Рецептурный
УРСОФАЛЬК СУСП. 250МГ/5МЛ 250МЛ №1 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

УРСОФАЛЬК СУСП. 250МГ/5МЛ 250МЛ №1 купить в Киеве

Артикул: 9531
Производитель: ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
ATC: A05AA02
Международное название: Ursodeoxycholic acid
Действующие вещество: спензії (один мірний стаканчик) містять урсодезоксихолевої кислоти 250 мг
Применение: Жовчокам'яна хвороба; холестиринові камені у жовчному міхурі; хронічний біліарний цироз печінки, первинний склерозуючий холангіт, хронічний алкогольний гепатит.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

УРСОФАЛЬК

(URSOFALK®)

 

 

Cклад:

діючаречовина:урсодезоксихолевакислота;

5 млсуспензії(один мірнийстаканчик)містятьурсодезоксихолевоїкислоти 250 мг;

допоміжніречовини:кислотабензойна (Е 210),авіцель RC-591,натріюхлорид,натріюцитрат, кислоталимоннабезводна,гліцерин,пропіленгліколь,ксиліт,натріюцикламат,ароматизаторлимонний,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Суспензіяоральна.

Основніфізико-хімічнівластивості: білагомогеннасуспензія здрібнимиповітрянимибульбашкамиі лимоннимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щозастосовуютьдлялікуванняпечінки тажовчовивіднихшляхів.Засоби, що застосовуютьприбіліарнійпатології.

Код АТХ А05А А02.

Засоби, щозастосовуютьу разізахворюваньпечінки,ліпотропні речовини.

Код АТХ А05В.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинамика.

Незначнукількістьурсодезоксихолевоїкислотизнайдено ужовчі людини.

Післяпероральногозастосуваннявона знижуєнасиченістьжовчіхолестерином,пригнічуючийогопоглинання укишечнику ізнижаючисекреціюхолестеринудо жовчі.Можливо,завдякидисперсіїхолестеринута утвореннюрідкихкристаліввідбуваєтьсяпоступоверозчиненняжовчнихкаменів.

Згідно зсучаснимизнаннямивважають, щоефект урсодезоксихолевоїкислоти призахворюванняхпечінки  тахолестатичнихзахворюванняхобумовленийвідносноюзаміноюліпофільних,подібних додетергентівтоксичнихжовчнихкислотгідрофільноюцитопротекторноюнетоксичноюурсодезоксихолевоюкислотою,покращеннямсекреторноїздатностігепатоцитівта імунорегуляторнимипроцесами.

Застосуваннядітям

Муковісцидоз

Доступнаінформація зклінічнихзвітів, щостосуєтьсятривалогозастосуванняурсодезоксихолевоїкислоти(протягомперіоду до 10років) прилікуваннідітей згепатобіліарнимипорушеннями,пов'язаними змуковісцидозом.Існують дані,що застосуванняурсодезоксихолевоїкислоти можезменшитипроліфераціюв жовчнихпротоках,зупинитипрогресуваннягістологічнихзмін і навітьусунутигепатобіліарнізміни, заумови початкутерапії наранніхстадіяхмуковісцидозу.Для кращоїефективностілікування іззастосуваннямурсодезоксихолевоїкислоти маєбутирозпочатовідразу жпісля уточненнядіагнозумуковісцидозу.

Фармакокінетика.

Припероральномувведенніурсодезоксихолевакислоташвидкопоглинаєтьсяу порожній таверхнійклубовійкишкахшляхомпасивноготранспорту, автермінальнійклубовій кишці– шляхомактивноготранспорту.Швидкістьпоглинаннязазвичайстановить 60-80 %.Післяпоглинанняжовчнакислотапідлягає у печінцімайже повнійкон’югації замінокислотамигліцином татаурином іпісля цьогоекскретуєтьсяз жовчю.Кліренспершогопроходженнячерезпечінкустановить до60 %.

Залежно віддобової дозиі основногопорушенняабо станупечінкибільшгідрофільнаурсодезоксихолевакислотакумулюєтьсяв жовчі.Водночасспостерігаєтьсявідноснезменшення іншихбільшліпофільнихжовчнихкислот.

Під впливомкишковихбактерійвідбуваєтьсячастковадеградаціядо7-кетолітохолевоїталітохолевоїкислот.Літохолевакислота єгепатотоксичноюі викликаєушкодженняпаренхіми печінкиу деякихвидів тварин.У людини поглинаєтьсялишенезначна їїкількість,яка у печінцісульфатуєтьсяі, такимчином, детоксикується,перш ніж бутививеденою зжовчю і,нарешті, зкалом. 

Біологічнийперіод напіврозпадуурсодезоксихолевоїкислотистановить 3,5-5,8доби.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. 

Симптоматичнелікуванняпервинногобіліарногоцирозу (ПБЦ)за умовивідсутностідекомпенсованогоцирозупечінки.

Длярозчиненнярентгеннегативниххолестериновихжовчнихкаменіврозміром небільше 15 мм вдіаметрі ухворих зфункціонуючимжовчнимміхуром,незважаючинаприсутністьу ньомужовчного(-их)каменя(-нів).

Длялікуваннягепатобіліарнихрозладів примуковісцидозіу дітей вікомвід 1 місяцядо 18 років.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо жовчнихкислот або будь-якоїз допоміжнихречовин, щовходить до складупрепарату.

Гострийхолециститабо гострийхолангіт.

Обтураціяжовчовивіднихшляхів(блокада загальноїжовчовивідноїпротоки абопротокиміхура).

Частінападижовчної(печінкової)коліки.

Наявністьрентгеноконтрастнихкальцифікованихжовчнихкаменів.

Порушенаскоротливістьжовчногоміхура.

Невдалийрезультатпортоентеростоміїабовідсутністьадекватногожовчного відтокуу дітей затрезієюжовчних шляхів.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Урсофальк,суспензіюоральну, (250 мг/5мл) не можназастосовуватиодночасно зхолестираміном,холестиполомабоантацидами,які містятьалюмініюгідроксидабо смектит(оксидалюмінію),так як ціпрепаратизв'язуютьурсодезоксихолевукислоту вкишечнику і,таким чином,перешкоджаютьїї абсорбціїі знижуютьефективність.Якщозастосуванняпрепарату, щомістить однуз цихречовин, єнеобхідним, тойогопотрібноприймати неменше ніж за 2години до абочерез 2години післяприйому Урсофальку,суспензіїоральної, 250 мг/5мл.

Урсофальк,суспензія,можевпливати навсмоктуванняциклоспоринуз кишечнику.У зв'язку зцим упацієнтів, щоприймаютьциклоспорин,слідперевіритиконцентраціюцієї речовинив крові і принеобхідностівідкоригуватидозу.

В окремихвипадкахУрсофальк,суспензія оральна,250 мг/5 мл можезнижувативсмоктуванняципрофлоксацину.

Уклінічномудослідженніу здоровихдобровольцівспільнезастосуванняурсодезоксихолевоїкислоти (500мг/добу) ірозувастатину(20 мг/добу)призводилодо деякогопідвищенняконцентраціїрозувастатинуу плазмі.Клінічназначущістьданоївзаємодії, атакожзначимість щодоіншихстатинів, невстановлена.

Доведено, щоурсодезоксихолевакислота зменшуєпіковуплазмовуконцентрацію(Cmax) і площупід кривою (AUC)антагоністакальцію нітрендипінуу здоровихдобровольців.Рекомендуєтьсяретельнеспостереженняза результатомспільногозастосуванняніфедипіну іурсодезоксихолевоїкислоти. Можебутипотрібн

Нет аналогов