РЕВИТ ДР. №75 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РЕВИТ ДР. №75

Артикул: 8954
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: ретинолу ацетат (вітамін А) – 0,86 мг (2500 МО), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) – 1 мг, рибофлавін (вітамін В2) – 1 мг, аскорбінову кислоту (вітамін С) – 35 мг
Применение: Профілактичний та лікувальний засіб при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах; підвищення опірності організму до інфекційних та застудних захворювань.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

РЕВІТ

(REVIT)

 

Склад:

діючіречовини: 1дражемістить:ретинолуацетат(вітамін А) – 0,86мг (2500 МО),тіамінугідрохлорид(вітамін В1) –1 мг,рибофлавін(вітамін В2) –1 мг,аскорбіновукислоту (вітамінС) – 35 мг;

допоміжніречовини:патокакрохмальна,цукор білий,віск жовтий,оліямінеральна,тальк, оліям’яти перцевої.

 

Лікарськаформа. Драже.

Основніфізико-хімічнівластивості:дражеоранжевогокольору,сферичноїформи.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. 

Вітаміни.Полівітаміннікомплексибез домішок.Код АТХ  А11В А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Полівітаміннийкомплекс.Фармакологічнадіяпрепаратувизначаєтьсявластивостямивітамінів, щовходять дойого складу.Препаратрегулює метаболічніпроцеси,нормалізуєобмін речовин.

ВітамінА (ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдля формуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину(зоровогопігменту),підтримує поділімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтезімуноглобулінівта інших факторівзахисту відінфекцій.

ВітамінВ1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

ВітамінВ2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

ВітамінС (кислотааскорбінова)бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмін амінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зі шлунково-кишковоготракту,підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму, єнеобхіднимдля росту таформуваннякісток,шкіри, зубіві для нормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

Фармакокінетика.

Післяприйомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику всистемнийкровообіг,проникає вусі органи ітканини.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання|.

Призначатиякпрофілактичнийі лікувальнийзасіб пристанах, щосупроводжуютьсяпідвищеноюпотребоюорганізму увітамінах:підвищенефізичне танервово-психічненавантаження,особливо внесприятливихумовахнавколишньогосередовища;періододужанняпісляперенесенихзахворювань;дляпідвищеннязагальноїрезистентностіорганізму доінфекційнихзахворювань(у тому числізастудних).

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату, непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА, порушенняобмінузаліза абоміді. Тромбоз,схильністьдо тромбозів,тромбофлебіт,цукровийдіабет,хронічнийгломерулонефрит,тяжкі захворюваннянирок,саркоїдоз ванамнезі. Сечокам’янахвороба – призастосуваннідоз понад 1 гна добу. 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Ревіт нерекомендуєтьсяпризначатиразом зіншимиполівітамінами,оскількиможливе передозуванняостанніх ворганізмі.

Ретинолзнижуєпротизапальнудію глюкокортикоїдів.Не можнаодночасноприймати з нітритамиіхолестираміном,тому що вонипорушуютьвсмоктуванняретинолу.Вітамін А неможнапризначати зретиноїдами,тому що їхкомбінація єтоксичною.

Тіамінугідрохлорид,впливаючи напроцесиполяризаціїу ділянцінервово-м'язовихсинапсів,можепослаблюватикурареподібнудію.

Рибофлавіннесуміснийзістрептоміциномі зменшуєефективністьантибактеріальнихпрепаратів(окситетрацикліну,доксицикліну,еритроміцину,тетрациклінуі лінкоміцину).Трициклічніантидепресанти,іміпрамін іамітриптилін,інгібуютьметаболізмрибофлавіну,особливо утканинах серця. 

ВітамінС посилює діюітоксичністьсульфаніламідів(можливістькристалурії),пеніциліну,підвищуєвсмоктуваннязаліза, абсорбціюалюмінію(враховуватипри одночасномулікуванні антацидами,що містятьалюміній), знижуєефективністьгепарину танепрямихкоагулянтів. Високідозипрепаратузменшуютьефективністьтрициклічнихантидепресантів,нейролептиків– похіднихфенотіазину,канальцевуреабсорбціюамфетаміну,порушуютьвиведеннямексилетинунирками,впливають нарезорбціювітаміну В12.

Одночаснийприйомвітаміну С ідефероксамінупідвищуєтканиннутоксичністьзаліза,особливо всерцевому м’язі,що можепризвести додекомпенсаціїсистемикровообігу.Вітамін Сможна прийматилише через 2години післяін’єкціїдефероксаміну.

Тривалийприйомвеликих дозпрепарату знижуєефективністьлікуваннядисульфіраміном,гальмуєреакціюдисульфірам-алкоголь.

Аскорбіновакислотапідвищуєзагальний кліренсетиловогоспирту. ВітамінС підсилюєвиділенняоксалатів ізсечею, такимчиномпідвищуючиризик формуванняу сечіоксалатнихкаменів,підвищуєризикрозвиткукристалуріїпри лікуваннісаліцилатами.

Всмоктуваннявітаміну Сзменшуєтьсяпри одночасномузастосуваннізпероральнимиконтрацептивами,вживанніфруктовихабо овочевихсоків,лужногопиття.

Препаратихіноліновогоряду, кальціюхлорид,саліцилати,кортикостероїдипри триваломузастосуваннізменшують запасиаскорбіновоїкислоти ворганізмі.

 

Особливості застосування.

Зобережністюпризначатихворим нагострийнефрит, придекомпенсаціїсерцевої діяльності,жовчокам’янійхворобі,хронічномупанкреатиті,алергічнихзахворюваннях,ідіосинкразії, хворим нацукровийдіабет. 

Приприйомівисоких доз ітриваломузастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватифункціюнирок тарівеньартеріальноготиску, атакожфункціюпідшлунковоїзалози. Слідзобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюваннямнирок ванамнезі.

Присечокам’янійхворобідобова дозааскорбіновоїкислоти немаєперевищувати1 г.

Не слідпризначативеликі дозипрепарату хворимізпідвищенимзгортаннямкрові.

Оскількиаскорбіновакислотапідвищує абсорбціюзаліза, їїзастосуванняу високихдозах можебутинебезпечнимдля пацієнтівізгемохроматозом,таласемією,поліцитемією,лейкемією ісидеробластноюанемією.Пацієнтам ізвисокимвмістомзаліза ворганізміслідзастl

Нет аналогов