РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЗОЛТЕМ АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЗОЛТЕМ АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №1

Артикул: 9493
Бренд: НОБЕЛ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
Нет в продаже
Производитель: НОБЕЛ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Содержание: ондансетрону гідрохлориду еквівалентно ондансетрону 2 мг
Применение: Нудота та блювання, спричинені цитотоксичною хіміо- або променевою терапією; профілактика та лікування нудоти і блювання в післяопераційному періоді.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЗОЛТЕМ

(ZOLTEM)

 

Склад:

діючаречовина: ondansetron;

1 мл розчинуміститьондансетронугідрохлоридуеквівалентноондансетрону2 мг;

допоміжніречовини:кислоталимонна,моногідрат;натрію цитрат,натрію хлорид,вода дляін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протиблювотнізасоби іпрепарати, щоусуваютьнудоту.Антагоністи5НТ3(серотонінових)рецепторів.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Нудота та блювання,спричиненіцитотоксичноюхіміо- абопроменевоютерапією;профілактиката лікуваннянудоти іблювання впісляопераційномуперіоді.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоондансетронуабо до іншихкомпонентівпрепарату,або до будь-якихантагоністів5НТ3-рецепторів.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратможнавводитивнутрішньовенношляхомодноразовоїповільноїін’єкції абошляхомкороткочасної(протягом 15 хв)інфузії.Вибір режимудозуваннявизначаєтьсявираженістюеметогенноїдіїпротипухлинноїтерапії, щопроводиться. 

Хіміотерапіята променеватерапія:  добова  доза  для дорослих,як правило,становить 8 - 32 мг,виходячи знижченаведенихкритеріїв.

Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія.

Дорослимпризначаютьпо 8 мгвнутрішньовенноструминно,повільно абоу виглядікороткочасної(протягом 15 хв)інфузіїбезпосередньопередпочаткомтерапії знаступнимприйомомпрепарату увиглядітаблеток по 8мг з інтервалом12 годин.  

Длязапобіганнянападівпізнього тавідстроченогоблювання післяперших 24годин слідпродовжуватизастосуванняпрепарату увиглядітаблеток по 8мг двічі надобупротягомнаступних 5днів післязакінченнякурсупротипухлинноїтерапії.

Високоеметогеннахіміотерапія.

Протягомперших 24годинхіміотерапіїможливе введенняондансетронув такихдозовихрежимах:

– разова доза– 8 мгвнутрішньовенноповільнобезпосередньопередпочатком хіміотерапії; 

– 8мгвнутрішьновенноповільно абоу виглядікороткочасної(протягом 15 хв)інфузії безпосередньопередпочаткомхіміотерапії,потім 2наступнівнутрішньовеннідози по 8 мгчерез 2 - 4години абопостійнаінфузія (1мг/год)протягом 24годин;

–разова доза 32мг, розведенау 50 - 100 млфізіологічногорозчину (абоіншогоінфузійногорозчину, див.«Проведенняінфузії»), щовводиться увиглядіінфузії нераніше ніж за15 хв безпосередньопередпочаткомхіміотерапії.

Вибіррежимудозування єіндивідуальнимі залежитьвід ступенявираженостіеметогенногоефекту.

У разівираженоїблювотноїреакції припроведенніхіміотерапіїефективністьондансетронуможна збільшити шляхом разовоговнутрішньовенноговведенняглюкокортикоїдів(наприклад, 20мгдексаметазонудо початкухіміотерапії);

–длязапобіганнянападівпізнього тавідстроченогоблюваннярекомендуєтьсяприйомпрепарату у виглядітаблеток по 8мгвнутрішньодвічі на добупротягомнаступних 5днів післязакінченнякурсухіміотерапії.

Діти. Дітямстарше 2років тапідліткам до18 років ондансетронпризначаютьу виглядіповільної(протягом 15 хв)разовоївнутрішньовенноїін’єкції вдозі 5 мг/м2поверхнітілабезпосередньоперед початкомхіміотерапії,потім через 12годин приймають4 мг (1 таблетка)перорально;

–рекомендуєтьсяпродовжитилікування в дозі4 мг двічі надобувнутрішньо(при загальнійповерхнітіла 0,6 - 1,2 м2) або8 мг двічі надобувнутрішньо(при загальнійповерхнітіла > 1,2 м2)тривалістюдо 5 днівпіслязакінченнякурсупротипухлинноїтерапії.

Післяопераційнінудота іблювання.

Дорослі: длязапобіганняпісляопераційнійнудоті іблюваннюслід ввестиразову дозу 4мгвнутрішньовенно,струминно,повільно напочаткуанестезії.

Дляусуненнянудоти іблювання, щорозвинулисявпісляопераційномуперіоді,рекомендуєтьсяповільневнутрішньовенневведенняразовоїдози  4мг.

Діти: дітямстарше 2років тапідліткам до18 років длязапобіганнявиникненнянудоти іблюванняпісляопераціїрекомендуєтьсявведенняондансетронуу виглядіповільноївнутрішньовенноїін’єкції вдозі 0,1 мг/кг (максимальнадоза – 4 мг) доабо післяанестезії.

