Telegram BotViridis Bot

Київ
Всі аптеки
Київ
Всі аптеки
0
грн.
МАБТЕРА Р-Н Д/ІН. 1400МГ/11,7МЛ ФЛ. №1 - фото 1 | Сеть аптек Viridis
Рецептурний
Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від фото на сайті

МАБТЕРА Р-Н Д/ІН. 1400МГ/11,7МЛ ФЛ. №1

Нема в наявності

Артикул:41382
ID:23927

Виробник

ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД

*Ціна дійсна лише при замовленні на сайті

 • Характеристики

  Умови видачі

  По рецепту;

  Виробник

  ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД;

  Форма випуску

  упаковка;

 • Інструкція

  Інструкція до препарату призначена виключно для ознайомлення. Для отримання повної інформації дивіться анотацію виробника.

  Дивись повну інструкцію виробника

  Склад:
  діюча речовина: ритуксимаб;
  1 флакон містить ритуксимабу 1400 мг/11,7 мл.
  допоміжні речовини: рекомбінантна гіалуронідаза людини (rHuPH20), L-гістидин, L-гістидину гідрохлориду моногідрат, α,α-трегалози дигідрат, L-метіонін, полісорбат 80, вода для ін’єкцій.

  Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.
  Основні фізико-хімічні властивості: препарат являє собою прозору або опалесцентну рідину, безбарвну або жовтуватого кольору.

  Фармакотерапевтична група.
  Протипухлинні засоби. Моноклональні антитіла.
  Код АТХ. L01 XC02.

  Фармакологічні властивості.
  Фармакодинаміка.
  Механізм дії
  Ритуксимаб являє собою отримане за допомогою генної інженерії химеричне моноклональне антитіло миші/людини, що являють собою глікозильований імуноглобулін з послідовністю постійних ділянок людського IgG1 та перемінних ділянок з легких та важких ланцюгів мишей. Антитіла виробляються суспензією культури клітин ссавців (яєчників китайських хом’ячків) і очищуються за допомогою афінної хроматографії та іонного обміну, в тому числі специфічної вірусної інактивації та методик вилучення.
  Препарат Мабтера® для підшкірного введення містить рекомбінантну гуалорунідазу людини (rHuPH20), фермент, який використовується для підвищення дифузії і всмоктування речовин при їх одночасному підшкірному введенні.
  Ритуксимаб специфічно зв’язується з трансмембранним антигеном CD20, що являє собою неглікозильований фосфопротеїн, розміщений на клітинах-попередниках В-лімфоцитів (пре-В) та зрілих В-лімфоцитах. Антиген експресується на понад 95% усіх В-клітин неходжкінських лімфом.

  CD20 знайдено як на нормальних, так і на злоякісних В-клітинах, але він відсутній на гемопоетичних стовбурових клітинах, на попередниках В-клітин, нормальних клітинах плазми крові чи інших здорових тканинах. Цей антиген не інтерналізується при зв’язуванні з антитілами і не мігрує з поверхні клітини. СD20 не циркулює у плазмі крові у вигляді вільного антигену і, таким чином, не конкурує з антитілом за зв’язування.
  Домен Fab ритуксимабу зв’язується з антигеном СD20 на В-лімфоцитах, а домен Fc здатний набувати функцій імунного ефектора і брати участь у лізисі В-клітини. Ймовірний механізм опосередкованого ефектором клітинного лізису включає комплементзалежний цитотоксичний вплив, зумовлений зв’язуванням C1q, а також антитілозалежний клітинний цитотоксичний вплив, опосередкований одним чи декількома рецепторами Fcγ на поверхні гранулоцитів, макрофагів та природних клітин-кілерів (NK-клітин). Доведено також, що ритуксимаб, зв’язуючись з антигеном CD20 на В-лімфоцитах, викликає смерть клітин шляхом апоптозу.
  Після введення першої дози препарату Мабтера® кількість периферичних В-клітин зменшувалась нижче
  нормального рівня. У пацієнтів, які отримують лікування з приводу злоякісних новоутворень крові, поновлення кількості В-клітин відбувається протягом 6 місяців після лікування, яка повертається до нормальних рівнів протягом 12 місяців після завершення терапії, однак у деяких пацієнтів тривалість періоду відновлення кількості В-клітин може бути довша (в середньому до 23 місяців після індукційної терапії). У пацієнтів з ревматоїдним артритом раптове виснаження В-клітинної популяції у периферичній крові спостерігалось після двох інфузій 1000 мг препарату Мабтера®, розділених 14-денним інтервалом. Кількість В-клітин у периферичній крові починала зростати з тижня 24, а ознаки поновлення популяції спостерігались у більшості пацієнтів до тижня 40, незалежно від того, застосовувався препарат Мабтера® у вигляді монотерапії чи в комбінації з метотрексатом.

  Імуногенність
  Дані програми розробки препарату Мабтера® для підшкірного введення свідчать, що утворення антитіл до ритуксимабу (HACA) після підшкірного введення є порівняним з таким, що спостерігається після внутрішньовенного введення.
  В дослідженні SABRINA (BO22334) частота індукованого/посиленого лікуванням утворення антитіл до ритуксимабу в групі підшкірного введення була низькою і подібною до такої в групі внутрішньовенного введення (1,9% проти 2%, відповідно). Частота індукованого/посиленого лікуванням утворення антитіл до rHuPH20 становила 8% в групі внутрішньовенного введення у порівнянні з 15% в групі підшкірного введення, і у жодного з пацієнтів з позитивними результатами тестування на антитіла до rHuPH20 не були виявлені нейтралізуючі антитіла. Загальна кількість пацієнтів, у яких були виявлені антитіла до rHuPH20, загалом залишалась однаковою під час періоду спостереження в обох когортах. Клінічне значення розвитку HACA або антитіл до rHuPH20 після лікування препаратом Мабтера® для підшкірного введення невідоме.
  Не спостерігалося очевидного впливу наявності антитіл до ритуксимабу або антитіл до rHuPH20 на безпеку та ефективність.

  Фармакокінетика.
  Всмоктування
  Фармакокінетика ритуксимабу після підшкірного введення однієї дози препарату Мабтера® 375 мг/м2, 625 мг/м2 і 800 мг/м2 була порівнянна з такою після внутрішньовенного введення препарату Мабтера® у дозі 375 мг/м2 у пацієнтів з фолікулярною лімфомою. Після підшкірного введення ритуксимаб всмоктується повільно і досягає максимальної концентрації приблизно через 3 дні після введення. На основі результатів популяційного фармакокінетичного аналізу абсолютна біодоступність становила 71%. Експоцизія ритуксимабу збільшувалася дозопропорційно при підшкірному введенні препарату у дозі від 375 мг/м2 до 800 мг/м2. Такі фармакокінетичні параметри, як кліренс, об’єм розподілу і період напіввиведення були порівнянними для обох форм випуску препарату Мабтера®.

  Дослідження ВР22333 (SparkThera)
  Двостадійне дослідження фази Іb було проведено з метою вивчення фармакокінетики, безпеки і переносимості підшкірної форми випуску препарату Мабтера® при застосуванні пацієнтами з фолікулярною лімфомою як складова підтримувальної терапії. Під час стадії 2 препарат Мабтера® для підшкірного введення застосовувався у фіксованій дозі 1400 мг під час підтримувальної терапії після щонайменше одного курсу лікування препаратом Мабтера® для внутрішньовенного введення пацієнтам з фолікулярною лімфомою, які відповіли на попередню індукційну терапію препаратом Мабтера® для внутрішньовенного введення.
 • Відгуки (0)