Рецептурный
КОНТРОЛОК ТАБ. 20МГ №14 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

КОНТРОЛОК ТАБ. 20МГ №14 купить в Ирпене

Артикул: 9315
Производитель: ТАКЕДА
Нет в продаже
Производитель: ТАКЕДА
ATC: A02BC02
Международное название: Pantoprazole
Действующие вещество: 22,57 мг пантопразолу сесквігідрату натрію (що еквівалентно 20,0 мг пантопразолу)
Применение: Лікування загострень пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, синдром Золлінгера-Еллісона, стресові виразки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КОНТРОЛОКâ

(CONTROLOCâ)

 

Склад:

діючаречовина: pantoprazole;

1таблетка  містить22,57 мгпантопразолусесквігідратунатрію (щоеквівалентно20,0 мг пантопразолу);

допоміжніречовини: маніт(Е 421); натріюкарбонатбезводний;кросповідон;повідон    К 90;кальціюстеарат;

оболонка: гіпромелоза2910; повідон К 25;титанудіоксид (Е 171);заліза оксид жовтий      (Е 172);пропіленгліколь;метакрилатнийсополімер(тип А); натріюлаурилсульфат;полісорбат 80;триетилцитрат;чорнилокоричневе (S-1-16530).         

 

Лікарськаформа. Таблеткигастрорезистентні.

Основніфізико-хімічнівластивості: жовті,овальні,двоопуклітаблетки,вкриті плівковоюоболонкою, зядрамибілого або майжебілогокольору. Змаркуваннямкоричневимчорнилом зодного боку:«Р20».Гастрорезистентнітаблеткиповинні бутиоднаковоїформи,кольору тарозміру.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратдлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Інгібіторипротонноїпомпи. КодАТХ А02В С02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Механізм дії.Пантопразол– заміщенийбензимідазол,який інгібуєсекреціюсоляноїкислоти у шлункушляхомспецифічноїблокадипротоннихпомппарієтальнихклітин.Пантопразолтрансформуєтьсяв активнуформу укислотномусередовищі впарієтальнихклітинах, деінгібує ферментH+-K+-АТФазу,тобто блокуєкінцевийетап виробленнясоляноїкислоти ушлунку. Інгібуваннязалежить віддози тапригнічує як базальну,так істимульованусекрецію кислоти.Більшістьпацієнтівзвільняютьсявід симптомівпротягом 2тижнів.Застосуванняпантопразолу,як і іншихінгібіторівпротонноїпомпи (ІПП) таінгібіторівH2-рецепторів,знижуєкислотністьу шлунку ітаким чиномзбільшуєсекреціюгастринупропорційнодо зменшеннякислотності.Збільшення секреціїгастрину єоборотним.Оскількипантопразолзв’язуєферментдистальновідносно доклітинногорецептора,він можеінгібуватисекреціюсоляноїкислотинезалежно відстимуляціїіншимиречовинами(ацетилхолін,гістамін,гастрин).Ефект припероральномута внутрішньовенномузастосуванніпрепарату однаковий.

Призастосуванніпантопразолузбільшуєтьсярівеньгастринунатще. Прикороткотерміновомузастосуванніпрепаратурівеньгастрину убільшостівипадків неперевищуєверхньоїмежі норми.  Придовготриваломулікуваннірівнігастрину убільшостівипадківзростаютьвдвічі.  Надмірнеїхнєзбільшення,однак,виникає лишеу поодинокихвипадках.  Якнаслідок,іноді придовготриваломулікуванніспостерігаєтьсяслабке абопомірнезбільшенняспецифічнихендокринних(ECL) клітин ушлунку(подібно доаденоматоїдноїгіперплазії). Однак,згідно зпроведенимина даниймоментдослідженнями,утворенняклітин-попередниківнейроендокриннихпухлин(атипова гіперплазія)абонейроендокриннихпухлиншлунка, якібуловиявлено вдослідженняхна тваринах,у людей неспостерігалося.

Виходячизрезультатівдослідженьна тваринах,не можнаповністювиключитивплив довготривалого(більшеодного року)лікуванняпантопразоломнаендокринніпараметрищитовидноїзалози.

