ЭСМИН КАПС. №30 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЭСМИН КАПС. №30 купить в Житомире

Артикул: 8847
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Нет в продаже
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A12CX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: кислоти мефенамінової у перерахуванні на 100 % суху речовину 85 мг; заліза (у вигляді заліза (ІІІ) хлориду 6-водного) 3 мг; цинку (у вигляді цинку хлориду) 4 мг; марганцю (у вигляді марганцю (ІІ) хлориду 4-водного) 0,8 мг; міді (у вигляді міді (ІІ) хлориду 2-водної) 0,7 мг; кобальту (у вигляді кобальту (ІІ) хлориду 6-водного) 0,07 мг; хрому (у вигляді хрому (ІІІ) хлориду 6-водного) 0,07 мг; селену (у вигляді натрію селенистокислого) 0,05 мг; молібдену (у вигляді натрію молібденовокислого 2-водного) 0,07 мг; ванадію (у вигляді амонію ванадієвокислого мета) 0,01 мг
Применение: Порушення росту і відновлення волосся, по рушення росту і структури нігтів. Порушен ня гемопоезу різного генезу. Підвищена втрата мікроелементів (блювання, діарея, гіпергідроз; та ін.); опікова хв-ба, гіпохлор гідрія, гемодіаліз. При хіміо- і променевій

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЕСМІН®

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 капсуламіститькислотимефенаміновоїу перерахуванніна 100 % сухуречовину 85 мг;заліза (увиглядізаліза (ІІІ)хлориду6-водного) 3 мг;цинку (увиглядіцинкухлориду) 4 мг;марганцю (увигляді марганцю(ІІ) хлориду4-водного) 0,8 мг;міді (у виглядіміді (ІІ)хлориду2-водної) 0,7 мг;кобальту (у виглядікобальту (ІІ)хлориду6-водного) 0,07 мг;хрому (увиглядіхрому (ІІІ)хлориду6-водного) 0,07 мг;селену (увиглядінатріюселенистокислого)  0,05 мг;молібдену (увиглядінатрію молібденовокислого2-водного) 0,07 мг;ванадію (у виглядіамоніюванадієвокислогомета) 0,01 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,лактозимоногідрат,сахароза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натрію гідроксид,кальціюстеарат,натріюлаурилсульфат.

 

Лікарськаформа. Капсулитверді.

Твердіжелатиновікапсули № 1 зкришечкою і корпусомбордовогокольору.Вміст капсули– порошок темно-сірогокольору зіслабкимфіолетовимвідтінком, зісвітлимивкрапленнями.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ПАТ"Київськийвітаміннийзавод".

Україна,04073,  м.Київ, вул.Копилівська,38. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратимінералів.Код АТС А12С Х.

Есмін® –полімікроелементнийпрепарат.Міститьесенціальні(життєво необхідні)мікроелементи:залізо, мідь,цинк, кобальт,марганець,хром,ванадій,молібден,селен увиглядікомплекснихсполук та простихсолей.Кислотамефенамінова,що входить доскладупрепарату,індукуєвиробленняінтерферонута утворює змікроелементамихелатнікомплекси,які добревсмоктуютьсявшлунково-кишковомутракті. Есмін® маєвисокубіодоступність,не проявляєкумулятивнихвластивостей,не чинитьімунотоксичної,місцевоподразнювальної,алергізувальної,ульцерогенної,ембріотоксичноїі тератогенноїдії. Склад ібіологічнозбалансованеспіввідношенняінгредієнтівЕсмін®зумовлюютьвисокийтерапевтичнийефект припорушенняхгемопоезурізногогенезу, тромбоцитопеніїталейкопенії,чинять вираженуфармакологічнудію відноснообміннихпроцесів приметалоферментномудисбалансі,якісупроводжуютьсяпорушеннямиімунних тарепродуктивнихфункцій,серцево-судиннимизахворюваннями,зниженнямпрацездатності.

Есмін®бере участь уформуванніколагену таінших білків,що сприяютьпокращаннюструктуришкіри, нігтівта волосся;сприяєнормалізаціїобміну речовин,чинитьантиоксидантнудію. Препаратсприяєнормальномуросту тавідновленнюволосся інігтів.

Есмін® маєгематопротекторнуактивність вумовах діїіонізуючогоопроміненнятазастосуванняцитостатиків;антиоксидантнівластивості,знижуючи вкрові рівеньмалоновогоальдегіду тадієнових кон’югантів.

Препаратбезпечнийпритриваломузастосуванні.

 

Показаннядлязастосування.Надмірневипадінняволосся,порушення ростуі відновленняволоссярізноманітноїетіології,длязміцненнятонкого іламкого волосся,порушенняросту іструктуринігтів.

Порушеннягемопоезурізногогенезу: залізодефіцитна,гіпопластичнаанемії; крововтрати,спричиненіхірургічнимвтручанням,травмами; хронічнікрововтрати(геморой,рясні або тривалімісячнітощо);анемічнийсиндром при дисемінованихзахворюванняхсполучної тканини.

Підвищенавтратамікроелементів,спричиненаблюванням,діареєю,посиленимпотовиділенням;дотриманняредукційнихдієт (при ожирінні,цукровомудіабеті таін.); опікова хвороба,гіпохлоргідрія,гемодіаліз.

Есмін®застосовуютьза схемамилікуванняонкозахворювань,хіміо- іпроменевоїтерапії длязниженняризикурозвиткупобічнихефектів; укомплекснійтерапіїхронічнихзахворюваньдляпідвищенняопірностіорганізму.

Препаратзастосовуютьприпідвищенійпотребі вмікроелементах:стрес,проживання наекологічнозабрудненихтериторіях,при активнихзаняттяхспортом, припідвищенихфізичнихнавантаженнях,у періодінтенсивногоросту істатевогодозріваннядля дітейвіком від 12років.

 

Протипоказання. Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,захворювання,щосупроводжуютьсянадлишковимнакопиченняммікроелементівв організмі –хворобаВільсона-Коновалова,гемохроматоз,таласемія,сидеробластнаанемія,хронічнийгемоліз; випадінняволосся,спричиненегормональнимипорушеннями,бактеріальнета грибковеураженнянігтів.

 

Особливізастереження.Есмін®доцільнозастосовуватиз вітамінамиі полівітаміннимикомплексами,не рекомендуєтьсязастосовуватизпрепаратами,що містять мікроелементи.

Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам звираженимипорушеннямифункціїпечінки,нирок,шлунково-кишковоготракту,особам, якістраждаютьна гемоглобінопатію.Не слідпоєднуватиприйом препаратувнутрішньо зін'єкційнимвведенняммікроелементів,з повторнимипереливаннямикрові.

ТерапіяЕсмін® повиннапроводитисьпідконтролемпоказниківкрові(сироватковогозаліза,гемоглобінута ін.).

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. У зв'язкуз обмеженоюна сьогодніінформацієюпрепарат нерекомендуютьпризначати вперіодивагітностіта годуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Препаратне впливає наздатністькеруватиавтотранспортомабо працюватиз іншимимеханізмами.

Діти.Узв'язку зобмеженою насьогодніінформацієюпрепарат нерекомендуютьпризначати дітямвіком до 12років.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратприймаютьвнутрішньопісля їди.

З профілактичноюметою припідвищенійвтратімікроелементівта припідвищенійпотребі вмікроелементахдорослим ідітям старше12 років слідприймати по 1капсулі надобу.

Припорушенніпроцесівкровотвореннядорослим ідітям старше12 років – по 1капсулі 1–2рази на добу.Курслікув

Нет аналогов