РЕЦЕПТУРНЫЙ
УРАЛИТ-У ГРАН. Д/ОР. Р-РА 280Г Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

УРАЛИТ-У ГРАН. Д/ОР. Р-РА 280Г

Артикул: 8513
Бренд: МАДАУС ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: МАДАУС ГМБХ
ATC: G04BC
Международное название: Mono
Содержание: калію-натрію-гідроцитратного комплексу (6 : 6 : 3 : 5) – 2,4 г
Применение: Розчинення сечокислих каменів, запобігання іхньому новоутворенню; допоміжна терапія при наявності каменів у сечовому міхурі і цистинурії; алкалізаурія сечі при лікуванні урикозурії; олужнювання сечі при лікуванні цитостатичними препаратами

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

УРАЛІТ-У®

(URALYT-U®)

 

Склад:

діючаречовина: 1мірна ложка (2,5 г)гранулміститькалію-натрію-гідроцитратногокомплексу (6: 6 : 3 : 5) – 2,4 г;

допоміжніречовини: оліялимонна,барвникжовтий захід FCF (E 110), водаочищена.

 

Лікарськаформа.Гранули дляоральногорозчину.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,які сприяютьрозчиненнюсечових конкрементів. 

КодАТС G04B C.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–Розчиненнясечокислихкаменів.

–Запобігання новоутворенню(профілактикарецидивів) кальційвміснихі сечокислихкаменів, атакожзмішанихкаменів, якімістятькальцій оксалат/сечовукислоту абокальційоксалат/кальційфосфат.

 

Протипоказання.

–Гостра іхронічнаниркованедостатність;

–тяжкіпорушеннякислотно-лужноїрівноваги(метаболічнийалкалоз);

– спадковаепізодичнаадинамія;

–хронічніінфекціїсечовивіднихшляхів, спричиненібактеріями,щорозщеплюютьсечовину;

– дієта знизькимвмістомнатрію;

– підвищеначутливістьдоінгредієнтівпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози. Ураліт-У®призначативнутрішньо.Передприйомом гранулислідрозчинити усклянці водиі випити. Дозупрепаратупідбиратиіндивідуальнона підставівизначеннязначень рНсечі.

Длярозчинення ізапобіганнярецидиву утвореннясечокислихкаменів.

Застосовуватипо 4 мірніложки (10 ггранул, щоеквівалентно88 ммоль лугу)на добу,розподіленіна триприйоми,після вживанняїжі. По 1мірній ложцізастосовувативранці, 1 мірнійложці –вдень і 2мірні ложки –ввечері післявживання  їжі.

pНсвіжої сечімає бути умежах такогодіапазону: pН6,2-6,8.

Якщозначення pНзнаходитьсянижче рекомендованогодіапазону,добову дозунеобхіднозбільшити на0,5 мірноїложки (11 ммольлугу) ввечері.Якщозначення pНвищерекомендованогодіапазону,добову дозунеобхіднозменшити на 0,5мірноїложки (11 ммоль лугу)ввечері.

Дозабудевважатисяправильнопідібраною,коли pНсвіжої сечіпередприйомомУраліту-У®будезнаходитисяу межахрекомендованогодіапазону.

Длязапобіганнярецидивамутворення сечокислихкаменіврекомендуєтьсярегулярнаперевірка pНсечі.

 

Длязапобіганнярецидивуутвореннякальційвміснихкаменів унирках.

Добовадоза маєстановити 2-3мірні ложки (5-7,5 ггранул, щоеквівалентно44-66 ммоль лугу), застосовуватиу виглядіразової дозиввечері. Якщозначення pНнадто низьке,слідприймати

3-4,5 мірноїложки (7,5-11,25 ггранул, щоеквівалентно66-99 ммоль лугу)за 2-3 прийомупіслявживання їжі.

Значення pНсечі маєстановитиприблизно 7,0. ЗначенняpН не має бутинижче 6,2 або вище7,4.

Необхіднорегулярноперевірятирівні цитратуі/абозначення pНсечі івідповіднодо цьоговстановлюватиіндивідуальнудозу.

ВимірюванняpН сечі. Безпосередньопередприйомомкожної дозивзятиіндикаторнупаперовусмужку, що знаходитьсяв упаковці, і,утримуючи їїзатискачем(такождодається),опустити усвіжу сечу.Потімпорівняти колірвологоїсмужки здіаграмоюкольору і визначитивідповіднезначення pН.

Цезначення pН ікількістьмірних ложокз гранулами,яку потрібнозастосовувати,занести у контрольнийкалендар.Пацієнтовіслід братиконтрольнийкалендар ізсобою щоразу,коли вінвідвідуєлікаря.

 

Побічніреакції.

Критеріїоцінкичастотирозвиткупобічноїреакціїлікарськогозасобу:

дужечасто: > 1/10,часто: >1/100 - < 1/10,нечасто: >1/1000 - <1/100, рідко: >1/10000 – < 1/1000, дужерідко: < 1/10000,невідомо –частотувипадківоцінитинеможливо.

Зазвичайпрепаратпереноситьсядобре, алеможутьвиникатинаступніпобічніявища.

З боку  травноготракту : часто –помірнийбіль у шлункуабо животі,рідко –помірнадіарея танудота.Можливийрозвитокгіперкаліємії.

Барвникжовтий захід FCF (E 110) можеспровокуватиалергічніреакції, включаючиастму учутливихосіб.

 

Передозування. Принормальнійфункціїнирок не маєбути ніякогонебажаноговпливу наметаболічніпараметри,навіть післяприйому доз,які набагатоперевищуютьрекомендовані,оскількивнаслідоквиведеннябудь-якоїосновиниркамизапускаєтьсяприроднийрегулюючиймеханізм, щопідтримуєкислотно-лужнийбаланс ворганізмі. 

Будь-якепідвищеннярН сечі вищерекомендованогодіапазону нів якому разіне маєтривати довшекількох днів,оскільки придуже високихрівнях рНпідвищуєтьсяризиккристалізаціїфосфатів іможевиникнутистан метаболічногоалкалозу, щов будь-якомуразі небажано.Ненавмиснепередозуванняможнаусунути убудь-який часшляхомзниженнядози; при необхідностіслід вжитивідповіднихзаходів щодолікуванняметаболічногоалкалозу.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. ДанихпрозастосуванняУраліту-У® вагітнимжінкамнедостатньо.Оскільки активнаречовина єкомбінацієюречовин, що з

Нет аналогов