ФЕНОТРОПИЛ ТАБ. 100МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЕНОТРОПИЛ ТАБ. 100МГ №10

Артикул: 8198
Бренд: ВАЛЕНТА
Нет в продаже
Производитель: ВАЛЕНТА
ATC: N06BX
Международное название: Mono
Содержание: фенілпірацетаму (N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідону у перерахуванні на 100 % речовину 100 мг)
Применение: Захворювання центральної нервової системи різного ґенезу, Депресії легкої і середньої тяжкості.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосування  препарату

ФЕНОТРОПИЛ®

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:фенілпірацетам(N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідон);

1таблеткаміститьфенілпірацетаму(N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідону  уперерахуванніна 100 % речовину100 мг);

допоміжніречовини: лактозимоногiдрат,крохмалькартопляний,кальцiюстеарат.

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткиплоскоціліндричноїформи від білогодо білого зжовтуватимабо кремоватимвідтінкомкольору.

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ВАТ«ВалентаФармацевтика».

141101,РосійськаФедерація,Московськаобласть, м.Щолково, вул.Фабрична, 2.

Телефон:+7(495)933-48-62, факс +7(495) 933-48-63.

 Фармакотерапевтична група. Психостимулюючі та ноотропні засоби. Код АТС N06B X.  

Фенотропілвиявляєпрямийактивуючийвплив наінтегративнудіяльністьголовногомозку, сприяєконсолідаціїпам’яті, покращуєконцентраціюуваги ірозумовудіяльність,полегшуєпроцеснавчання,підвищує стійкістьтканин мозкудо гіпоксії ітоксичноговпливу,виявляєпротисудомнудію іанксіолітичнуактивність,регулюєпроцесиактивації ігальмуванняцентральноїнервової системи,покращуєнастрій.

Фенотропілвиявляєпозитивнийвплив на обмінніпроцеси такровообігмозку, стимулюєокислювально-відновніпроцеси,підвищуєенергетичнийпотенціалорганізму зарахунокутилізаціїглюкози, покращуєреґіонарнийкровотік вішемізованихділянкахмозку.Підвищуєвмістнорадреналіну,дофаміну ісеротоніну умозку, не впливаєна рівеньвмістугама-аміномасляноїкислоти (ГАМК),незв’язуєтьсяні з ГАМКА,ні з ГАМКВрецепторами,не чинитьпомітноговпливу наспонтаннубіоелектричнуактивністьмозку.

Фенотропілне чинитьвпливу надихання і серцево-судиннусистему,виявляємаловираженийдіуретичнийефект, маєанорексигеннуактивністьприкурсовомузастосуванні.

Стимулюючадіяфенотропілувиявляється уйогоздатностівиявлятипомірновираженийефект щодоруховихреакцій, упідвищенніфізичноїпрацездатності,у вираженому антагонізмікаталептичнійдії нейролептиків,а також у послабленнівираженостіснодійногоефектуетанолу тагексеналу.

Психостимулюючадіяфенотропілупереважає відеаторнійсфері.Помірнийпсихостимулюючийефектпрепаратупоєднуєтьсяіз анксіолітичноюактивністю,підвищує настрій,виявляєдеякийаналгезуючийефект,підвищуючипорігбольовоїчутливості.

Адаптогеннадіяфенотропілувиявляєтьсяу підвищенністійкостіорганізму достресу вумовахнадмірнихпсихічних іфізичнихнавантажень,припідвищенійвтомлюваності,гіпокінезіїтаіммобілізації,при низькихтемпературах.

Нафоні прийомуфенотропілувідзначено покращаннязору, якевиявляєтьсяу збільшеннігостроти тарозширенніполів зору.

Фенотропілпокращуєкровопостачаннянижніхкінцівок.

Фенотропілстимулюєвиробленняантитіл увідповідь навведенняантигену, щовказує найогоімуностимулюючівластивості,але у той жечас він несприяєрозвиткугіперчутливостінегайноготипу і не змінюєалергічнузапальнуреакціюшкіри, якуспричиниловведеннячужорідногобілка.

Прикурсовомузастосуванніфенотропілу нерозвиваєтьсямедикаментозназалежність,толерантність,синдромвідміни.

Діяпрепаратупроявляєтьсяпісля одноразовоїдози, щоважливо призастосуванніпрепарату векстремальнихумовах.

Фенотропіл   не   має  тератогенних,  мутагенних,  канцерогенних   та   ембріотокичнихвластивостей. Токсичність  – низька,   летальна  доза угостромуекспериментістановить

800мг/кг.

Фенотропіл швидко всмоктується, проникає  у  різні  органи  і  тканини,  легко  проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр. Абсолютна біодоступність препарату при пероральному застосуванні   становить  100  %.   Максимальна  концентрація  у  крові  досягається  через 1  годину,  період  напіввиведення  становить  3-5  годин.  Фенотропіл  не  метаболізується  в організмі і виводиться з організму  у незміненому  вигляді.  Приблизно  40  %  препарату виводиться з сечею і 60 % - з жовчю і потом.

