МЕБИКАР IC ТАБ. 0,3Г №20 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

МЕБИКАР IC ТАБ. 0,3Г №20 купить в Харькове

Артикул: 22964
Производитель: ИНТЕРХИМ СУБХП ОАО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ИНТЕРХИМ СУБХП ОАО
ATC: N05BX
Международное название: Mebicar
Действующие вещество: мебікару 300 мг (0,3 г)
Применение: Неврози/неврозоподібні стани, що супро воджуються роздратуванням, емоційною ла більністю, відчуттям тривоги, страху; для поліпшення переносимості нейролептиків. Як адаптоген при емоційному/оксидантно му стресі різного генезу. Послаблює залеж ність від тю

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МЕБІКАРІС

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:мебікар;

1таблеткаміститьмебікару 300 мг (0,3 г) або 500 мг (0,5 г);

допоміжніречовини:метилцелюлоза,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Таблеткибілогокольору,плоскоциліндричноїформи, зфаскою; зодного бокутаблеткинанесенотоварнийзнакпідприємства,з іншого боку- риску.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Товариствоз додатковоювідповідальністю«ІНТЕРХІМ».

Україна, 65080,Одеська обл.,м. Одеса,Люстдорфськадорога, буд. 86.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Анксіолітики.Код АТС N05В Х.

Препаратмає помірнутранквілізуючу(анксіолітичну)активність,знімає абопослаблюєвідчуттязанепокоєння,тривогу,страх, внутрішнєемоційненапруженнятароздратування.Транквілізуючийефектпрепарату несупроводжуєтьсяміорелаксацієютапорушеннямкоординаціїрухів. Невиявляєснодійногоефекту, алепосилює діюснодійнихзасобів танормалізує перебігсну, якщо вінпорушений.Завдяки цим властивостямпрепаратчинить діюденноготранквілізаторатаселективногоанксіолітика.Маєантиоксидантнуактивність,тому діє як мембраностабілізатор,адаптоген тацеребропротекторприоксидантномустресі різногогенезу. Унейромедіаторномупрофілі діїприсутній дофамінпозитивнийкомпонент.Проявляє антагоністичнуактивністьщодозбудження адренергічноїіглутаматергічноїсистем тапідсилюєфункціонуваннягальмівних серотонін-іГАМК-ергічнихмеханізмівмозку. Маєнормастенічнівластивості. Полегшуєабо купіруєнікотиновуабстиненцію.

Припероральномузастосуваннібіодоступністьстановить 77-80 %;до 40 %препаратузв’язуєтьсязеритроцитами;решта – 60 % – незв’язуєтьсяз білкамикрові іміститься уплазмі у вільномустані, узв’язку з чимпрепарат без перешкодрозповсюджуєтьсяв організміта вільно проходитькрізьмембрани.Максимальнаконцентраціяу сироватцікровідосягаєтьсяза 30 хв,високийрівеньзберігаєтьсяпротягом 3-4годин, потімпоступовознижується.Препаратповністювиводиться зорганізму зсечею протягомдоби, ненакопичуєтьсята не підлягаєбіохімічнимперетвореннямв організмі.

 

Показаннядлязастосування.

Неврози таневрозоподібністани, щосупроводжуютьсяроздратуванням,емоційною лабільністю,відчуттямтривоги тастраху; дляполіпшенняпереносимостінейролептиківаботранквілізаторівз метоюусуненняспричиненихними соматовегетативнихтаневрологічнихпобічнихефектів;кардіалгіїрізногогенезу (не пов’язаніз ішемічноюхворобоюсерця); для полегшенняперебігусоматовегетативнихпроявів припередменструальномусиндромі таменопаузі. Застосовуєтьсяякцеребропротекторта адаптогенприемоційномутаоксидантномустресірізногогенезу.

Препаратзастосовуютьу складікомплексноїтерапіїнікотиновоїзалежностіяк засіб, щопослаблюєпотяг дотютюнопаління.

 

Протипоказання.

Індивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюслідзастосовуватипри порушенняхфункціїпечінки інирок, ухворих наартеріальнугіпотензію.

Звикання,залежністьта синдромвідміни призастосуванніпрепарату невстановлені.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратдобрепроникає увсі тканинита рідиниорганізму.Мебікар ІС неслід застосовуватиу періодвагітностіабо годуваннягруддю черезвідсутністьдостатніхклінічнихданих щодобезпекизастосуванняпрепаратуцимпацієнтам.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Слідбутиобережнимиприкеруваннітранспортнимизасобами, оскількиінодізастосуванняпрепарату можепризвести дозниженняартеріальноготиску.

 

Діти.

ПрепаратМебікар ІС уформітаблеток по 300мг непризначенийдлязастосуваннядітям.

У разінеобхідностіпризначенняпрепаратудітям вікомвід 10 роківрекомендованозастосовуватитаблеткиМебікар ІС уформітаблеток по 500мг, які можнарозділитинавпіл дляотриманнядози 250 мг.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьвнутрішньонезалежновід прийомуїжі.Дозуваннязалежить відіндивідуальнихособливостейпацієнта татерапевтичноїметипризначенняі можеколиватись.Дорослимзвичайнадозастановить 300-600мг (1-2 таблеткипо 300 мг або 1таблетка по 500мг) 2-3 рази надобу; за необхідностідозу можназбільшити.Максимальнаразова доза –3 г,максимальнадобова доза–    10 г.Тривалістькурсулікування –від декількохднів до 2-3місяців.

Дітямвіком від 10років дозувизначаєлікаріндивідуально,в середньомупо 250 мг (½ таблеткипо 500 мг) 1-3 разина добу.

Призастосуванніяк засобу, щопослаблюєпотяг дотютюнопаління,препаратпризначаютьпо 500-1000 мг (2-3таблетки по 300мг або 1-2 таблеткипо 500 мг) 3 разина добущоденнопротягом 5-6тижнів.

Якщо один чикілька разівсвоєчасно небулоприйняточергову дозу,слідпродовжити курслікуваннявідповіднодо ранішепризначеної схеми.

 

Передозування.

Призначномупередозуванніможливе посиленняпобічнихефектів.

Лікування:необхіднопровестипромиванняшлунка та загальноприйнятіметодидезінтоксикації.

 

Побічніефекти.

Препаратмалотоксичний,зазвичайпереноситьсядобре.

З бокусерцево-судинноїсистеми: зниженняартеріальноготиску.

З бокутравноготракту:диспептичнірозлади (втому числінудота, блювання).У такомувипадку слідзнизити дозупрепарату.

З бокудихальноїсистеми:бронхоспазм.

З бокушкіри тапідшкірноїклітковини:післяприйомувеликих дозможливіалергічніреакції (втому числішкірнівисипи, свербіж,набрякКвінке). Уразіалергічноїреакціїприйомпрепаратуприпиняють.

Загальніпорушення: зниженнятемпературитіла, слабкість.При зниженніартеріальноготиску та/аботемпературитіла(температуратіла можезнижуватисяна 1-1,5 оС)прийомпрепаратуприпиняти непотрібно. Артеріальнийтиск татемпературатіла нормалізуютьсясамостійно.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодії.

Меб

Нет аналогов