РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЭМЕСЕТ АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭМЕСЕТ АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №5

Артикул: 9498
Бренд: ЦИПЛА ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ЦИПЛА ЛТД
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Содержание: ондансетрону гідрохлориду дигідрату еквівалентно 2 мг ондансетрону
Применение: Запобігання та лікування нудоти та блювання, спричинених цитостатичною хіміотерапією та променевою терапією, а також післяопераційної нудоти та блювання.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕМЕСЕТ®

(EMESET)

 

Cклад.

Діючаречовина:ондансетрон;

1 мл розчинуміститьондансетронугідрохлоридудигідратуеквівалентно2 мг ондансетрону;

допоміжніречовини: натріюхлорид;тринатріюцитрат,дигідрат; кислотa лимоннaбезводна;вода дляін’єкцій.

 

Лікарськаформа.

Розчин дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протиблювотнізасоби,антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Запобіганнята лікуваннянудоти таблювання,спричиненихцитостатичноюхіміотерапієютапроменевоютерапією, атакожпісляопераційноїнудоти та блювання.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату,періодвагітностіта годуваннягруддю.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Нудота іблювання,спричиненіхіміотерапієютапроменевоютерапією.

Еметогеннийпотенціалтерапії ракуваріюєзалежно віддози такомбінаціїрежимів хіміотерапіїтапроменевоїтерапії, щозастосовуються.Вибір режимудозуваннязалежить відтяжкостіеметогенноговпливу.

Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія.Рекомендованавнутрішньовеннаабо внутрішньом’язовадоза – 8 мг, увигляді повільноїін’єкції,безпосередньоперед лікуванням.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годрекомендуєтьсяпероральнеаборектальнезастосуванняпрепаратутерміном до 5днів.

Високоеметогеннахіміотерапія.Пацієнтам,якіотримуютьвисокоеметогеннухіміотерапію(наприклад,високі дозицисплатину),ондансетронможе бутипризначенийу виглядіодноразовоїдози 8 мг,внутрішньовенноабовнутрішньом’язово,безпосередньопередхіміотерапією.Дози, більшіза 8 мг (до 32 мг),можуть бутизастосованілише увиглядівнутрішньовенноїінфузії,розведені в50–100 мл 0,9 %розчину натріюхлориду абоіншоговідповідногорозчинника;інфузіяповиннатривати неменше 15 хв.

Іншийшлях –введення 8 мгондансетронуу виглядіповільноївнутрішньовенноїабо внутрішньом’язовоїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимдворазовимвнутрішньовеннимабовнутрішньом'язовимвведенням 8мг через 2 та 4год абобезперервноюінфузією 1мг/годпротягом 24год.

Ефективністьондансетронупри високоеметогеннійхіміотерапіїможе бутипідвищенадодатковимодноразовимвнутрішньовеннимуведеннямдексаметазонунатріюфосфату вдозі 20 мгпередхіміотерапією.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годрекомендуєтьсяпероральнеаборектальнезастосуванняпрепаратустроком до 5днів змоменту закінченняхіміотерапії.

Дітям вікомвід 4 років зплощею поверхнітіла від 0,6  до 1,2 м²препарат удозі 5 мг/м2 поверхні тіламожепризначатисьу виглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції,безпосередньо  перед хіміотерапією,  з подальшимзастосуванням таблетокЕмесетÒ  удозі  4мг через 12годин. Пероральнезастосуванняможе триватище 5 днів післязавершеннякурсулікування.

Дітям зплощеюповерхнітіла більшоюза 1,2 м² можепризначатисьвнутрішньовеннаін’єкція упочатковійдозі 8 мг,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимзастосуваннямтаблеток ЕмесетÒ упероральнійдозі 8 мгчерез 12 годин.Пероральнезастосування8 мг 2 рази надобу може тривати ще 5днів післязавершення курсу лікування.

АльтернативноЕмесет дітяму дозі 0,15 мг/кг(не вище 8 мг)може призначатисьу виглядіодноразової внутрішньовенної ін’єкціїбезпосередньопередхіміотерапією.Цю дозу можнаповторюватикожні 4години, всьогодо 3 разів.Пероральнезастосування4 мг 2 рази надобу може тривати ще 5днів післязавершеннякурсу лікування.

Неповинні бутиперевищенідози,рекомендованідля дорослих.

Дляпрофілактикита лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання удітей від 4років істарше, якіоперуютьсяпідзагальною анестезією,препаратможнавводити удозі 0,1 мг/кгмаси тіла (максимально– до 4 мг),шляхомповільноївнутрішньовенноїінфузії до,під час абопісля індукціїанестезії.

