Рецептурный
ЛАФЕРОБИОН ПОР. Д/ИН. АМП. 100ТЫС. МЕ №10 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЛАФЕРОБИОН ПОР. Д/ИН. АМП. 100ТЫС. МЕ №10 купить в Житомире

Артикул: 21343
Производитель: БИОФАРМА
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БИОФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосування лікарськогозасобу

 Лаферобіон®

(Laferobionum® )

 

Склад:

діючаречовина: interferon alfa-2b;

1ампула абофлаконмістить:інтерферональфа-2bрекомбінантнийлюдини, зактивністю(1-18)·106 МО,отриманий зклону E. сoliшляхомгібридизаціїплазміди згеном інтерферонуальфа-2bлюдськоголейкоциту;

допоміжніречовини: натріюхлорид,декстран-70,каліюдигідрофосфат,динатріюфосфатдодекагідрат.

 

Лікарськаформа.  Ліофілізатдля розчинудля ін’єкцій.

 

Основніфізико-хімічнівластивості: порошокабо пористамаса білогокольору; гігроскопічний.Як природнийлейкоцитарнийінтерферон,має триосновні видибіологічноїактивності:імуномодулюючий,антивіруснийтапротипухлинний.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Інтерферональфа-2b. Код АТХ L03A B05.

 

Фармакологічнівластивості. Рекомбінантнийінтерферональфа-2b –високоочищенийрозчинний уводі білок з молекулярноюмасою 19300дальтон.

Спричиняєантипроліферативнудію на клітинипухлини,також маєпротивіруснута імуномодулюючудію.

Діяінтерферонуальфа-2bпроявляєтьсяшляхом йогозв’язуваннязі специфічнимирецептораминаповерхневіймембраніклітини таініціюваннякомплексупослідовнихвнутрішньоклітиннихреакцій,пов’язаних зіндукцієюряду ферментівіреалізацієюклітиннихфункцій, асаме – зпригніченнямреплікаціївірусу вінфікованійклітині та зниженнямпроліфераціїклітинпухлини, з реалізацієюімуномодулюючихпроцесів (такихякпідсиленняфагоцитарноїактивностімакрофагів,збільшенняспецифічноїцитотоксичностілімфоцитівдоклітин-мішеней).

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Препаратзастосовуватиукомплекснійтерапіїдорослих при:

-гостромуі хронічномувірусномугепатиті В(середньотяжкіі тяжкіформи);

-хронічномугепатиті С;

-гострихі хронічнихсептичнихзахворюванняхвірусноїприроди;

-герпетичнихінфекціяхрізноїлокалізації(оперізувальнийлишай,множиннішкірні герпетичнівисипання,генітальнагерпетичнаінфекція);

-папіломатозігортані;

-розсіяномусклерозі;

-злоякісніймеланомі,увеальніймеланомі,нирково-клітиннійкарциномі,поверхнево локалізованомуракусечовогоміхура, ракуяєчника тамолочноїзалози,саркомі Капошіна тліВІЛ-інфекції,хронічномумієлолейкозі,волосато-клітинномулейкозі,неходжкінськихлімфомах,базальноклітиннійкарциномі, Т-клітиннійлімфомішкіри(грибоподібномумікозі).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату;наявність упацієнтадисфункції щитовидноїзалози;наявністьтяжких вісцеральнихпорушень упацієнтів зсаркомою Капоші;тяжкісерцево-судиннізахворювання;псоріаз;вираженіпорушенняфункціїпечінкита/або нирок;епілепсія таіншізахворюванняЦНС (у т.чфункціональні);хронічнийгепатит натліпрогресуючогоабодекомпенсованогоцирозупечінки; хронічнийгепатит ухворих, якіотримують абонещодавноотрималитерапіюімунодепресантами(крімкороткогокурсукортикостероїдноїтерапії);аутоімуннийгепатит абоіншіаутоімуннізахворюванняв анамнезі.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Зобережністюслідзастосовуватипрепаратодночасно зопіоїднимилікарськимизасобами,аналгетиками,снодійними таседативними(потенційноспричиняютьмієлосупресивнийефект).

Приодночасномузастосуванніз препаратами,щометаболізуютьсяшляхомокислення (ут.ч. зпохіднимиксантину – амінофіліномтатеофіліном)слідвраховуватиможливістьвпливуЛаферобіону® наокислювальніметаболічніпроцеси. Концентраціютеофіліну усироватцікрові необхідноконтролюватита принеобхідності− корегуватирежимдозування.

Призастосуванніпрепарату у комбінаціїзхіміотерапевтичнимипрепаратами(цитарабін,доксорубіцин,тенипозид, циклофосфамід)підвищуєтьсяризик розвиткузагрозливихдля житт

Нет аналогов