НООФЕН 500 ПОР. 500МГ/ДОЗА ПАК. №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НООФЕН 500 ПОР. 500МГ/ДОЗА ПАК. №5

Артикул: 8211
Бренд: ОЛАЙНФАРМ АТ
Выберите аптеку :
упаковка 359.95 грн.
максимум 50 шт
пакет 71.99 грн.
максимум 5 шт
упаковка 364.00 грн.
максимум 10 шт
пакет 72.80 грн.
максимум 5 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 5 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 5 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.10 грн.
максимум 36 шт
пакет 74.22 грн.
максимум 4 шт
упаковка 371.75 грн.
максимум 9 шт
пакет 74.35 грн.
максимум 4 шт
упаковка 372.30 грн.
максимум 20 шт
пакет 74.46 грн.
максимум 5 шт
Производитель: ОЛАЙНФАРМ АТ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 НООФЕН® 500

(Noofen500)

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина:фенібут;

1 пакетикміститьфенібуту 500 мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),аспартам (Е 951),ароматизаторапельсиновийдюраром         (у томучисліміститьсахарозу,ефіри моно-тадигліцерідівлимонної тажирних кислот            (Е 472с)).

 

Лікарськаформа. Порошокдляоральногорозчину.

 

Порошок відбілого досвітло-кремовогокольору;допускаютьсявкрапленняжовтого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Олайнфарм».

Вул.Рупніцу, 5,Олайне, LV - 2114,Латвія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Психостимуляторита ноотропнізасоби. КодАТС  N06B X.

 

Ноофен® 500 єпохіднимγ-аміномасляноїкислоти тафенілетиламіну.

Домінуючоюйого дією єантигіпоксичнатаантиамнестичнадія. Ноофен® 500стимулюєпроцесинавчання,покращуєпам’ять,підвищуєфізичну тарозумовупрацездатність.ТакожНоофен® 500 маєвластивостітранквілізатора:усуваєпсихоемоційненапруження,тривожність,страх, емоційнулабільність,дратівливість,покращує сон,подовжує тапосилює діюснодійних, наркотичних,нейролептичнихіпротисудомнихзасобів.Психологічніпоказники(увага, пам’ять,швидкість іточністьсенсорно-моторнихреакцій) підвпливомНоофену® 500покращуютьсяна відмінувід діїтранквілізаторів.Препаратподовжуєлатентнийперіод і скорочуєтривалість івираженістьністагму, маєантиепілептичнудію. Невпливає нахоліно- таадренорецептори.Ноофен® 500 помітнозменшуєпроявиастенії тавазовегетативнісимптоми,включаючиголовнийбіль,відчуття важкостів голові. Ухворих застенією і вемоційнолабільнихосіб вже зперших днівтерапії задопомогоюНоофену® 500покращуєтьсясамопочуття,підвищуєтьсяцікавість таініціатива,мотиваціядіяльностібез небажаноїседації абозбудження.Встановлено,що Ноофен® 500покращуєбіоенергетикумозку.

У хворих зпсихогенноюеректильноюдисфункцієюНоофен®500,проявляючитранквілізуючу,антиастенічнутапсихоенергезуючудію, активуєцентральніпроеректильнімеханізми.

Препаратдобревсмоктуєтьсяпісляпероральногозастосуваннята добрепроникає увсі тканиниорганізму,добрепроходитькрізь гематоенцефалічнийбар’єр.Розподіл упечінці таниркахблизький дорівномірного,а в мозку такрові – нижчерівномірного.Через 3 годинипомітнукількістьвведеногоНоофену® 500 виявляютьу сечі,водночасконцентраціяпрепарату втканинахмозку незменшується, йоговиявляють умозку щечерез 6 годин.Наступногодня Ноофен® 500можнавиявити лишев сечі; йогознаходять усечі ще через2 дні післявживання, алевиявленакількість становитьлише 5 % відвведеноїдози. Найбільшезв’язування Ноофену® 500відбуваєтьсяу печінці (80 %),воно не єспецифічним.Приповторномувведеннікумуляції неспостерігається.

 

Показаннядлязастосування.

Зниженняінтелектуальноїта емоційноїактивності,порушенняпам’яті,зниженняконцентраціїуваги.

Астенічні ітривожно-невротичністани, тривожність,страх,неспокій,неврознав’язливихстанів,психопатія.

У людейлітньоговіку –безсоння,нічний неспокій.

ХворобаМеньєра,запаморочення,пов’язані з дисфункцієювестибулярногоапарату різноїетіології,дляпрофілактикизахитування.

Укомплексномулікуванніалкоголізму,длякупіруванняпсихопатологічнихі соматовегетативнихпорушень підчас синдрому абстиненції.Лікуванняалкогольнихпределіріознихі деліріознихстанів разоміззагальноприйнятимидезінтоксикаційнимизасобами.

Укомплексномулікуванніжінок зостеохондрозомшийно-грудноговідділухребта та клімактеричнимирозладами.

Улікуваннічоловіків зеректильноюдисфункцієюпсихогенногота змішаногогенезу якмонометод, атакож ускладікомплексноїтерапії.

Профілактикастресовихстанів, передопераціямичи болючимидіагностичнимидослідженнями.

 

Протипоказання.Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату.Гостраниркованедостатність.

До складупрепаратувходитьаспартам, джерелофенілаланіну.Йогозастосуванняпротипоказанехворим нафенілкетонурію.

 

Належнізаходибезпеки підчасзастосування.

Хворим ізпатологієютравноготракту слідбути обережнимичерезподразливудію       Ноофену® 500.Цим хворимпризначаютьменші дози.

У випадкутривалогозастосуванняконтролюютьклітиннийсклад крові,показники функціональнихпечінковихпроб.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

НерекомендуєтьсязастосовуватиНоофен® 500 уперіодвагітностіабогодування груддю,оскількинемаєдостатніхданих щодозастосуванняпрепарату вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції підчаскеруванняавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Пацієнтам, уяких під часлікуванняпрепаратомвиникаютьсонливість,запамороченняабо іншіпорушення збокуцентральноїнервовоїсистеми, слідутримуватисявід керуванняавтотранспортнимизасобами абороботи зіншими механізмами.

 

Діти.

Застосуванняпрепарату удітейпротипоказано.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Вмістпакетикарозчинить у 0,5склянкикип’яченоїводи іприймаютьвнутрішньодо їжі. Курслікуваннястановить 2-6тижнів.

Препаратпризначаютьпо 500 мг 1-3 рази надобу. Принеобхідностіденну дозуможна збільшитидо 2,5 г (5пакетиків).

Ноофен® 500можнакомбінуватиз іншимипсихотропнимизасобами, цепідвищуєйого ефективність,при цьомуможназменшитидозу препаратуНоофен® 500 таіншихпрепаратів,що вживаютьсяразом із ним.

Длякупуванняалкогольногоабстинентногосиндрому уперші днілікуваннязастосовуютьпо 500 мг 2-3 разивпро&

Нет аналогов