 

Післяопераційнінудота іблювання.

Дляпрофілактикипісляопераційнихнудоти іблювання удорослихрекомендованадозаондансетронустановить 4мг у виглядіодноразовоївнутрішньом’язовоїабоповільноївнутрішньовенноїін’єкції підчас введенняв наркоз. Длялікування післяопераційнихнудоти іблюваннярекомендуєтьсяодноразовевведення 4 мгондансетронуу виглядівнутрішньом’язовоїабо повільноївнутрішньовенноїін’єкції.

 

Хворілітньоговіку. Досвідзастосуванняондансетронудля профілактикиі лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання улюдейлітньоговіку обмежений,однакондансетрондобре переноситьсяхворимистарше 65років, якіотримуютьхіміотерапію.

Пацієнтиз нирковоюнедостатністю.Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепаратупацієнтам зпорушеннямфункціїнирок.

Пацієнтиз печінковоюнедостатністю. Упацієнтів зпомірними ітяжкимипорушеннямифункціїпечінкикліренсондансетронузначнознижується, аперіоднапіввиведенняіз сироваткикрові –зростає. Длятаких хворихмаксимальна добовадозапрепарату неповиннаперевищувати8 мг. Пацієнтиз порушеннямметаболізмуспартеїну/дебрисоквіну.Періоднапіввиведенн&

Нет аналогов

Что такое рвотный рефлекс?

Рвота представляет собой рефлекторное извержение содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки через рот. По своей сути, рвотный рефлекс является защитным механизмом. Она освобождает организм от вредных веществ. Потому не стоит сразу бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся противорвотные препараты. При таких патологических состояниях, к примеру, как отравления различной этиологии (пищевые, медикаментозные, алкогольные), при некоторых инфекционных заболеваниях, при токсикозах во время беременности, рвота помогает очистить организм от токсинов. Однако если она не прекращается длительное время и приносит сильный психо-соматический дискомфорт, следует приобрести лекарство от рвоты. Подобрать его должен ваш лечащий врач, либо же профессиональный фармацевт. Самолечение может не только не привести к облегчению, но и усугубить состояние больного. В выборе нельзя руководствоваться рекламой и показателями дорого/дешево. Весь процесс регулируется рвотным центром, который расположен в головном мозге. Рвота неотъемлемо связана с тошнотой. Порой, ей предшествуют головокружение, озноб, головная боль, или даже судороги и конвульсии. В таких случаях следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Они установят причину недуга, окажут неотложную помощь и подберут оптимальные препараты от рвоты.

Тошнота и рвота при заболеваниях жкт. Группы препаратов

Это частый симптом, указывающий на поражение одного из отделов желудочно-кишечного тракта. Рвотный рефлекс патогномоничен при поражении желудка или кишечника (как остром, так и хроническом). Препараты от тошноты и рвоты необходимы при лечении гастритов, колитов, дуоденитов, гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при патологии гепатобилиарной системы, при возникновении онкологического процесса. В таком случае необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога, ведь одного лишь лекарства при рвоте будет мало. Необходимо пройти обследование, подобрать схему лечения и соответствующие медикаменты для терапии основного заболевания. В зависимости от механизма действия, можно выделить несколько основных групп препаратов:

Эта классификация базируется на способности фармпрепаратов влиять на ту или иную группу рецепторов. Каждое лекарство от тошноты и/или рвоты способно блокировать лишь определенные рецепторы. Наряду с синтетическими препаратами, широко используются средства против рвоты на основе растительного сырья (настойки и экстракты лекарственных трав). Их использование не менее результативно, а перечень противопоказаний значительно меньше.

Онлайн аптека Viridis

Компания Денди-Фарм на фармацевтическом рынке Украины с 2011 года. За это время наша активная клиентская база уже давно преодолела показатель в 10 000 постоянных покупателей. Нас ценят за высокий европейский сервис и приятную ценовую политику. Компания сотрудничает только с надежными проверенными поставщиками. Совершая покупку у нас, вы можете не бояться получить некачественный, или просроченный препарат. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской области успешно функционируют 16 стационарных аптек. Для любителей покупок в режиме онлайн специально открыта интернет аптека Viridis. Наши консультанты-фармацевты – это профессионалы своего дела. Они помогут подобрать необходимый препарат по возможности недорого. Оформить доставку своего заказа вы можете по адресу любой стационарной аптеки Viridis.