КАРДОНАТ КАПС. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

КАРДОНАТ КАПС. №30

Артикул: 8866
Производитель: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
Нет в продаже
Производитель: СПЕРКО УКРАИНА СП УКРАИНА ВИННИЦА
ATC: A11JC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: кобамаміду (дибенкосиду, коферменту В12) – 1 мг, кокарбоксилази (хлориду) (коферменту В1) – 50 мг, піридоксал-5-фосфату (коферменту В6) – 50 мг; карнітину хлориду – 100 мг, лізину гідрохлориду – 50 мг
Применение: Нармалізація порушеного вуглеводного, білкового та жирового обмінів; відставання у розумовому і фізичному розвитку у дітей та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КАРДОНАТ

(CARDONAT)

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1капсуламіститькобамаміду(дибенкосиду,коферменту В12)– 1 мг,кокарбоксилази(хлориду)(коферменту В1)– 50 мг,піридоксал-5-фосфату(коферменту В6)– 50 мг;карнітинухлориду – 100 мг,лізину гідрохлориду– 50 мг;

допоміжніречовини: тальк,кремніюдіоксидколоїднийбезводний. Доскладукапсуливходитьжовтий західFCF (Е 110).

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Твердіжелатиновікапсули №1або №2 зкорпусомбілого абооранжевогокольору такришкоюоранжевогоабочервоногокольору.Вміст капсул– порошоквідбілувато-жовтогодо світло-оранжевогокольору ізтемнимита/або білимивкрапленнями.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Спільнеукраїнсько-іспанськепідприємство«СперкоУкраїна».

Україна,21027, м.Вінниця, вул.600-річчя, 25.

Тел. +38(0432)52-30-36.

e-mail: trade@sperco.com.ua

www.sperco.com.ua

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни укомбінації зрізнимиречовинами. 

КодАТС А11J C.

 

Кардонатєкомбінованимпрепаратом,дія якогозумовленасинергічнимиефектами компонентів,що входять дойого складу.L-карнітин –триметиламонієве(бетаїнове)похідне g-аміно-b-гідроксимасляноїкислоти,належить дозасобів занаболічноюдією.Синтезуєтьсяу печінці,нирках тацентральнійнервовій системізамінокислотлізину таметіоніну заучастюзаліза тааскорбіновоїкислоти, у плазмікровіприсутній увільнійформі та у форміацилкарнітиновихефірів.Карнітин єголовнимкофактором ірегуляторомметаболізмужирнихкислот уміокарді,печінці таскелетнихм`язах,єдинимпереносникомдовголанцюговихжирнихкислот умітохондрії,девідбуваєтьсяїхбета-окисленнядо ацетил-КоА,який єсубстратомдляутворенняАТФ у цикліКребса.Сприяєвиділенню зцитоплазмиметаболітіві токсичнихречовин,покращує метаболічніпроцеси. Вумовахнормального кисневогозабезпеченняпереводитьметаболізмклітин наокисленняжирнихкислот якнайбільшенергоємногосубстрату, ав умовахгіпоксії          L-карнітинвиводить токсичніметаболітижирнихкислот ізмітохондрій,переводячиметаболізмклітини на окисленняглюкози,здійснюючитаким чиномантигіпоксичнудію. Підвищуєпрацездатність,прискорює ріст,викликаєзбільшеннямаси м'язівта зменшеннямаси жировоїтканини зарахунок ліполітичноїдії, зменшуєпериферійнудію тиреоїднихгормонів,сприяєнормалізаціїосновногообміну пригіпертиреозі.Зменшуєсимптомифізичної тапсихічноївтоми, виявляєнейро-,гепато- такардіопротекторнудію, проявляєантиішемічнудію, сприяєобмеженню інфарктноїзони,покращуєпроцесипередачінервовогоімпульсу усинапсах тааксонахшляхомзбільшеннясинтезухоліну та ацетилхоліну,глутаміновоїкислоти,зменшуєконцентраціюаміаку внервовійтканині,стимулює клітиннийімунітет.Усуваєфункціональніпорушеннянервовоїсистеми ухворих із хронічнимиінтоксикаціями,у тому числіалкогольногогенезу,пом'якшуєперебіг синдромуабстиненції,гальмуєдистрофічнізмінисітківки.Карнітинвиявляєантикетогеннудію, зменшуючипродукціюкетоновихтіл із вищихжирнихкислот.

