РЕЦЕПТУРНИЙ
МЕКСИКОР КАПС. 100МГ №20 Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті.
УВАГА! Ціни діють лише на оформлення замовлень через сайт. В аптеці інша ціна на даний товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання більш повної інформації дивіться анотацію виробника.

МЕКСИКОР КАПС. 100МГ №20

Артикул: 8770
Бренд: ООО ЭКОФАРМИНВЕСТ
Немає у продажу
Виробник: ООО ЭКОФАРМИНВЕСТ
УВС: C01EB
Міжнародна назва: Mexidol
Зміст: етилметилгідроксипіридину cукцинату у перерахуванні на 100 % речовину - 100 мг
Застосування: ІХС (стабільної стенокардії напруження; не стабільної стенокардії; гострого інфаркту міокарда); дизліпопротеїдемії атерогенно го типу.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

для медичногозастосуваннялікарськогозасобу

Мексикор®

Mexiсor

 

Склад:

діючаречовина:

1капсуламістить етилметилгідроксипіридинуcукцинату уперерахуванніна 100 % речовину -100 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,повідон, лактозамоногідрат,магніюстеарат,целюлоза мікрокристалічна;

оболонкакапсули:титанудіоксид (Е 171),желатин,барвникжовтий захід(Е 110), барвникхіноліновийжовтий (Е 104).

 

Лікарськаформа. Капсули.

Основніфізико-хімічнівластивості:

Твердіжелатиновікапсули №2жовтогокольору.Вміст капсул– гранулят,який міститьгранули тапорошок білогота білого зжовтуватимвідтінком кольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Кардіологічніпрепарати.Іншікардіологічніпрепарати.

Код АТХС01Е В.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

 Мексикор®зменшуєпроявокисногостресу, гальмуєвільнорадикальнеперекиснеокисненняліпідів тапідвищуєактивністьантиоксидантноїсистемиферментів.Мексикор®покращуєклітиннийенергообмін,активуєенергосинтезуючіфункції мітохондрій,посилюєкомпенсаторнуактиваціюаеробногогліколізу тазнижуєступінь пригніченняокиснихпроцесів уциклі Кребса.Енергосинтезуючийефектпрепарату пов’язанийзізбільшеннямдоставки таспоживанняклітинамисукцинату,реалізацієюфеноменушвидкогоокисуянтарноїкислотисукцинатдегідрогеназою,а також зактивацієюмітохондріальногодихальноголанцюга.

ПридисоціаціїпрепаратуМексикор® уклітині насукцинат іпохідне3-оксипіридину,останнійвиявляєантиоксидантнудію, яка стабілізуєклітинні мембранита відновлюєфункціональнуактивністьклітин.Чинитьмодулюючийвплив на мембранозв’язаніферменти(кальційнезалежнуфосфодіестеразу,аденілатциклазу,ацетилхолінестеразу)іонні каналита рецепторнікомплекси, щосприяєзбереженнюструктурно-функціональноїцілісностібіомембран,покращуєтранспортнейромедіаторівта синаптичнупередачу. Дієнаметаболізмта кровопостачанняголовногомозку,мікроциркуляціютареологічнівластивостікрові, зменшуєагрегаціютромбоцитів.

Сприяєвідновленнюфункціональногостануішемізованогоміокарду,скорочувальноїфункціїсерця, такожзменшує проявсистолічноїтадіастолічноїдисфункціїлівогошлуночка. Вумовахкоронарної недостатностізбільшуєколатеральнекровопостачанняішемізованогоміокарда та активуєенергосинтезуючіпроцеси узоні ішемії,тим самим сприяєзбереженнюкардіоміоцитівта підтримціїхфункціональноїактивності.Відновлюєскоротливістьміокарда призворотнійсерцевійдисфункції.

У хворихна стабільнустенокардіюнапруженнясприяєпідвищеннютолерантностідо фізичногонавантаженнята антиангінальноїактивностінітропрепаратів.

Мексикор®стабілізуємембранніструктурисудинноїстінки,інгібуєагрегаціюеритроцитів,нормалізуєпорушеннямікроциркуляціїна ранніхстадіяхатерогенезу,володієгіполіпідемічноюдією, зменшуєвмістзагальногохолестеринуталіпопротеїдівнизькоїщільності.

Мексикор®маєнейропротекторнудію на функціональнуактивністьтаметаболізмішемізованогоголовногомозку,підвищує стійкістькровообігуголовногомозку в умовахгіпоперфузії,попереджаєзниженнякровотокуголовногомозку уреперфузійномуперіоді післяішемії.Препаратсприяєадаптації доішемії,гальмуючивиснаженнявуглеводнихзапасів,блокуючипостішемічнезниження утилізаціїглюкози такиснюголовниммозком таперешкоджаєпрогресивномунакопиченнюлактату.

Мексикор®маєноотропнівластивості,попереджаєта зменшуєпорушенняпам’яті, здатностідо навчання,яківиникаютьпри гострихта хронічнихсудиннихзахворюванняхголовногомозку, прилегких тапомірних когнітивнихпорушенняхрізногоґенезу,чинитьантиоксидантнийефект,підвищуєконцентраціюуваги тапрацездатність.

Призастосуванніу хворих нагостре порушеннямозковогокровообігузнижує проявклінічнихсимптомівінсульту тапозитивновпливає наперебігреабілітаційногоперіоду.

Мексикор®володієселективноюдією, не супроводжуєтьсяседацією таміорелаксацією,усуваєтривожність,страх,напруження, неспокій,підвищуєможливістьадаптації таемоціональнийстатус.

 

Фармакокінетика.

ПіслязастосуваннявнутрішньоМексикор®швидко таповністювсмоктуєтьсязі шлунково-кишковоготракту.Швидкорозподіляєтьсяв органах татканинах. Часдосягненнямаксимальноїконцентраціїу плазмі крові(Тmax)знаходитьсяу діапазонівід 0,46 до 0,5години. Середнійчасрозподіленняпрепарату ворганізмістановить 4,9–5,2години.Метаболізуєтьсяу печінцішляхомглюкуронування.

Ідентифіковано5метаболітів:3-оксипіридинуфосфат –утворюєтьсяу печінці таз участюлужноїфосфатази розпадаєтьсяна фосфорнукислоту та3-оксипіридин;другий метаболіт–фармакологічноактивний,утворюєтьсяу великихкількостяхта вия&#

Немає аналогів