ПУМПАН КАПЛИ 50МЛ купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ПУМПАН КАПЛИ 50МЛ купить в Харькове

Артикул: 8691
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: C01EX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Crataegus D1 20 мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10 мл, Digitalis D12 10 мл, Convallaria D12 10 мл; //1 мл розчину містить 25 крапель
Применение: Нейроциркуляторна дистонія; комплексна терапія хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, дистрофічних змін міокарда, порушень серцевого ритму, хронічної серцевої недостатності.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ПУМПАНÒ

 

 

Складлікарськогозасобу: 

діючіречовини: 100 млпрепаратумістить Crataegus D1 20мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10мл, Digitalis D12 10 мл, Convallaria D12 10мл;

допоміжніречовини:етанол 43 % (м/м).

1 млрозчинумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

 

Прозоравіджовтуватогодочервонувато-жовтогокольорурідина.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. 

РіхардБіттнер АГ.

Оссіахерштрассе7, А-9560Фельдкірхен,Австрія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийзасіб.

 

Препаратвиявляєантиангінальний,метаболічний,кардіотонічнийтаантигіпертензивнийефекти. Зменшуєадренергічнуімпульсацію,чинитьантиаритмічну,м’якудіуретичну,антиоксидантнута кардіопротекторнудії. Покращуєпоказникиліпідногообміну (рівеньхолестерину,                         β-ліпопротеїдів) бездодатковогозастосуваннягіполіпідемічнихпрепаратів.Покращуєреологічні властивостікрові, сприяєзниженнюкоагуляційногопотенціалуплазми танормалізаціїрівняфібриногенутапротромбіновогоіндексу.Препарат покращуєкровообіг,обмінніпроцеси таживленнясерцевогом’яза,підвищуєефективністьтаекономічністьроботи серця,сприяєпокращеннюскорочувальноїта насосної функціїміокарда,сприяєнормалізаціїпідвищеногоартеріальноготиску,зміцнюєстінки судині чинитьантисклеротичнудію. Пумпан® підвищуєтолерантністьдо фізичногонавантаженнявнаслідокбільшекономічноїроботи серцятапідвищеннявнутрішньокоронарногорезерву.

У комплексномулікуванніПумпан®знижуєчастоту таінтенсивністьнападів стенокардії,зміцнюєсерцево-судиннусистему,підвищуєстійкістьсерця дофізичного тапсихоемоційногонавантаження,запобігаєподальшомурозвитку тазагостреннямхворобисерця.Завдяки комплекснійдіївключенняПумпану®у базиснусерцево-судиннутерапіюзменшуєпотребу тадозволяєскоротитиприйом абодози іншихсерцево-судиннихпрепаратів (нітратів,β-блокаторів,антагоністівкальціютощо). Упацієнтів знестабільноюстенокардією,у тому числірефрактерноюдо базисноїтерапії, включенняПумпану®у комплекснелікуваннядозволяєдосягнутистабілізаціїстанухворого.

Покращуєадаптаційніможливостіосіб із серцево-судиннимизахворюваннями.

 

 

 

Показаннядлязастосування.

Нейроциркуляторнадистонія, укомплексномулікуванніхронічноїішемічноїхворобисерця,артеріальноїгіпертензії,дистрофічнихзмін міокарда,порушеньсерцевогоритму,серцевоїнедостатності. 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Напочаткулікуванняпрепаратомможуть з’явитисяпроявинезначногопосилення симптомівзахворювання,що непотребуютьвідмінипрепарату.

ОскількиПумпанÒміститьрослинні таіншіприроднікомпоненти,призберіганніможе спостерігатисянезначназміна смаку,прозоростіабо кольорурозчину, щоне призводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

Приаритміях неслідприйматипрепарат безконсультаціїз лікарем,оскільки ПумпанÒ можезменшуватиектопічнуактивністьсерця (суправентрикулярнаташлуночковаекстрасистоли),а у деякихпацієнтівінколиможуть відзначатисязбільшеннясуправентрикулярнихташлуночковихекстрасистол.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Інформаціящодоможливогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабо годуваннягруддюдотепервідсутня.Препарат застосовуютьу періодвагітностіабо годуваннягруддю увипадках,якщо, надумку лікаря,очікуванакористь дляматеріпереважаєпотенціальнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Незважаючина вмістспирту,препарат урекомендованихдозах невпливає наздатністькеруватитранспортнимиабо механічнимизасобами.

 

Діти.

Препаратпризначаютьдітям від 5років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти від 12років: 10крапельпрепарату вчистомувигляді або розведенихв 1 столовійложці води;

діти5-12 років: 5-7крапельпрепарату,розведених в1 столовійложці води;

приймати3 рази на добуза 30 хвилин доабо через 1годину післявживання їжі.

Напочаткулікування, атакож увипадках, щовимагаютьшвидкогопослабленнясимптомів,рекомендованийприйомпрепаратукожніпівгодини-годинудо 8 разів надобу допокращаннястану, але небільше 3-х діб,після чогозастосовувати3 рази на добу.

Длядосягненнямаксимальногоефекту рекомендуєтьсяприйматиПумпанÒ упроміжкахміжприйомамиїжі (за 30хвилин до абочерез 1годину післяїди), потриматипрепаратдеякий час уроті передпроковтуванням.

 

Тривалістькурсулікування – 2-3місяці. Пристабілізаціїстануможливий перехідна 1-2разовийпідтримуючийприйом.

 

Передозування.

Компонентипрепаратузнаходятьсяу дуже високихрозведеннях,тому ніякихтоксичнихабонебажанихефектів неповинно спостерігатисяу випадкупередозування.

Випадківпередозуванняне булозареєстровано.

 

 

Побічніефекти.

Упоодинокихвипадках восіб згіперчутливістюна будь-якийкомпонентпрепарату можливевиникненняалергічних реакцій.

 

Взаємодіязлікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

 Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодами лікування.

Приодночасномузастосуванніпl

Нет аналогов