ТОС-МАЙ ТАБ. №16 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТОС-МАЙ ТАБ. №16 купить в Ирпене

Артикул: 8171
Производитель: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
ATC: R05FB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: 2 мг декстрометорфану гідроброміду, 0,2 мг бензокаїну, 15 мг бензоату натрію, 35 мг гуайяколсульфонату калію
Применение: Симптоматичне лікування сухого подразнюючого кашлю при грипі та інших ГРВІ, гострому трахеїті, бронхіті, ларингіті, коклюші, пневмонії, плевриті, туберкульозі; підготовка пацієнта до бронхоскопії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

ТОС-МАЙ

(TOS-MAI)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: декстрометорфанугідробромід,бензокаїн,гуайяколсульфонаткалію,бензоатнатрію;

1таблеткамістить 2 мгдекстрометорфанугідроброміду,0,2 мг бензокаїну,15 мг бензоатунатрію, 35 мггуайяколсульфонатукалію;

допоміжніречовини: маніт (Е 421),повідон,тальк, магніюстеарат, есенціяанісова,ментол,сахариннатрію. 

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: Білітаблетки з вкрапленнями,діаметром 13 мм. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа.     Протикашльовізасоби таекспекторанти.Код АТХ R05F B.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Комбінованийпрепарат, щомаєпротикашльову,муколітичну,відхаркувальну,місцевоанестезуючудію, завдякичому зменшуєкашель,болісні відчуттята відчуттяпершіння угорлі. Діяпрепарату зумовленафармакологічнимивластивостямикомпонентів,що входять до його складу.

Декстрометорфан –протикашльовийзасіб, є D-стереоізомеромлеворфанолу. За механізмомдіїдекстрометорфан– антагоніст NMDA-рецепторівдовгастогомозку,впливає на центральнуланкукашльовогорефлексу, внаслідокчогозменшуєтьсясухийнепродуктивнийкашель,пов’язанийізподразненнямслизовоїоболонкидихальнихшляхів при застуднихзахворюваннях.Відзначенотакож впливдекстрометорфанунапериферійнуланкукашльовогорефлексушляхомпригніченняімпульсів, щонадходять зіслизовоїоболонкиверхніхдихальнихшляхів. Завираженістюпротикашльовоїдіїдекстрометорфанблизький докодеїну, але,на відмінувід нього, неспричиняєзалежності,не пригнічуєдихальнийцентр таактивністьвійчастогоепітеліюдихальнихшляхів,позбавленийаналгетичноїдії.

Бензокаїн– високоактивний поверхневиймісцевоанестезуючийзасіб, похіднепараамінобензойноїкислоти. Нечинитьрезорбтивноїдії. Механізмдіїпов’язанийіззменшенняміонної проникностінервовихзакінчень. Ускладі комбінованихпротикашльовихпрепаратівзменшуєболіснівідчуття тавідчуттяпершіння угорлі.

Гуайяколсульфонаткаліюналежить довідхаркувальнихзасобів.Сприяєзменшеннюв’язкостібронхіальногослизу,деполімеризуємукополісахаридита підвищуєактивністьвіймиготливогоепітеліюдихальних шляхів.Зменшуєповерхневийнатяг іадгезивнівластивостімокротиння,знижує йогов’язкість іполегшуєевакуацію здихальнихшляхів,трансформуючинепродуктивнийкашель упродуктивний.Має слабкуантисептичнута анестезуючудію.

Бензоатнатріюналежить довідхаркувальнихзасобів прямоїдії. Приприйомівнутрішньозбільшує секреціюбронхіальнихзалоз, розріджуємокротиннята полегшуєйого евакуаціюз дихальнихшляхів. Маєслабковираженіантибактеріальнітапротигрибковівластивості.

Фармакокінетика.Післязастосуваннявнутрішньодекстрометорфаншвидковсмоктуєтьсяу шлунково-кишковомутракті, маєвисоку біодоступність.Протикашльовийефект розвиваєтьсячерез 15-30хвилин післяйого прийомуі триває 5-6годин.Максимальнаконцентраціяу плазмікровідосягаєтьсячерез 2 години.Активнометаболізуєтьсяу печінцішляхом N- і                      О-деметилювання. Періоднапіввиведеннястановить 6,5годин. Екскретуєтьсяпереважнонирками увиглядіметаболітів,і лишенезначнакількість виводитьсявнезміненомустані.

Гуайяколсульфонаткалію швидкоабсорбуєтьсязшлунково-кишковоготракту.Максимальнаконцентраціяу кровідосягаєтьсячерез 1-2години.Терапевтичнаконцентраціязберігаєтьсяпротягом 6годин. Періоднапіввиведення– 1-2 години.Екскретуєтьсязмокротиннямі виводитьсянирками увиглядіметаболітіві в незміненомустані.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Симптоматичнелікуваннясухогоподразнюючогокашлю пригострихреспіраторнихвіруснихінфекціях таінфекційно-запальнихзахворюванняхверхніх інижніхдихальнихшляхів.

Припідготовціпацієнтів допроведення бронхоскопії. 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдодекстрометорфану,амідниханестетиківта іншихкомпонентівпрепарату.Дихальнанедостатність,бронхіальнаастма,емфіземалегень.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Слідуникатиодночасногозастосуванняпрепарату зантидепресантами–інгібіторамимоноаміноксидази(МАО),фуразолідоном,прокарбазиномвнаслідокпідвищенняризику збудженняЦНС, розвиткуартеріальноїгіпертензіїтагіпертермії.Засоби, щопригнічуютьЦНС, таалкоголь присумісномузастосуванніпосилюютьседативнийефектпрепарату.Хінідин сповільнюєметаболізмдекстрометорфанув печінці,підвищуючийогоконцентраціюу крові.

 

Особливостізастосування.

Неслідперевищуватирекомендованідози препарату,поєднуватизастосуванняпрепарату зприйомомалкогольнихнапоїв, атакожзастосовуватипрепарат прихронічномукашлі,пов’язаномуз бронхіальноюастмою таемфіземоюлегень. Зобережністюпризначатипрепаратособам іззахворюваннямпечінки.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Тератогенноготаембріотоксичноговпливупрепарату незареєстровано,але,враховуючивідсутністьадекватнихклін

Нет аналогов