Рецептурный
ТРИПРАЙД ТАБ. №30 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТРИПРАЙД ТАБ. №30 купить в Броварах

Артикул: 9023
Производитель: МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
Выберите нужную аптеку:
Производитель: МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД
ATC: A10BD
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: глімепіриду 2 мг, піоглітазону гідрохлориду, еквівалентно піоглітазону 15 мг, метформіну гідрохлориду (уповільненого вивільнення) 500 мг
Применение: Інсулінонезалежний цукровий діабет.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ТРИПРАЙД

(TRIPRIDE)

 

Склад:

діючіречовини:глімепірид,піоглітазон,метформін;

1 таблеткаміститьглімепіриду 2мг, піоглітазонугідрохлориду,еквівалентнопіоглітазону15 мг,метформінугідрохлориду(уповільненоговивільнення)500 мг;

допоміжніречовини:гіпромелоза(гідроксипропілметилцелюлоза),натріюкармелоза,повідон,кремнію діоксидколоїднийбезводний,кальціюгідрофосфат,тальк, магніюстеарат,гідроксипропілцелюлоза,натріюкроскармелоза,лактози моногідрат,заліза оксиджовтий (E 172),заліза оксидчервоний (E 172).

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Пероральнігіпоглікемізуючіпрепарати. КодАТС А10В D.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Лікуванняцукровогодіабету ІІтипу: якпрепаратдругої лінії,якщо дієта,фізичненавантаженнята попереднятерапія однимабо двомапрепаратаминезабезпечуютьадекватногоконтролюрівня цукру вкрові.

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдо діючихречовин абодо будь-якогозкомпонентівпрепарату;захворюваннянирок абониркова дисфункція,тяжкіпорушенняфункціїпечінки, гострийінфарктміокарда,серцеванедостатність(стадії I – IV NYHA)або дихальнанедостатність,рак сечовогоміхуранаявний або ванамнезі,гематурія; гострий абохронічнийметаболічнийацидоз,діабетичнийкетоацидоз,лактатнийацидоз тастани, щопідвищуютьризик йогорозвитку(шок,інфекційнізахворювання,алкоголізм,наркоз,літній вік, гіповітамінозВ), гостреотруєнняалкоголем,зневодненняорганізму;підвищеначутливістьдо похіднихсульфонілсечовиниабо іншихсульфаніламіднихпрепаратів;період вагітностіабогодуваннягруддю.Препарат непризначенийдлялікуванняінсулінозалежногоцукровогодіабету Iтипу,діабетичноїпрекоми.

 

Спосібзастосуваннята дози.Дозування призначатиіндивідуально.На початкулікуванняпризначати 1таблетку 1раз на добу підчас їди.Максимальнадобова дозастановить 3таблетки.

Пацієнтиз нирковоюнедостатністюпотребуютькорекціїдози.

Прикліренсікреатиніну < 22мл/хвпочаткова дозапрепарату 1/2таблетки зподальшимзбільшеннямдози залежновід рівняглюкозинатще.

Таблеткислідприймати нерозжовуючи,запиваючивеликоюкількістюрідини.

 

Побічніреакції.

Спричиненіглімепіридом

Збоку крові талімфатичноїсистеми:

тромбоцитопенія,лейкопенія,гранулоцитопенія,агранулоцитоз,еритропенія,гемолітичнаанемія та панцитопенія,  які, якправило, єзворотнимипіслявідмінипрепарату;тромбоцитопенічнапурпура.

Збоку імунноїсистеми:

лейкоцитокластичнийваскуліт;алергічніреакції,включаючисвербіж,фотосенсибілізацію,можливі тяжкіпрояви, щосупроводжуютьсязадишкою, падіннямартеріальноготиску таіноді шоком,можливаперехреснаалергія зсульфонілсечовиною,сульфонамідамиабо спорідненимиречовинами.

Метаболічнітааліментарнірозлади: гіпоглікемія,виникненняподібнихреакційзалежить відіндивідуальнихфакторів, такихяк звички ухарчуванніта доза.Клінічнакартинатяжкоговипадкугіпоглікеміїможенагадуватиклінічнукартинуінсульту.

Збоку органівзору: можутьвиникатитранзиторнірозлади зору,особливо напочаткулікування,зумовленізміною рівняглюкози укрові.

Збокушлунково-кишковоготракту:нудота,блювання,діарея,відчуттятяжкості тадискомфортуу животі,біль уживоті, якірідкопризводятьдонеобхідностіприпиненнялікування.

Гепатобіліарнірозлади:підвищенняпечінковихферментів,порушенняфункційпечінки(наприклад,холестаз абожовтяниця),гепатит тапечінкованедостатність.

