РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛОСЕК ПОР. Д/ИНФ. 40МГ ФЛ. №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОСЕК ПОР. Д/ИНФ. 40МГ ФЛ. №5

Артикул: 9278
Бренд: АСТРА ЗЕНЕКА
Нет в продаже
Производитель: АСТРА ЗЕНЕКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу натрію 42,6 мг, що еквівалентно омепразолу 40 мг
Применение: Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки; рефлюкс-езофагіт; синдром Золлінгера-Ел лісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗатверджЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЛОСЕК

(LOSEC®)

 

Cклад: 1флаконміститьомепразолунатрію 42,6 мг, щоеквівалентноомепразолу 40мг;

діючаречовина:омепразол;

допоміжніречовини:динатріюедетатдигідрат,натріюгідроксид.

 

Лікарськаформа.  Ліофілізатдляприготуваннярозчину дляінфузій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса.Код АТСА02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

ЛОСЕКдлявнутрішньовенногозастосуванняпоказаний вякостіальтернативипероральнійтерапії принаступнихпоказаннях:

Дорослі

●Лікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки

●Профілактикарецидивіввиразкидванадцятипалоїкишки

●Лікуваннявиразкишлунка

●Профілактикарецидивіввиразкишлунка

● Укомбінації звідповіднимиантибіотикамидляерадикації Helicobacter pylori (H. pylori)привиразковійхворобі

●Лікуваннявиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки,пов’язаноїіззастосуваннямНПЗП

●Профілактикавиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки,пов’язаноїіз застосуваннямНПЗП упацієнтів вкатегоріїризику

●Лікуваннярефлюкс-езофагіту

●Тривалелікуванняпацієнтів знеактивнимрефлюкс-езофагітом

●Лікуваннясимптоматичноїгастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби

● ЛікуваннясиндромуЗоллінгера-Еллісона

 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоомепразолу,заміщенихбензимідазолівабо добудь-якої здопоміжнихречовин.

Омепразол,як і іншіінгібіторипротонної помпи(ІПП), неповинензастосовуватисяодночасно знелфінавіром.

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозування

Альтернативапероральнійтерапії

Упацієнтів,для якихпероральнаформа препаратуєнеприйнятною,рекомендуютьзастосовуватиЛосек в/в 40 мг одинраз на добувнутрішньовенно.У пацієнтівіз синдромомЗоллінгера-Еллісонарекомендованапочаткова дозапрепаратуЛосек, якувводятьвнутрішньовенно,становить 60мг на добу. Можевиникнутипотреба убільшвисоких добовихдозах, черезце дозу слідпідбиратиіндивідуально.Якщо дозаперевищує 60мг на добу, їїслід розділитипорівну надві частинита прийматидвічі надобу.

Лосекслід вводитивнутрішньовенноу виглядіінфузіїпротягом 20-30хвилин.

 

Інструкціящодовідновленняпрепарату передвведенням

Увесьвмісткожногофлакона слідрозчинитиприблизно воб’ємі 5 мл, апотімвідразу жрозвести воб’ємі до 100 мл.Необхідновикористовуватирозчин хлоридунатрію 9 мг/мл(0,9%) для інфузій аборозчинглюкози 50мг/мл (5%) дляінфузій. Стабільністьомепразолузалежить відрН розчинудля інфузії,тому длярозведенняне слідвикористовуватиіншийрозчинникабо іншу йогокількість.

Підготовка

1.        Задопомогоюшприцавідберіть 5мл розчину дляінфузії із 100мл пляшки абомішка для інфузії.

2.        Додайтецей об’єм дофлакону зліофілізованимомепразолом,ретельно перемішайте,переконавшись,що увесьомепразолрозчинився.

3.        Відберітьрозчиномепразолуназад у шприц.

4.        Перенесітьрозчин умішок абопляшку для інфузії.

5.        Повторітьетапи 1 – 4, щобпереконатися,що увесьоб'ємомепразолуперенесенийз флакона вмішок абопляшку дляінфузії.

Альтернативнийметодпідготовкирозчину для інфузійвеластичномуконтейнері

1.      Використайтедвостороннюголку-перехідникі приєднайтеїї доін’єкційноїмембранимішка дляінфузії.Підключітьінший кінецьголки дофлакона зліофілізованимомепразолом.

2.      Розчинітьсубстанціюомепразолушляхомпрокачуванняінфузійногорозчинувперед-назадміж мішкомдля інфузії іфлаконом.

3.      Переконайтесяу тому, щоувесьомепразол розчинився.

Розчиндля інфузіїнеобхідновикористатидляпроведеннявнутрішньовенноїінфузіїпротягом 20 - 30хвилин.

Будь-якийневикористанийпродукт абовідходиповинніутилізуватисявідповідно домісцевихвимог.

 

Особливікатеорііпацієнтів

Порушенняфункціїнирок

Корекціядози непотрібна упацієнтів зпорушеннямифункціїнирок.Порушенняфункціїпечінки

У пацієнтівіз порушеноюфункцієюпечінки можевиявитисядостатньоюдобова дозапрепарату 10-20мг.

Пацієнтилітньоговіку (> 65 років)

Корекціядози непотрібна упацієнтівлітнього віку.

Діти

ДосвідзастосуванняпрепаратуЛосек для в

Нет аналогов