Фармакокінетика.Всмоктування.Пантопразолвсмоктуєтьсяшвидко, амаксимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсявже післяодноразовогопероральногоприйому дози20 мг. Всередньомучерез2-2,5 годинипісляприйомудосягаєтьсямаксимальна концентраціяв сироватціна рівніблизько 1-1,5 мкг/мл;концентраціязалишаєтьсяпостійноюпіслябагаторазовогоприйому.Фармакокінетичнівластивостінезмінюютьсяпісляодноразовогочиповторногоприйому.  Вдіапазонідоз від 10 до80 мгфармакокінетикапантопразолув плазмізалишаєтьсялінійною як припероральномуприйомі, такі при внутрішньовенномувведенні.Встановлено,що абсолютнабіодоступністьтаблетокстановитьблизько 77 %.Одночаснийприйом їжі невпливає на AUC(площа підкривою«концентрація-час»)чимаксимальнуконцентраціюв сироватці,а відповідно,і набіодоступність.При одночасномуприйомі їжізбільшуєтьсялише варіативністьлатентногоперіоду.

Розподіл.Зв’язуванняпантопразолуз білкамисироваткистановитьблизько 98 %.Об’ємрозподілустановитьблизько0,15 л/кг.

Виведення. Речовинаметаболізуєтьсямайжевиключно упечінці.Основнимметаболічнимшляхом є деметилуванняза допомогоюCYP2C19 з подальшоюсульфатноюкон’югацією;до іншихметаболічнихшляхівналежитьокислення задопомогою CYP3A4.Кінцевийперіоднапіввиведеннястановитьблизько1 години, акліренс –0,1 л/год/кг. Буловідміченодекількавипадківзатримки виведення.Завдякиспецифічномузв’язуваннюпантопразолуз протоннимипомпами парієтальнихклітинперіоднапіввиведенняневідповідаєнабагатобільшійтривалостідії (пригніченнюсекреціїкислоти).

Основначастинаметаболітівпантопразолувиводитьсяіз сечею(близько 80 %),решта виводитьсяз калом.Основнимметаболітомяк в сироватці,так і в сечі єдесметилпантопразол,кон’югованийз сульфатом.Період напіввиведенняосновногометаболіту(близько1,5 години)ненабагатоперевищуєперіоднапіввиведенняпантопразолу.

Особливігрупипацієнтів. У близько 3 %європейцівіснуєпотреба у функціональноактивномуферменті CYP2C19;їх називаютьповільнимиметаболізаторами.В організмахтаких осібметаболізмпантопразолу,ймовірно,головнимчиномкаталізуєтьсяферментом CYP3A4.Післяприйомуоднієї дози40 мг пантопразолусередняплоща,обмеженафармакокінетичноюкривою«концентраціяв плазмі –час», булаприблизно в 6разів більшоюу повільнихметаболізаторів,ніж у осіб, якімаютьфункціональноактивнийфермент CYP2C19 (швидкіметаболізатори).Середняпікова концентраціяв плазмізрослаприблизно на60 %. Цірезультатине впливаютьна дозуванняпантопразолу.

Рекомендаційщодо зниженнядози припризначенніпантопразолупацієнтам зпогіршеноюфункцієюнирок (у тому числіпацієнтам надіалізі)немає.  Як і вздоровихлюдей, періоднапіввиведенняпантопразолув них єкоротким.  Діалізуютьсялише дуженевеликікількостіпантопразолу. Поприте, що восновногометаболітупомірно тривалийперіоднапіввиведення(2-3 години), виведеннявсе одно єшвидким, томукумуляції невідбувається.

Хочау пацієнтівіз цирозомпечінки(класи А та Бза шкалоюЧайлда-П’ю)періоднапіввиведеннязростає до 3-6 годин,а AUCзбільшуєтьсяв 3-5 разів,максимальнаконцентраціяв сироватцізбільшуєтьсялишенезначнимчином – у1,5 раза порівняноз такою уздоровихдобровольців.

Незначнезбільшення AUCта Cmax удобровольцівлітньоговікупорівняно з відповіднимипок

Нет аналогов