Збоку шкіри тапідшкірноїклітковини:можутьвиникатиалергічні тапсевдоалергічніреакції, включаючисвербіж, висипання, кропив'янкутачутливістьдо світла.

Лабораторніпоказники:зниженнярівня натріюу сироватцікрові, підвищеннякреатинфосфокінази,лактатдегідрогенази.

Спричиненіпіоглітазоном

Збокуендокринноїсистеми:гіпоглікемія.

З бокукрові талімфатичноїсистеми:анемія.

Збокудихальноїсистеми:інфекціїверхніхдихальнихшляхів, синуситта фарингіт,задишка,бронхит.

Збокусечовидільноїсистеми:глюкозурія,протеїнурія,гематурія.

Збокурепродуктивноїсистеми:еректильнадисфункція.

Лабораторніпоказники:зміна рівнябілірубіну,АСТ, АЛТ, ЩФ ігамма-глютамілтрансферази.

Інші:підвищенийапетит,головнийбіль, підвищенепотовиділення,міалгія,порушення цілісностізубів, набрякприкомбінації з інсуліном.

Спричиненіметформінугідрохлоридом

Збокушлунково-кишковоготракту:диспептичніявища(відсутністьапетиту, нудота,металевийприсмак уроті, діарея),порушеннясмаковихвідчуттів,блювання, метеоризм.

Збокуендокринноїсистеми:гіпоглікемія(переважнопризастосуваннів неадекватнихдозах).

Збоку обмінуречовин: упоодинокихвипадкахможливийрозвиток молочнокислогоацидозу,гіпонатріємія,притриваломузастосуванніпрепарату упацієнтів ізмегалобластноюанемією можезнижуватисявсмоктуваннявітаміну В12,що супроводжуєтьсязниженнямйого рівня усироватцікрові.

Збоку системикровотворення:в окремихвипадках –мегалобластнаанемія.

Збокугепатобіліарноїсистеми:порушенняфункційпечінки,гепатит.

Іншіреакції:запаморочення,безсоння,підвищенавтомлюваність,затримкарідини,серцеванедостатність,набряк, підвищеннямаси тіла,ризикпереломів,артралгія,біль у спині,гіпоестезія,лактоацидоз,рідко−анемія.

 

Передозування.Реакціїгіпоглікеміїз комою,судомами абоіншиминеврологічнимирозладами.Передозуванняглімепіридомможепризводитидогіпоглікемії,яка триваєвід 12 до 72 годиняк і післяпершогополегшенняможез'являтисяповторно. Симптомиможутьпроявитисячерез 24години, післявсмоктуванняпрепарату. Якправило, для такиххворихрекомендуєтьсяспостереженняв клініці.Можутьвиникатинудота, блюваннята біль унадчеревнійділянці.Гіпоглікеміячасто можесупроводжуватисяневрологічнимисимптомами,такими якнеспокій,тремор,розлади зору,порушеннякоординації,сонливість,кома тасудоми.

Гіпоглікемія,якасупроводжуєтьсявідчуттямтривоги, підвищеннямартеріальноготиску,посиленим серцебиттям.При розвиткуреакціїгіпоглікеміїз комою абопри підозріна її розвитокпацієнтунеобхідневнутрішньовенневведення 50 мл 20 %- 30 % розчинуглюкози.Після цьогослід вводити10 % розчинглюкози укількості, необхіднійдляпідтриманняконцентраціїглюкози вкрові нарівні 1 г/л, прицьому пацієнтипотребуютьретельногомоніторингу.Легкі проявигіпоглікеміїбез втрати свідомостііневрологічноїсимптоматикиповинніпіддаватисяагресивнійтерапії зпероральнимвведеннямглюкози тавідповіднимизмінамидозуванняпрепаратута/або режимухарчування. Утяжкихвипадкахпацієнту необхіднагоспіталізація. 

Призастосуванніметформіну удозі 85 г розвиткугіпоглікеміїне спостерігалося.Однак у цьомувипадку спостерігавсярозвитоклактоацидозу.У випадкурозвиткулактоацидозунеобхідноприпинитизастосуванняпрепарату ітерміновогоспіталізуватихворого.Найефективнішимзаходом длявиведення зорганізмулактату іметформіну єгемодіаліз.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Препарат непризначати уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Діти.Препарат незастосовуватидлялікування дітей.

 

Особливізаходибезпеки. Неможназастосовуватипрепаратодночасно залкоголем.Алкогольможепосилюватиабопослаблюватигіпоглікемізуючудію глімепіридутапотенціюватидіюметформіну наметаболізммолочноїкислоти.

 

Нет аналогов