РЕЦЕПТУРНЫЙ
РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10

Артикул: 9442
Бренд: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрієва сіль (анальгіну) - 500 мг, пітофенону гідрохлорид – 5,0 мг, фенпіверинію бромід - 0,1 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури, знеболювання при нирковій коліці, спастичні явища в сечовидільних шляхах, спазми шлунка та кишечнику, спастична дисменорея, жовчна коліка та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Реональгон®(Reonalgon)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить:метамізолунатрієва сіль(анальгіну) - 500мг,пітофенону    гідрохлорид– 5,0 мг,фенпівериніюбромід - 0,1 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

таблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінкомкольору, ізплоскоюповерхнею,рискою іфаскою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Хімфармзавод«Червоназірка».

61010, Україна, м.Харків, вул.Гордієнківська,1.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.Синтетичніантихолінергічнізасоби вкомбінації заналгетиками.Пітофенон іаналгетики.Код АТС А03D А02.

 

Реональгон® поєднує аналгетичну,спазмолітичну(папавериноподібну),холінолітичну(атропіноподібну)і деякупротизапальнуактивність.

Метамізолчинитьвираженуаналгетичнутажарознижувальнудію вкомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорога збудливостів таламусі іпроведеннябольових екстеро-іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамусі формуванняендогеннихпірогенів.

Фенпіверинійчинитьпомірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудію, зменшуєтонус і моторикугладкоїмускулатуришлунка,кишок, жовчнихісечовивіднихшляхів.

Пітофенончинитьпапавериноподібнудію насудинну йпозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

Дляметамізолухарактернашвидка таповнарезорбція.Через 30 хвпіслявнутрішньогозастосуванняв сироватцівиявляютьсякількості,якістановлять 5 %максимальноїсироватковоїконцентрації.Частковозв’язуєтьсяз білкамиплазми. Ворганізміпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформації.При цьомуйого основніметаболіти фармакологічноактивні.Елімінуєтьсяіз сечею уформіметаболітів.Лише 3 %кількості,яка виділяється,являє собоюнезміненийметамізол. Наступіньбіотрансформаціївпливає і генетичнозумовленийтипацетилювання.Окремікомпонентививодяться згрудним молоком.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікування слабкота помірновираженогобольового синдромупри спазмахгладких м’язіввнутрішніхорганів:

·        нирковаколіка та запальнізахворюваннясечовивіднихшляхів, якіперебігаютьз болем тадизурійними розладами;

·        спазмишлунка такишечнику,печінковаколіка,дискінезіїжовчнихшляхів;

·        спастичнадисменорея.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдометамізолу,до похіднихпіразолонута/або добудь-якогокомпоненталікарськогозасобу.Шлунково-кишкованепрохідністьта мегаколон;атоніяжовчного абосечовогоміхура; тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки;зміна складупериферичноїкрові(агранулоцитоз,лейкопенія);захворюваннякрові (анеміябудь-якоїетіології,цитостатичначиінфекційнанейтропенія);дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;порфірія печінки;закритокутоваглаукома;підозра нагострухірургічнупатологію;бронхіальнаастма;колаптоїдністани;тахіаритмія; гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі.

 

Особливізастереження.

Препарат зобережністюзастосовують:

– припорушенніфункціїнирок та/абопечінки;

– призахворюванняхшлунка(ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стенозпілоричноговідділушлунка);

– присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

– прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Реональгон® підвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

– занаявностігіпертиреозу;

– припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійнійсерцевійнедостатності;

– занаявностіданих прогіперчутливістьдонестероїднихпротизапальнихзасобів та/абоненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявівалергії (алергічнийриніт).

ПритриваломузастосуванніРеональгону® необхідноперевірятистанпериферичноїкрові тафункціїпечінки.

Препаратможевплинути напсихофізичнийстанпацієнтівприодночасномузастосуванніз алкоголемтамедикk

Нет аналогов

Анальгетики

С острой болью периодически сталкиваются все люди в Украине и в мире. Сильные болезненные ощущения вызывают травмы, переломы, болезни зубов, заболевания опорно-двигательного аппарата и различных органов. Иногда боль настолько сильная, что терпеть ее невозможно. В таких случаях человека спасают анальгетики. Болевые ощущения могут возникнуть в любой момент, причиняя невыносимые страдания и нарушая планы. Поэтому средства с обезболивающим действием люди всегда стараются иметь под рукой.

Виды обезболивающих препаратов

Обезболивающие медикаменты бывают наркотическими и ненаркотическими. Ненаркотические препараты используют при болях низкой, средней и умеренно высокой интенсивности. Ненаркотические обезболивающие средства разделяют на салицилаты, пиразолоны, производные анилина, производные антраниловой кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты. Наиболее выраженное обезболивающее действие оказывают нестероидные противовоспалительные медикаменты. Они помогают купировать сильную суставную боль и болевые ощущения при подагре. При лечении многих заболеваний часто применяют комбинированные препараты. Они могут содержать несколько видов анальгетиков и кофеин. Кофеин усиливает действие болеутоляющих средств. В комбинированные обезболивающие лекарства нередко включают антиаллергический компонент, поскольку у многих людей они вызывают аллергию. Стоимость анальгетиков, содержащих несколько компонентов, более высокая, по сравнению с монокомпонентными. К анальгетикам специфического характера относятся противомигренозные средства триптаны. Триптаны являются производными серотонина. Они оказывают воздействие на сосуды твердой оболочки головного мозга, снижая боль и устраняя другие симптомы мигрени (тошноту, светобоязнь). Наркотические обезболивающие препараты подразделяют на алкалоиды опия и синтетические анальгетики. Действие алкалоидов опия основано на свойствах морфина. Морфин обладает мощным болеутоляющим эффектом. Купируя сильнейшую боль, морфин не снижает другие виды ощущений. После употребления алкалоидов опия зрение, обоняние и слух могут улучшиться. Уколы алкалоидов опия делают для купирования боли при онкологических заболеваниях. Синтетические наркотические обезболивающие препараты оказывают менее выраженное болеутоляющее действие, по сравнению с алкалоидами опия. Однако они эффективны при обезболивании родов и хирургических вмешательств.

Лекарственные формы анальгетиков

Обезболивающие средства изготавливают в виде обычных и шипучих таблеток, капсул, порошков, мазей, лекарственного карандаша, растворов для внутримышечных и внутривенных инъекций. Лекарственный карандаш используется для остановки кровотечения и обезболивания ран при травмах и порезах. Мощные обезболивающие препараты производят в форме трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система). Трансдермальные пластыри позволяют вводить обезболивающее средство через кожу дозированно в течение длительного времени.

Как приобрести обезболивающие лекарства

Купить анальгетик можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор болеутоляющих средств. В каталоге анальгетиков можно выбрать недорогие и эффективные медикаменты в любых фармацевтических формах. Цена на обезболивающие лекарства доступная. Заказать обезболивающие препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше необходимые покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать анальгетики покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.