РЕЦЕПТУРНЫЙ
ФЕНОТРОПИЛ ТАБ. 100МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЕНОТРОПИЛ ТАБ. 100МГ №30

Артикул: 8199
Бренд: ВАЛЕНТА
Нет в продаже
Производитель: ВАЛЕНТА
ATC: N06BX
Международное название: Mono
Содержание: фенілпірацетаму (N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідону у перерахуванні на 100 % речовину 100 мг)
Применение: Захворювання центральної нервової системи різного ґенезу, Депресії легкої і середньої тяжкості.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосування  препарату

ФЕНОТРОПИЛ®

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:фенілпірацетам(N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідон);

1таблеткаміститьфенілпірацетаму(N-карбамоілметил-4-феніл-2-піролідону  уперерахуванніна 100 % речовину100 мг);

допоміжніречовини: лактозимоногiдрат,крохмалькартопляний,кальцiюстеарат.

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткиплоскоціліндричноїформи від білогодо білого зжовтуватимабо кремоватимвідтінкомкольору.

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ВАТ«ВалентаФармацевтика».

141101,РосійськаФедерація,Московськаобласть, м.Щолково, вул.Фабрична, 2.

Телефон:+7(495)933-48-62, факс +7(495) 933-48-63.

 Фармакотерапевтична група. Психостимулюючі та ноотропні засоби. Код АТС N06B X.  

Фенотропілвиявляєпрямийактивуючийвплив наінтегративнудіяльністьголовногомозку, сприяєконсолідаціїпам’яті, покращуєконцентраціюуваги ірозумовудіяльність,полегшуєпроцеснавчання,підвищує стійкістьтканин мозкудо гіпоксії ітоксичноговпливу,виявляєпротисудомнудію іанксіолітичнуактивність,регулюєпроцесиактивації ігальмуванняцентральноїнервової системи,покращуєнастрій.

Фенотропілвиявляєпозитивнийвплив на обмінніпроцеси такровообігмозку, стимулюєокислювально-відновніпроцеси,підвищуєенергетичнийпотенціалорганізму зарахунокутилізаціїглюкози, покращуєреґіонарнийкровотік вішемізованихділянкахмозку.Підвищуєвмістнорадреналіну,дофаміну ісеротоніну умозку, не впливаєна рівеньвмістугама-аміномасляноїкислоти (ГАМК),незв’язуєтьсяні з ГАМКА,ні з ГАМКВрецепторами,не чинитьпомітноговпливу наспонтаннубіоелектричнуактивністьмозку.

Фенотропілне чинитьвпливу надихання і серцево-судиннусистему,виявляємаловираженийдіуретичнийефект, маєанорексигеннуактивністьприкурсовомузастосуванні.

Стимулюючадіяфенотропілувиявляється уйогоздатностівиявлятипомірновираженийефект щодоруховихреакцій, упідвищенніфізичноїпрацездатності,у вираженому антагонізмікаталептичнійдії нейролептиків,а також у послабленнівираженостіснодійногоефектуетанолу тагексеналу.

Психостимулюючадіяфенотропілупереважає відеаторнійсфері.Помірнийпсихостимулюючийефектпрепаратупоєднуєтьсяіз анксіолітичноюактивністю,підвищує настрій,виявляєдеякийаналгезуючийефект,підвищуючипорігбольовоїчутливості.

Адаптогеннадіяфенотропілувиявляєтьсяу підвищенністійкостіорганізму достресу вумовахнадмірнихпсихічних іфізичнихнавантажень,припідвищенійвтомлюваності,гіпокінезіїтаіммобілізації,при низькихтемпературах.

Нафоні прийомуфенотропілувідзначено покращаннязору, якевиявляєтьсяу збільшеннігостроти тарозширенніполів зору.

Фенотропілпокращуєкровопостачаннянижніхкінцівок.

Фенотропілстимулюєвиробленняантитіл увідповідь навведенняантигену, щовказує найогоімуностимулюючівластивості,але у той жечас він несприяєрозвиткугіперчутливостінегайноготипу і не змінюєалергічнузапальнуреакціюшкіри, якуспричиниловведеннячужорідногобілка.

Прикурсовомузастосуванніфенотропілу нерозвиваєтьсямедикаментозназалежність,толерантність,синдромвідміни.

Діяпрепаратупроявляєтьсяпісля одноразовоїдози, щоважливо призастосуванніпрепарату векстремальнихумовах.

Фенотропіл   не   має  тератогенних,  мутагенних,  канцерогенних   та   ембріотокичнихвластивостей. Токсичність  – низька,   летальна  доза угостромуекспериментістановить

800мг/кг.

Фенотропіл швидко всмоктується, проникає  у  різні  органи  і  тканини,  легко  проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр. Абсолютна біодоступність препарату при пероральному застосуванні   становить  100  %.   Максимальна  концентрація  у  крові  досягається  через 1  годину,  період  напіввиведення  становить  3-5  годин.  Фенотропіл  не  метаболізується  в організмі і виводиться з організму  у незміненому  вигляді.  Приблизно  40  %  препарату виводиться з сечею і 60 % - з жовчю і потом.

 

Показаннядлязастосування.

Захворюванняцентральноїнервовоїсистемирізногоґенезу,особливопов’язані із судиннимизахворюваннямиіпорушеннями обміннихпроцесів умозку, якісупроводжуютьсяпогіршеннямінтелектуально-мнестичнихфункцій,зниженнямруховоїактивності.

Невротичністани, щопроявляютьсямлявістю,підвищеноювиснаженістю,зниженням психомоторноїактивності,порушеннямуваги,погіршеннямпам’яті,зниженнямзасвоєнняінформації.

Депресіїлегкої ісередньоїтяжкості.

Психоорганічнісиндроми, щопроявляютьсяінтелектуально-мнестичнимипорушеннямитаапатико-абулічнимиявищами, атакож млявоапатичністани пришизофренії.

Судомністани.

Ожиріння(аліментарно-конституціональногоґенезу).

Профілактикагіпоксії,підвищеннястійкості достресу,корекціяфункціональногостануорганізму векстремальнихумовах професійноїдіяльності зметоюпопередженнярозвиткувтоми іпідвищеннярозумової іфізичноїпрацездатності,корекціядобовогобіоритму, інверсіяциклу“сон-неспання”.

Хронічнийалкоголізм (зметоюзменшення явищастенії,депресії,інтелектуально-мнестичнихпорушень).

 

Протипоказання.

Індивідуальначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Належнізаходи безпекипризастосуванні.

Принадмірномупсихоемоційномувиснаженніна фоніхронічногостресу іперевтомлення,хронічногобезсонняодноразовийприйомфенотропілуу першу добуможе спричинитирізкупотребу усні. Такимхворим в амбулаторнихумовах слідрекомендуватирозпочинатикурсовийприйом препаратуу неробочідні.

Фенотропілзастосовуютьзобережністюдлялікуванняхворих зтяжкимиураженнями печінкиі нирок,тяжкимперебігомартеріаль

Нет аналогов