Лізин– незаміннаамінокислота,бере участь увсіхпроцесахасиміляціїта росту, сприяєосифікаціїта ростукістковоїтканини,стимулюємітоз клітин,покращує овогенезісперматогенез,проявляєпряму противіруснудію на вірусипростогогерпесу.

Коензимвітаміну В12(кобамамід)маєанаболічнуактивність,активуєобмінвуглеводів,білків іліпідів, береучасть усинтезілабільнихметильних груп,в утворенніхоліну,метионіну,нуклеїновихкислот,креатину, сприяєнакопиченнюверитроцитахсполук ізсульфгідрильнимигрупами. Якфактор ростустимулюєфункціюкістковогомозку, що необхіднодлянормобластногоеритропоезу.Кобамамідсприяєнормалізаціїпорушеньфункцій печінкита нервовоїсистеми,чинитьантикетогеннудію, активуєсистемузгортання крові,у високихдозахвикликаєпідвищення активностітромбопластинуіпротромбіну.

Коензимвітаміну В1(кокарбоксилаза)виявляєрегулюючудію на обмінніпроцеси ворганізмі. Особливоважливу рольвідіграє увуглеводномуі жировомуобміні,насамперед вокислювальномудекарбоксилюваннікетокислот(піровиноградної,a-кетоглутарової),а також упентозофосфатномушляхурозпадуглюкози.Знижує ворганізмірівеньмолочної тапіровиноградноїкислоти,покращуєзасвоєнняглюкози,трофікунервовоїтканини,проявляє кардіопротекторнудію.

Коензимвітаміну В6(піридоксал-5-фосфат)відіграєважливу рольв обмініречовин,необхіднийдля нормальногофункціонуванняцентральноїта периферійноїнервовоїсистеми. Єкоферментомвеликої кількостіферментів, щодіють нанеокислювальнийобмінамінокислот(процесидекарбоксилювання,переамінування).Бере участь вобмінітриптофану,метіоніну,цистеїну, глутаміновоїта іншихамінокислот.Має великезначення дляобмінугістаміну яккоензимгістамінази,сприяєнормалізаціїліпідногообміну,збільшуєкількістьглікогену впечінці,покращує їїдетоксикуючівластивості. Катаболізуєнейром’язовіпроцеси, якіособливоважливі вдитячомувіці призатримцірозумовогота фізичногорозвитку, прихронічній стомлюваностіта астенії.

 

Показаннядлязастосування.

У дорослихта дітей:фізичне тарозумовеперенапруження,у тому числіуспортсменів,зниженняпрацездатності,астенічнийсиндром,вегето-судиннадистонія, уперіодреконвалесценціїпісляперенесених соматичнихтаінфекційниххвороб, атакож оперативнихвтручань,ацетонемічнісиндромирізногогенезу,захворюванняпечінки(гепатити,цироз),метаболічнікардіопатії,хронічнасерцеванедостатність(у складікомплексноїтерапії), дляпокращенняосифікації укомплекснійтерапіїостеопорозута переломівкісток.

У дітей: відставанняу розумовомута фізичномурозвитку(гіпотрофія,анорексія,затримка росту).

У дорослих: периферичніневрити,невралгії,радикулопатії,у складікомплексноїтерапіїгострих іхронічнихпорушеньмозковогокровообігу(мозковіінсульти тахронічнаішеміяголовного мозку),у складікомплексноїтерапіїішемічноїхворобисерця(стенокардія,інфаркт міокарда),гіпергомоцистеїнемія,у складі комплексноїтерапіїсиндромуалкогольноїзалежності, втому числіприабстиненції,гіпертиреоз.

Вакушерсько-гінекологічнійпрактиці: гестозивагітних,ф

Нет аналогов