Рецептурный
ПАНТАСАН ТАБ. 40МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ПАНТАСАН ТАБ. 40МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 9318
Производитель: САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД ИНДИЯ
Нет в продаже
Производитель: САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД ИНДИЯ
ATC: A02BC02
Международное название: Pantoprazole
Действующие вещество: пантопразолу 40 мг (у вигляді пантопразолу натрію сесквігідрату)
Применение: Лік-ня пептичної виразки ДПК або шлунка, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, синдрому Золлінгера-Еллісона; при комбі нованій антихелікобактерній ерадикаційній терапії ДПК та шлунка.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ПАНТАСАН

(PANTASUN)

 

Склад:

діючаречовина: pantоprazole;

1 таблеткамістить пантопразолу40 мг (у виглядіпантопразолунатріюсесквігідрату);

допоміжніречовини: магніюоксид важкий,кальціюкарбонат, кросповідон,натріюлаурилсульфат,коповідон,тальк,кальціюстеарат,кремніюдіоксид колоїднийбезводний,метакрилатний сополімер  (тип  С),  триетилцитрат, титану діоксид (Е 171), залізаоксид жовтий(Е 172), поліетиленгліколь6000.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглідвоопуклітаблеткижовтогокольору,вкритіоболонкою. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратдлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Інгібіторипротонноїпомпи.

Код АТХ А02В С02.

 

Фармакологічнівластивості/Імунологічніі біологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Пантопразол– заміщенийбензимідазол,який інгібуєсекреціюсоляноїкислоти у шлункушляхомспецифічноїблокадипротоннихнасосівпарієтальнихклітин.Пантопразолтрансформуєтьсяв активнуформу у кислотномусередовищі впарієтальнихклітинах, деінгібуєфермент Н+-К+-АТФазу,тобто блокуєкінцевийетап виробленнясоляноїкислоти ушлунку.Інгібуванняє залежнимвід дози тапригнічує якбазальну, такі стимульованусекреціюкислоти.Більшістьпацієнтів звільняютьсявідсимптомівпротягом 2тижнів.Застосуванняпантопразолу,як і у випадкуз іншимиінгібіторамипротонногонасоса таінгібіторамиН2-рецепторів,знижуєкислотністьу шлунку і такимчиномзбільшуєсекреціюгастринупропорційнодо зменшеннякислотності.Збільшеннясекреціїгастрину єоборотним.Оскількипантопразолзв'язує ферментдистальновідносноклітинного рецептора,він можеінгібуватисекрецію соляноїкислотинезалежновідстимуляції іншимиречовинами(ацетилхолін,гістамін,гастрин).Ефект припероральномутавнутрішньовенномузастосуванніпрепаратуоднаковий.

Призастосуванніпантопразолузбільшуєтьсярівеньгастринунатщесерце.При нетриваломузастосуваннівін убільшостівипадків неперевищуєверхньоїмежі норми.Придовготриваломулікуваннірівеньгастрину убільшостівипадківзростаєвдвічі.Надмірнейогозбільшення,однак,виникає лишеу поодинокихвипадках. Якнаслідок, уневеликійкількостівипадків придовготриваломулікуванніспостерігаєтьсяслабке абопомірнезбільшеннякількості  ентерохромафіноподібних   (ЕСL)-клітин   у  шлунку   (подібно   доаденоматоїдноїгіперплазії).

Не можнавиключативпливдовготривалого(більшеодного року)лікуванняпантопразоломнаендокриннуфункціющитовидноїзалози.

Фармакокінетика.

Всмоктування.Пантопразолвсмоктуєтьсяшвидко, амаксимальніконцентраціїв плазмідосягаютьсявже післяоднократногопероральногоприйому дози40 мг. Всередньомучерез 2,5 години післяприйомудосягаєтьсямаксимальнаконцентраціяв сироватціна рівніблизько 2-3мкг/мл; концентраціязалишаєтьсянапостійному рівніпіслябагаторазовогоприйому. Фармакокінетичнівластивостінезмінюються післяодноразовогочиповторногоприйому. Вдіапазонідоз від 10 до 80 мгфармакокінетикапантопразолув плазмізалишаєтьсялінійною якприпероральномуприйомі, такі при внутрішньовенномувведенні.Встановлено,що абсолютнабіодоступністьтаблеток становитьприблизно 77 %.Одночаснийприйом їжі невпливає наАІІС (площапід кривою«концентрація-час»)чимаксимальнуконцентраціюв сироватці,а відповідноі набіодоступність.Приодночасномуприйомі їжізбільшуєтьсялишеваріативністьлатентногоперіоду.

Розподіл.Зв'язуванняпантопразолуз білкамисироваткистановитьприблизно 98 %.Об’ємрозподілу –приблизно 0,15л/кг.

Виведення.Речовинаметаболізуєтьсямайжевиключно упечінці.Основнимметаболічнимшляхом єдеметилюванняза допомогоюСУР2С19 з подальшоюсульфатноюкон'югацією;до інших метаболічнихшляхівналежитьокиснення задопомогоюСУР3А4.Кінцевийперіоднапіввиведеннястановитьблизько 1години, акліренс – 0,1л/год/кг. Внаслідокспецифічногозв'язуванняпантопразолуз протонниминасосамипарієтальнихклітин,періоднапіввиведенняне корелює знабагатодовшоютривалістюдії (інгібуваннясекреціїкислоти).

Основначастинаметаболітівпантопразолувиводитьсяіз сечею(близько 80 %),решта виводитьсяз калом.Основнимметаболітомяк в сироватцікровіі, так ів сечі єдесметилпантопразол,кон’югованийз сульфатом.Періоднапіввиведенняосновногометаболіту(близько 1,5години) ненабагатоперевищуєперіоднапіввиведенняпантопразолу.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–Рефлюкс-езофагіт.

–Дляерадикації Helicobacter pylori (Н. pylori)у пацієнтів звиразкамишлунка тадванадцятипалоїкишки,спричиненимициммікроорганізмом,у комбінаціїз певнимиантибіотиками.

–Виразкадванадцятипалоїкишки.

–Виразкашлунка.

–СиндромЗоллінгера-Еллісоната інші патологічнігіперсекреторністани.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдопантопразолуабо добудь-якогокомпонентапрепарату.

Препарат незастосовуютьдлякомбінованоїтерапії,метою якої єерадикація H. pylori,пацієнтам знирковою абопечінковоюнедостатністюсередньогоабо тяжкогоступенятяжкості.

Пантопразол,як і іншіінгібіторипротонноїпомпи, незастосовуютьізатазанавіром(див. розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій»).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратможезменшувативсмоктуванняпрепаратів,біодоступністьякихзалежить відрН вмістушлунка(наприкладкетоконазол,інтраконазол,посаконазол таіншілікарськізасоби, такіяк ерлотиніб).

Доведено, щозастосуванняатазанавіру300 мг/ритонавіру 100мг зомепразолом(40 мг 1 раз на добу)абоатазанавіру400 мг з лансопразолом(60 мгодноразово) уздорових добровольцівспричиняєсуттєвезменшення біодоступностіатазанавіру.Всмоктуванняатазанавірузалежить відрН. Томуінгібіторипротонногонасоса,включаючипантопразол,протипоказанозастосовуватиразом затазанавіром.

Пацієнтам,якізастосовуютьнепрямі антикоагулянти,фенпрокумон,варфарин,рекомендуєтьсяпроводитилабораторнітести на функціюзгортаннятромбоцитівна початку, вкінці та увипадкунерегулярноголікуванняпантопразолом.

Пантопразолметаболізуєтьсяв пе&

Нет аналогов