарекомендованадоза – 6 мгГліриду надобу.

Комбінаціязметформіном

Якщомаксимальнадобова дозаметформіну незабезпечуєдостатньогоглікемічногоконтролю,можнарозпочатисупутнютерапіюглімепіридом.Дотримуючисьпопередньогодозуванняметформіну,прийомГліриду  слідрозпочати знизької дози(1 мг), яку потімможнапоступово підвищуватидомаксимальноїдобової дози,орієнтуючисьна бажанийрівеньметаболічногоконтролю.Комбінованутерапію слід проводитипід пильнимнаглядомлікаря.

Комбінаціяз інсуліном

Якщомаксимальнадобова дозаГліриду не забезпечуєналежногоглікемічногоконтролю, занеобхідностіможнарозпочатисупутнютерапіюінсуліном.Дотримуючисьпопередньогодозуванняглімепіриду,лікуванняінсуліномслідпочинати знайнижчої рекомендованоїдози, якуможнапоступовопідвищувати,орієнтуючисьна бажаний  рівеньметаболічногоконтролю.Комбінованутерапію слідпроводитипідретельнимнаглядомлікаря.

Поліпшенняконтрольованостідіабету супроводжуєтьсяпідвищеннямчутливості доінсуліну,тому під частерапіїпотреба углімепіридіможезменшуватися.  Зметою уникненнягіпоглікеміїслідпоступовозменшуватидозу абовзагаліперерватитерапію. Необхідністьу переглядідозуваннятакож можевиникнути,якщо упацієнтазмінюється масатіла чи спосібжиття або діютьінші чинники,якіпідвищуютьризик гіпо-чигіперглікемії.

Перехідз пероральнихгіпоглікемічнихзасобів наГлірид

На терапіюГліридомзазвичайможна перейтиз іншихпероральнихгіпоглікемічнихагентів. Підчас такогопереходу слідвраховуватисилу дії таперіоднапіввиведенняпопередньогозасобу. Удеяких випадках,особливоякщоантидіабетичнийпрепарат маєтривалийперіоднапіввиведення(наприкладхлорпропамід),передпочатком прийомуГліридурекомендуєтьсяпочекати декількаднів. Цедасть змогузменшитиризикгіпоглікемічнихреакційвнаслідокадитивноїдії двохагентів.

Рекомендованапочатковадоза – 1 мгглімепіридуна добу. Дозаможе бутипоетапнозбільшена зурахуваннямреакції напрепарат.

Перехідз інсуліну наГлірид

У винятковихвипадкаххворим нацукровийдіабет ІІтипу, якіотримуютьінсулін, можебутипоказаназаміна йогона Глірид.Такий перехідслідпроводититільки заумови ретельногомедичногоконтролю.

 

Побічніреакції.

Порушенняз боку кровіталімфатичноїсистеми: рідко–тромбоцитопеніявідсередньогодо тяжкогоступеня,лейкопенія,гранулоцитопенія,агранулоцитоз,еритроцитопенія,гемолітичнаанемія тапанцитопенія,які зазвичай зникаютьпісляприпиненнялікування.

Імуннірозлади: дужерідко –алергічнийваскуліт,реакціїпідвищеноїчутливостівід незначнихдо серйознихіз розвиткомдиспное,зниженнямартеріальноготиску, іноді– шок.Можливаперехреснаалергія ізсульфонілсечовиною,сульфонамідамиабо спорідненимисполуками. 

Порушенняметаболізму: рідко– гіпоглікемічніреакції, що виникаютьздебільшогона початкулікування,можутьнабуватитяжких фор

Нет аналогов