ТЕРАФЛЮ ЛАР СПРЕЙ Д/РОТ. ПОЛОС. 30МЛ купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТЕРАФЛЮ ЛАР СПРЕЙ Д/РОТ. ПОЛОС. 30МЛ купить в Киеве

Артикул: 8181
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
Выберите нужную аптеку:
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
ATC: R02AA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: бензоксонію хлориду 2 мг, лідокаїну гідрохлориду 1,5 мг
Применение: Лікування інфекцій ротової порожнини та горла: катаральної ангіни, фарингіту, ла рингіту; стоматиту, афтозної виразки, гінгі віту. Допоміжний засіб при лікуванні хроніч ного тонзиліту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ТераФлюлар

(TherAFlu®  LAR)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 млрозчинуміститьбензоксоніюхлориду 2 мг,лідокаїнугідрохлориду1,5 мг;

допоміжніречовини: етанол96 %; гліцерин;кислота хлористоводневарозведена;олія м’ятиперцевої;ментол; водаочищена.

 

Лікарськаформа. Спрейдля ротовоїпорожнини.

Прозорий,безбарвнийрозчин із м’ятнимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

НовартісКонсьюмерХелс СА,Швейцарія/

Novartis Consumer Health SA, Switzerland.

Рут де Летра,1260 Ніон,Швейцарія/

Route de l’Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,якізастосовуютьпри захворюванняхгорла.Антисептики.

Код АТС RO2A A.

 

Бензоксоніюхлорид –антисептичнийзасіб групичетвертиннихамонієвихсполук з потужноюбактеріостатичноютабактерицидноюдієювідносногрампозитивнихта, меншоюмірою,грамнегативнихмікроорганізмів.Він особливоефективнийпротизбудниківбукофарингеальнихінфекцій, атакож бактерій,що спричиняютьутвореннязубногональоту.

Крімтого,бензоксоніюхлорид маєфунгіциднута невеликупротивіруснудію відносновірусів зоболонкою,таких яквіруси грипу,парагрипу тапростогогерпесу.

Цяантисептичнакатіоннасполукавирізняєтьсявисокимрівнем поверхневоїактивності,щозабезпечуєпотужнупроникаючуздатність.

Лідокаїнугідрохлорид– анестетикмісцевої дії,представниккласу амідів.Він змінюєпроникністьклітиннихмембран дляіонів натріюта справляєзнеболювальнийефектзавдякиблокуваннюпередачінервовихімпульсів.

Лідокаїнугідрохлоридполегшуєбіль, що виникаєпризахворюванняхгорла таінфекціяхротовоїпорожнини.  Неподразнюєслизовуоболонку, неспричиняєкарієс.

 

Бензоксоніюхлоридпрактично неабсорбується.Ступіньвиведення  ізсечею улюдининизький(приблизно 1 %відзастосованої  дозипротягом 24годин). Уплазмі кровіконцентраціяречовинимайже не визначається.Не виявленонакопиченняречовини утканинахорганізму.

Лідокаїнугідрохлоридшвидкоабсорбуєтьсязшлунково-кишковоготракту, атакож черезслизовіоболонки тачерез ураженіділянкишкіри. Післяпероральногоприйому вінабсорбуєтьсята зазнаєефектупершогопроходженнячерезпечінку. Біодоступністьлідокаїнугідрохлоридупісляпероральногоприйомустановитьблизько 35 %.Метаболітиекскретуютьсяразом ізсечею, меншеніж 10 %екскретуєтьсяв незміненійформі.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуванняінфекційротовоїпорожнини тагорла: біль угорлі,пов'язаний іззастудою,фарингітомаболарингітом,стоматитом,афтознимивиразками тагінгівітом.Полегшуєбіль уділянціротовоїпорожнини тагорла.

Допоміжнийзасіб прилікуванніхронічноготонзиліту.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату тачетвертиннихсполук амонію.Підвищеначутливістьдо іншихаміднихмісцевиханестетиків.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

ТерафлюЛар, спрей,можназастосовувати  лишедлялікуванняслизовоїоболонки  ротата горла.

Препаратможевикликатилегкітранзиторніпорушеннясмаковихвідчуттів, томунеобхідновиявлятиобережністьпри вживаннігарячої їжіта води. Місцевийзнеболювальнийефектлідокаїнуможевикликатитимчасовеонімінняротовоїпорожнини таглотки, атакож можевпливати напроцесковтання.

Неслідзастосовуватиспрей увипадку пошкодженнянасадки-розпилювача.

 

Особливі застереження.

Увипадках,коли біль угорлісупроводжуєтьсявисокоютемпературоютіла, колидуже важкоковтати абоколисимптоми непослаблюютьсяабозберігаютьсябільше ніж 5днів, пацієнтмаєзвернутисядо лікаря абопроконсультуватисязфармацевтом.

Незастосовуватидітям, які нездатні затримуватидихання підчасрозпиленняпрепарату.Препаратміститьетанол.

Зобережністюзастосовуютьхворимприерозивних тадесквамативнихзмінах слизовоїоболонкиротовоїпорожнини,свіжих ранахвеликихрозмірів вротовійпорожнині таглотці.

Неслідзастосовуватицей препаратпацієнтам зрідкіснимиспадковимизахворюваннями,пов'язаними знепереносимістюфруктози.

 Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Узв’язку звідсутністюклінічнихданихзастосовуватипрепарат у періодвагітності слід зобережністюі лише коли, надумку лікаря,користь відзастосуванняпереважаєризик дляплода/дитини.

Здатністьбензоксоніюхлоридуекскретуватисяу груднемолоко непідтверджена,проте черезнизькийрівеньабсорбції табіодоступностіцієї сполукиїї кількості,які можутьпотрапити донемовляти,будутьнезначними.

Лідокаїн вневеликійкількостіекскретуєтьсяу груднемолоко, протепризастосуванніпрепаратуТерафлю Лар,спрей втерапевтичнихдозахпотенційнийнегативнийвплив нанемовля ємалоймовірним.

В періодлактаціїпрепаратТерафлю Лар,спрей, слідзастосовуватизобережністюі лише в разінагальноїпотреби.

Фертильність.

На цей часнемає жоднихданихстосовно впливуцього засобунафертильністьлюдини. Вході дослідженьз вивченнярепродуктивноїтоксичностіна тваринахпризастосуваннібензоксоніюхлориду талідокаїнуокремо та/абов комбінаціїне буловиявленожодних небажанихефектів нафертильність.

 Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Впливпрепарату наздатністькерувати транспортнимизасобами тапрацювати змеханізмамивідсутнійабонезначний.

 

Діти.

Діт

Нет аналогов