РЕЦЕПТУРНЫЙ
ИММУНОГЛОБУЛИН П/ГЕРПЕСА 2Т №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ИММУНОГЛОБУЛИН П/ГЕРПЕСА 2Т №10

Артикул: 8349
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА
ATC: J06BB
Международное название: Immunoglobulins, normal human, for extravascular a
Содержание: чні антитіла до вірусу герпесу звичайного 2 типу - титр антитіл складає не менше, ніж 1:640

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуваннямедичногоімунобіологічногопрепарату

Імуноглобулінпроти вірусугерпесу звичайного2 типу людини

Immunoglobulinum contraherpes virus simplex typus 2 humanum

 

Загальнахарактеристика:

Основнівластивості:прозора або знезначноюопалесценцією,безбарвнаабожовтувата рідина.Призберіганнідопускаєтьсяпояванезначногоосаду, якийзникає приструшуванні.Препарат єімунологічноактивною білковоюфракцією, якавиділена ізплазми кровілюдини,перевіреноїнавідсутністьантитіл доВІЛ-1, ВІЛ-2, довірусугепатиту Стаповерхневогоантигенувірусугепатиту В,очищеної таконцентрованоїметодом фракціонуванняспиртоводнимирозчинами дляосадження,яка пройшластадіювірусної інактиваціїсольвент-детергентнымметодом.Вміст білка в1,0 млпрепаратувід 0,09 г до 0,11 г.Титр антитілдо вірусугерпесузвичайного 2типу складаєне менше 1:640.Препарат не міститьконсервантівтаантибіотиків.

Якіснийтакількіснийсклад:

Діючіречовини -специфічніантитіла довірусугерпесу звичайного2 типу - титрантитілскладає неменше, ніж 1:640;

Допоміжніречовини -гліцин(глікокол,кислотаамінооцтова),натріюхлорид.

Формавипуску. Розчиндля ін'єкцій.

Код АТС. J06BB. Специфічніімуноглобуліни.

 

Імунологічніі біологічнівластивості.Діючою основоюпрепарату єантитіла,специфічнідо вірусугерпесузвичайного 2типу, зокремаімуноглобулінG. Специфічнаактивністьпрепаратузумовленавіруснейтралізуючоюдією антитіл.ІмуноглобулінG спричиняєімуномодулюючийефект, впливаючина різніланкиімунноїсистемилюдини, тапідвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму.

 

Показаннядлязастосування.Препаратзастосовуютьз метоюлікування різнихзаклінічнимипроявамизахворювань,спричиненихвірусомгерпесузвичайного 2типу:первинної тарецндивуючоїурогенітальноїінфекції учоловіків тажінок;генітальноїгерпетичноїінфекції увагітнихжінок тапов'язаної знеюакушерськоїпатології.

Спосібзастосуванняі дози.Імуноглобулінвводятьвнутрішньом'язово.

Первиннатарецидивуючагенітальнагерпетичнаінфекція -внутрішньом'язово1,5 мл             (1ампула) 1разна три дні.Курслікування - 7ін 'єкцій, атакожмісцево-обробкапузирчатих герітетичнихвисипань.

Герпетичнагенітальнаінфекція увагітнихжінок. Першийкурслікуваннярозпочинаютьпісля 12 тижніввагітності.Препаратвводятьвнутрішньом'язово1,5 мл (1 ампула) Іраз на тридні, курс - 6ін'єкцій.Другий курсрозпочинаютьпісля 36тижніввагітності.Препаратвводять внутрішньом'язово1,5 мл (1 ампула) 1раз на тридні, курс - 6ін'єкцій,після чогоімуноглобулінвводятьінтравагінальношприцом безголки по 1,5 мл (1ампула) 1 раз в деньпротягом 5днів післяпопередньогопромиванняпіхвифізіологічнимрозчином.

 

Побічнадія. Реакції навведення:імуноглобуліну,як правило,відсутні. Упоодинокихвипадкахможутьвиникнутимісцевіреакції увиглядігіперемії тапідвищеннятемпературидо 37,5 °Спротягомпершої доби.В окремихлюдей іззміненоюреактивністюможутьвиникнутиалергічніреакціїрізноманітноготипу, а увиключнорідкихвипадках – анафілактичнийшок. У зв'язкуз цим особи,що одержалипрепарат,повинніперебуватипід медичнимнаглядомпротягом 30хвилин.

Протипоказання.Введенняімуноглобулінупротипоказанеособам, щомають ванамнезітяжкіалергічніреакції навведеннябілковихпрепаратівкрові людини.Хворим залергічнимизахворюваннями,в тому числів анамнезі, вдень введенняімуноглобулінута у наступні3 добирекомендуютьсяантигістамінніпрепарати.Препарат неслід вводитивнутрішньом'язовоу випадкахтяжкоїтромбоцитопеніїта інших,порушенняхгемостазу.Препаратпротипоказанийпригіперчутливостідо Ig людини,особливо урідкіснихвипадках при дефіцитіIg Ата наявностіантитілпроти IgА.

Особливості застосування. Введенняпрепарату внутрішньовеннозаборонено!Особам з імуно-патологічнимисистемнимизахворюваннями(хворобикрові,сполучноїтканини,нефрит та ін.)імуноглобулінвартовводити нафоні відповідноїтерапії.

Нет аналогов