РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛЕВЕМИР ФЛЕКСПЕН Р-Р Д/ИН. 100ЕД/МЛ 3МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛЕВЕМИР ФЛЕКСПЕН Р-Р Д/ИН. 100ЕД/МЛ 3МЛ №5

Артикул: 9064
Бренд: НОВО НОРДИСК А/Т
Нет в продаже
Производитель: НОВО НОРДИСК А/Т
ATC: A10AE05
Международное название: Insulin detemir
Содержание: 100 ОД ( 14,2 мг) інсуліну детемір (рДНК)*;//1 попередньо наповнена шприц-ручка містить 3 мл, що еквівалентно 300 ОД; //1 одиниця (ОД) інсуліну детемір відповідає одній МО людського інсуліну//
Применение: Інсулінозалежний цукровий діабет.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛЕВЕМІР®ФЛЕКСПЕН®

(LEVEMIR® FLEXPEN®)

 

Склад:

діючаречовина: 1 млрозчину дляін’єкціймістить 100 ОД (≈14,2 мг) інсулінудетемір(рДНК)*;

1 попередньонаповненашприц-ручкамістить 3 мл,що еквівалентно300 ОД; 

1 одиниця (ОД)інсулінудетемірвідповідає однійМО людськогоінсуліну;

допоміжніречовини: гліцерин;фенол;метакрезол;цинку ацетат,дигідрат;натрію           гідрофосфат,дигідрат;натріюхлорид;кислотахлористоводневарозбавлена; натріюгідроксид;вода дляін’єкцій.

*виробленийзатехнологієюрДНК в Saccharomyces cerevisiae.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості:прозорий,безбарвний,нейтральнийрозчин.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіабетичнізасоби.Інсуліни тааналогитривалої діїдля ін’єкцій.Код АТX А10АЕ05.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Левемір®ФлексПен®– розчиннийаналогбазальногоінсуліну з пролонгованимпрофілем дії,який застосовуєтьсяяк базальнийінсулін.

Передбачуваністьдіїпрепаратубільшвиражена, ніжінсулінунейтральногопротаміну Хагедорна(НПХ-інсулін)та інсулінугларгін. Пролонгованадіяпрепаратузумовленатіснимвзаємозв’язкоммолекулінсуліну детемірв місцяхін’єкцій іприєднаннямдо нихальбуміну черезбічнийланцюгжирноїкислоти.Порівняно зінсуліномНПХ, інсуліндетемір повільнішерозподіляєтьсявпериферичнихтканинах-мішенях.Цейкомбінованиймеханізмпролонгаціїдії зумовлюєбільшпередбачуваневсмоктуванняі профіль діїпрепаратуЛевемір® ФлексПен®,ніж інсулінуНПХ.

Цукрознижувальнийефектпрепаратуполягає всприянніпоглинаннюглюкозитканинамипіслязв’язуванняінсуліну зрецепторамим’язових іжировихклітин, атакож в одночасномупригніченнівиділенняглюкози зпечінки.

Діяпрепарату триваєдо 24 годинзалежно віддози, що даєможливістьобмежуватисяоднією чидвома ін’єкціямина добу. Привведеннідвічі на добустабілізаціїглікеміїможнадосягти після  2-3 ін’єкцій.  При  введенні  препарату Левемір® ФлексПен®  із розрахунку  0,2-0,4 ОД/кгмаси тілабільше 50 %максимальногоефектудосягаєтьсяза 3-4 години ітриває приблизно14 годин післяін’єкції.

Післяпідшкірноговведенняпрепарату фармакологічнийефект(максимальнийефект, тривалістьдії,загальнийефект)пропорційнийдозіпрепарату.

У ходідовгостроковихклінічнихдослідженьзастосуванняпрепаратуЛевемір®ФлексПен®забезпечуваломеншіповсякденніколиваннярівняглюкозинатщепорівняно зінсуліномНПХ.

За данимидосліджень,проведенихза участюхворих надіабет ІІтипу, якізастосовувалибазальнийінсулін у комбінаціїзпероральнимицукрознижувальнимизасобами,ефективністьконтролю глікемії(HbA1C) призастосуванніпрепаратуЛевемір®ФлексПен®єпорівнюваноюзефективністюінсуліну НПХта інсулінугларгін, прицьому спостерігаєтьсяменшийприріст маситіла (табл. 1).

Таблиця1

        Зміна маситіла післялікуванняінсуліном

Тривалість дослідження

Інсулін детемір один раз на добу

Інсулін детемір два рази на добу

 

НПХ-інсулін

Інсулін гларгін

20 тижнів

+0,7 кг

 

+1,6 кг

 

26 тижнів

 

+1,2 кг

+2,8 кг

 

52 тижні

+2,3 кг

+3,7 кг

 

+4,0 кг

 

У групіхворих, якіодержуваликомбінованелікуванняцукрознижувальнимизасобами тапрепаратомЛевемір®ФлексПен®,випадкигіпоглікеміїв нічнігодиниспостерігалисяна         61-65 % рідше порівняноз прийомомінсуліну НПХ.

Відкритерандомізованеклінічнедослідження,проведене заучастюхворих надіабет ІІтипу, які задопомогоюоральнихантидіабетичнихпрепаратівне досяглицільовогорівняконтролюглікемії,булорозпочато з12-тижневогопідготовчогоперіоду, підчас якогохворі одержувалиліраглютид+мет&

Нет аналогов