 

Показаннядлязастосування.

Захворюванняцентральноїнервовоїсистемирізногоґенезу,особливопов’язані із судиннимизахворюваннямиіпорушеннями обміннихпроцесів умозку, якісупроводжуютьсяпогіршеннямінтелектуально-мнестичнихфункцій,зниженнямруховоїактивності.

Невротичністани, щопроявляютьсямлявістю,підвищеноювиснаженістю,зниженням психомоторноїактивності,порушеннямуваги,погіршеннямпам’яті,зниженнямзасвоєнняінформації.

Депресіїлегкої ісередньоїтяжкості.

Психоорганічнісиндроми, щопроявляютьсяінтелектуально-мнестичнимипорушеннямитаапатико-абулічнимиявищами, атакож млявоапатичністани пришизофренії.

Судомністани.

Ожиріння(аліментарно-конституціональногоґенезу).

Профілактикагіпоксії,підвищеннястійкості достресу,корекціяфункціональногостануорганізму векстремальнихумовах професійноїдіяльності зметоюпопередженнярозвиткувтоми іпідвищеннярозумової іфізичноїпрацездатності,корекціядобовогобіоритму, інверсіяциклу“сон-неспання”.

Хронічнийалкоголізм (зметоюзменшення явищастенії,депресії,інтелектуально-мнестичнихпорушень).

 

Протипоказання.

Індивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Належнізаходи безпекипризастосуванні.

Принадмірномупсихоемоційномувиснаженніна фоніхронічногостресу іперевтомлення,хронічногобезсонняодноразовийприйомфенотропілуу першу добуможе спричинитирізкупотребу усні. Такимхворим в амбулаторнихумовах слідрекомендуватирозпочинатикурсовийприйом препаратуу неробочідні.

Фенотропілзастосовуютьзобережністюдлялікуванняхворих зтяжкимиураженнями печінкиі нирок,тяжкимперебігомартеріаль

Нет аналогов

Ноотропы

Ноотропные препараты являются спасением для многих жителей больших городов Украины, которые живут в неблагоприятных экологических и психоэмоциональных условиях. Лекарственные средства позволяют нормализовать работу нервной системы, улучшить обменные процессы в головном мозге и защитить его от неблагоприятных воздействий. Ноотропные лекарства ускоряют восстановительные процессы в мозге после повреждений и стимулируют интеллектуальную активность.

Виды ноотропных препаратов

После синтезирования первого ноотропного препарата Пирацетама в 1963 году было получено множество новых видов лекарств с аналогичным действием. Все ноотропы подразделяют на средства с доминирующим мнестическим действием (улучшающие память) и препараты с широким спектром действия (нейропротекторы). По своей химической структуре ноотропные средства подобны природным биологически активным веществам (аминокислотам, витаминам). С момента открытия ноотропов не зафиксировано случаев их негативного воздействия на организм. Медикаменты не вызывают опасных побочных эффектов. Лекарственные препараты изготавливаются в разных лекарственных формах – в виде таблеток, капсул, капель, гранул, сиропов, растворов для орального использования и инъекций. Стоимость ноотропных средств зависит от производителя и вида используемого сырья.

Область применения ноотропных средств

Ноотропные средства применяют для лечения взрослых, подростков и детей. Они используются для активизации мыслительной деятельности, улучшения памяти и концентрации внимания. С помощью ноотропов восстанавливают функции мозга после ишемических инсультов, сильных интоксикаций, травм головы и гипоксии. Ноотропные средства назначаются при лечении старческого слабоумия, энуреза, заикания, сахарного диабета, гипертонии и коматозных состояний. Препараты можно принимать одновременно с психотропными и сердечно-сосудистыми лекарствами. Ноотропные вещества применяют в терапии алкогольной и наркотической зависимости. Их часто употребляют спортсмены и люди, которые занимаются интенсивной умственной деятельностью. Препараты рекомендованы для детей, у которых обнаружены задержки психического развития. Некоторые дешевые ноотропные средства можно приобрести без рецепта. Действие ноотропных препаратов на организм полностью не изучено. Поэтому утверждать, что они не причиняют вред, пока невозможно. Под сомнением остается польза ноотропов и их совместимость с другими лекарственными средствами. Несмотря на большой опыт использования медикаментов и отсутствие данных о негативном влиянии их на организм во многих развитых странах мира ноотропные средства не применяют для лечения больных.

Как приобрести ноотропные препараты

Купить ноотропные лекарства можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В аптечных торговых точках имеется больший выбор лекарственных препаратов. В ассортименте представлены ноотропные медикаментозные средства в любых лекарственных формах от разных производителей. Среди них есть недорогие лекарства. Заказать ноотропные препараты можно на сайте сети аптек Viridis в любое время суток, находясь дома или на работе. Виртуальные витрины доступны в режиме 24/7. Благодаря удобной системе поиска можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше все выбранные лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную ближе к заказчику. Забрать товар из аптеки можно уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Многочисленные отзывы свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Собранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток. Цена на ноотропы будет той же, которой она была на момент оформления заказа.