Дляусуненнянудоти таблювання, щорозвинулисявпісляопераційномуперіоді удітей,рекомендуєтьсяповільневнутрішньовенневведенняразової дозипрепарату 0,1мг/кг(максимальнадоза – до 4 мг).

Хворілітньоговіку. Змінюватидозупрепаратунемаєпотреби.

Хворі зураженнямнирок тапечінки. Приураженнінирокзмінюватизвичайну добовудозу ічастотувведенняпрепарату не потрібно.При значномуураженніпечінки зменшуєтьсякліренсондансетрону,причомузбільшуєтьсяперіоднапіввиведенняйого зплазми, томумаксимальнудобову дозу необхіднознизити до 8мг.

Проведенняінфузії.Інфузійнийрозчинповинен бутиприготовленийбезпосередньопередзастосуванням.У разінеобхідностіготовийінфузійний розчинможезберігатисядозастосуваннямаксимальнопротягом 24годин притемпературі 2- 8 °С. Під часпроведенняінфузіїзахист відсвітла не потрібний,оскількирозведенийін’єкційнийрозчинзберігаєсвоюстабільністьяк мінімумпротягом 24годин приприродномусвітлі абодостатньомурівніосвітленні.

Прирозведенніін’єкційногорозчину можназастосовуватинаступніінфузійнірозчини:

–  0,9 % розчиннатріюхлориду;

–  5 % розчинглюкози;

–  10 % розчинманітолу;

– розчинРінгера.

Введенняін’єкційногорозчину водному шприціз іншимилікарськимипрепаратаминедопускається.

 

Побічніреакції.

Алергічніреакції: кропив’янка,бронхоспазм,ларингоспазм,ангіоневротичнийнабряк,анафілаксія.

Місцевіреакції: гіперемія,біль, печінняу місцівведення.

З бокунервовоїсистеми:рідко – головнийбіль,мимовільніруховірозлади, нападисудом, парестезії,слабкість.

 

 

 

З бокусерцево-судинноїсистеми: біль угруднійклітці (впоодинокихвипадках – здепресією STсегменту),брадикардія,аритмії,артеріальнаk

Нет аналогов

Что такое рвотный рефлекс?

Рвота представляет собой рефлекторное извержение содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки через рот. По своей сути, рвотный рефлекс является защитным механизмом. Она освобождает организм от вредных веществ. Потому не стоит сразу бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся противорвотные препараты. При таких патологических состояниях, к примеру, как отравления различной этиологии (пищевые, медикаментозные, алкогольные), при некоторых инфекционных заболеваниях, при токсикозах во время беременности, рвота помогает очистить организм от токсинов. Однако если она не прекращается длительное время и приносит сильный психо-соматический дискомфорт, следует приобрести лекарство от рвоты. Подобрать его должен ваш лечащий врач, либо же профессиональный фармацевт. Самолечение может не только не привести к облегчению, но и усугубить состояние больного. В выборе нельзя руководствоваться рекламой и показателями дорого/дешево. Весь процесс регулируется рвотным центром, который расположен в головном мозге. Рвота неотъемлемо связана с тошнотой. Порой, ей предшествуют головокружение, озноб, головная боль, или даже судороги и конвульсии. В таких случаях следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Они установят причину недуга, окажут неотложную помощь и подберут оптимальные препараты от рвоты.

Тошнота и рвота при заболеваниях жкт. Группы препаратов

Это частый симптом, указывающий на поражение одного из отделов желудочно-кишечного тракта. Рвотный рефлекс патогномоничен при поражении желудка или кишечника (как остром, так и хроническом). Препараты от тошноты и рвоты необходимы при лечении гастритов, колитов, дуоденитов, гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при патологии гепатобилиарной системы, при возникновении онкологического процесса. В таком случае необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога, ведь одного лишь лекарства при рвоте будет мало. Необходимо пройти обследование, подобрать схему лечения и соответствующие медикаменты для терапии основного заболевания. В зависимости от механизма действия, можно выделить несколько основных групп препаратов:

Эта классификация базируется на способности фармпрепаратов влиять на ту или иную группу рецепторов. Каждое лекарство от тошноты и/или рвоты способно блокировать лишь определенные рецепторы. Наряду с синтетическими препаратами, широко используются средства против рвоты на основе растительного сырья (настойки и экстракты лекарственных трав). Их использование не менее результативно, а перечень противопоказаний значительно меньше.

Онлайн аптека Viridis

Компания Денди-Фарм на фармацевтическом рынке Украины с 2011 года. За это время наша активная клиентская база уже давно преодолела показатель в 10 000 постоянных покупателей. Нас ценят за высокий европейский сервис и приятную ценовую политику. Компания сотрудничает только с надежными проверенными поставщиками. Совершая покупку у нас, вы можете не бояться получить некачественный, или просроченный препарат. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской области успешно функционируют 16 стационарных аптек. Для любителей покупок в режиме онлайн специально открыта интернет аптека Viridis. Наши консультанты-фармацевты – это профессионалы своего дела. Они помогут подобрать необходимый препарат по возможности недорого. Оформить доставку своего заказа вы можете по адресу любой стационарной аптеки Viridis.