РЕЦЕПТУРНЫЙ
МЕКСИДОЛ ТАБ. 125МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МЕКСИДОЛ ТАБ. 125МГ №30

Артикул: 8192
Бренд: ЗИО-ЗДОРОВЬЕ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ЗИО-ЗДОРОВЬЕ ЗАО
ATC: N07XX
Международное название: Mexidol
Содержание: мексидолу (етилметилгiдроксипiридину сукцинату) 125 мг
Применение: Невротичні та неврозоподібні стани із симптомами тривоги; нейроциркуляторна дистонія; легкі когнітивні розлади різного генезу; порушення пам'яті та інтелектуальна недостатність у людей похилого віку; абстинентний синдром при алкоголізмі.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Мексидол®

(Mexidolum®)

 

Склад:

діючаречовина: мексидол(етилметилгiдроксипiридинусукцинат)

1таблеткаміститьмексидолу(етилметилгiдроксипiридинусукцинату) 125мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,натріюкарбоксиметилцелюлоза,магнію стеарат,опадрай ІІбілий.

 

Лікарськаформа.Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості:круглiдвоопуклітаблетки,вкритіоболонкою,від білого добілого зкремуватимвідтінкомкольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,що впливаютьна нервовусистему.

КодАТХ N07X X.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Мексидол®належить догетероароматичнихантиоксидантів.Він маєширокийспектрфармакологічноїдії: підвищуєстійкістьорганізму достресу,чинитьанксіолітичнудію, яка несупроводжуєтьсясонливістютаміорелаксуючимефектом; маєноотропнівластивості,попереджуєта зменшуєпорушенняпам'яті, яківиникають улітніх людейпри старінніта під дієюрізнихпатогеннихфакторів,чинить протисудомнудію; виявляєантиоксидантніта антигiпоксичнівластивості;підвищуєконцентраціюуваги тапрацездатність;послабляє токсичнудію алкоголю.Препаратпокращує метаболізмтканин мозкута їхкровозабезпечення,покращуємікроциркуляціюта реологічнівластивостікрові,зменшуєагрегаціютромбоцитів.Стабілізуємембранніструктуриклітин крові(еритроцитівітромбоцитів);зменшуєвмістзагальногохолестеринута ліпопротеїдівнизькоїщільності.

Механізмдіїпрепаратузумовлениййого антиоксидантноюта мембранопротекторноюактивністю.Він інгібуєперекиснеокисненняліпідів,підвищуєактивністьсупероксиддисмутази,підвищує співвідношенняліпід –білок,зменшуєв’язкістьмембрани,збільшує їїплинність.Модулюєактивністьмембранозв’язанихферментів(кальцій незалежноїфосфодіестерази,аденілатциклази,ацетилхолінестерази),рецепторнихкомплексів(бензодіазепінового,ГАМК, ацетилхолінового),що посилює їхможливістьзв'язуватисяз лігандами,сприяєзбереженнюструктурно-функціональноїорганізаціїбіомембран,транспортунейромедіаторіві покращеннюсинаптичноїпередачі.Мексидол®підвищуєвміст вголовномумозкудофаміну.Спричиняєпосиленнякомпенсаторноїактиваціїаеробногогліколізу тазниження ступеняпригніченняокиснихпроцесів у цикліКребса вумовахгіпоксії зпідвищеннямвмісту АТФ ікреатинфосфату,активаціюенергосинтезувальнихфункціймітохондрій,стабілізаціюклітинних мембран.

Препаратпокращуєметаболізм ікровопостачанняголовногомозку,покращуємікроциркуляціюі реологічнівластивостікрові, зменшуєагрегаціютромбоцитів.Стабілізуємембранніструктуриклітин крові(еритроцитівітромбоцитів)при гемолізі.Чинить гіполіпідемічнудію, зменшуєвмістзагального холестеринуіліпопротеїдівнизької щільності.Антистресовадіявиявляєтьсяв нормалізаціїпісля стресу,соматовегетативнихпорушень,порушеньпроцесівнавчання іпам'яті, відновленніциклів сон – неспання,зниженнідистрофічнихі морфологічнихзмін в різнихструктурахголовногомозку.Мексидол® маєвираженуантитоксичнудію приабстинентномусиндромі. Вінусуваєневрологічніі нейротоксичніпроявигостроїалкогольноїінтоксикації,відновлюєпорушенняповедінки, вегетативніфункції, атакожздатнийзніматикогнітивніпорушення,викликанітривалимприйомометанолу ійоговідміною. ПідвпливомМексидолу®посилюєтьсядіятранквілізаторів,нейролептичних,антидепресивних,снодійних і протисудомнихзасобів, щодає змогу знизитиїх дози ізменшитипобічніефекти. Мексидол®покращуєфункціональнийстанішемізованогоміокарда. Вумовахкоронарноїнедостатностізбільшуєколатеральнекровопостачанняішемізованогоміокарда,сприяє збереженнюцілісностікардіоміоцитіві підтримціїхфункціональноїактивності.Ефективновідновлюєскоротністьміокарда приоборотнійсерцевійдисфункції.

Фармакокінетика.Мексидол®швидковсмоктуєтьсявшлунково-кишковомутракті зперіодомнапівабсорбції0,08-0,1 години. Часдосягненнямаксимальноїконцентраціїу плазмікрові – 0,46-0,5години.Максимальнаконцентраціямексидолу вплазмі кровізнаходитьсяу діапазонівід 50 до 100 нг/мл.Періодинапіввиведенняпрепаратустановлятьвідповідно 4,7-5годин (приконцентрації50 нг/мл) та 4,9-5,2години (приконцентрації100 нг/мл).Мексидол®в організмілюдиниінтенсивнометаболізуєтьсязвідтворюваннямйогоглюкуронокон’югованогопродукту. Всередньомуза 12 годин iзсечеюекскретується0,3 %незміненогопрепарату та50 % введеної дозиу виглядіглюкуронокон’югату.НайінтенсивнішеМексидол®та йогоглюкуронокон’югатекскретуютьсяпротягомперших    4годин післяприйомупрепарату.Показникиекскреції ізсечеюпрепаратуМексидол® тайогоглюкуронокон’югованогометаболітумають значнуіндивідуальнуваріабельність.

 

Клiнiчніхарактеристики.

Показання.

-         Наслідки гострогопорушеннямозковогокрово&

Нет аналогов